Konsernsjefens brev

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi

I et krevende europeisk energimarked har Statkraft opprettholdt høy underliggende inntjening i 2014. Det er en solid prestasjon som skyldes god drift og energidisponering, sterke bidrag fra markedsoperasjonene og nye kraftanlegg. Året var preget av høy aktivitet. Statkraft integrerte SN Powers aktiviteter i Sør-Amerika og Sør-Asia, og solgte kraftverk i Finland og andeler i vindkraft i Storbritannia. I Norge ble det gjennomført en byttehandel av vannkraftanlegg og ferdigstilt nye vannkraftverk og fjernvarmeanlegg. Nye vindparker ble satt i drift i Sverige og Storbritannia. Det er stor aktivitet innenfor rehabilitering og oppgradering av eldre vannkraftanlegg i Norge og Sverige og Statkraft har en rekke vannkraftprosjekter under bygging internasjonalt.

Statkraft har gjennom mange år vist høy verdiskaping og industriell gjennomføringsevne. Nærings- og fiskeridepartementet skrev i stortingsproposisjon 40 i desember 2014 at Statkraft har «utviklet seg til et norsk fornybarselskap av internasjonalt format» og at Statkraft etter departementets vurdering har «et betydelig forretningsmessig potensial». Etter forslag fra Regjeringen vedtok et enstemmig Storting å styrke Statkrafts egenkapital med fem milliarder kroner og fremtidige utbytter vil bli redusert med ytterligere frem milliarder kroner. Dette gjør det mulig for Statkraft å realisere en lønnsom og klimavennlig strategi.

Klimaendringer er vår tids største utfordring

Det er behov for store mengder fornybar energi for å nå målet om å begrense temperaturøkningen på jorden til  2° C. Dette krever internasjonale avtaler, forutsigbare rammevilkår, teknologisk utvikling, industriell kompetanse og kapital. For et selskap som Statkraft gir dette store muligheter for lønnsom vekst både i Norge og internasjonalt.

Statkraft er godt posisjonert til å bidra i den internasjonale kampen for å begrense global oppvarming. Vi har en sterk portefølje med vann-, vind- og fjernvarmeprosjekter. I tillegg arbeider Statkraft aktivt med forskning og innovasjon som skal bidra til å styrke konsernets konkurransekraft og fremme ny forretningsutvikling innen ren energi.

Statkraft leverer ren energi – det har aldri vært viktigere enn nå.