The Statkraft Way

The Statkraft Way, Statkrafts styringssystem, er tuftet på konsernets visjon, verdier, leveregler og forretningsmodell og gir gjennom kortfattede policies og mer utfyllende krav- og støttedokumenter en veiledning til Statkrafts måte å jobbe på. Samfunnsansvar er et sentralt tema i The Statkraft Way.

Krav og retningslinjer

Statkraft skal operere i samsvar med gjeldende lover og regler i alle land der vi har virksomhet og følge internasjonalt anerkjente standarder og retningslinjer. Vi arbeider målrettet med å skape en arbeidskultur som ivaretar våre prinsipper og fremmer god forretningsskikk.

Statkrafts grunnleggende prinsipper for å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte er beskrevet i Statkrafts leveregler. Levereglene gjelder for alle selskaper og medarbeidere i Statkraftkonsernet, og det forventes at Statkrafts forretningspartnere har standarder som er i tråd med disse. Statkraft har utarbeidet tilsvarende retningslinjer for konsernets leverandører.

Samfunnsansvar er en integrert del av Statkrafts styringssystem, The Statkraft Way. Styringssystemet legger til rette for en strukturert og koordinert håndtering av selskapets samfunnsansvar, og systemet blir jevnlig evaluert for å tilpasses til nye omgivelser og utfordringer. Detaljerte beskrivelser av hvordan Statkrafts samfunnsansvar skal ivaretas for ulike områder finnes i krav- og støttedokumenter.

Statkraft er medlem av FNs Global Compact og forplikter seg til å følge opp initiativet og dets 10 prinsipper. Videre støtter Statkraft seg på internasjonalt anerkjente initiativer og standarder, herunder prinsipper fra OECDs Guidelines for Multinational Enterprises og IFCs Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. OECDs retningslinjer presenterer anbefalinger fra regjeringer til flernasjonale selskaper i forhold til ansvarlig forretningsførsel, mens IFCs standarder gir føringer for bærekraftig adferd gjennom hele verdikjeden.

Statkrafts oppfølging av miljø er basert på kravene i standarden ISO 14001:2004. Konsernet har felles krav og retningslinjer for miljøstyring som blant annet omhandler kartlegging av miljørisiko og miljøpåvirkning og etablering av konkrete mål og tiltaksplaner.

Statkrafts oppfølging av for helse og sikkerhet bygger på prinsippene i standarden OHSAS 18001. Konsernet har felles krav og retningslinjer for en rekke temaer, blant annet gjelder dette gransking av alvorlige hendelser, planlegging og gjennomføring av risikoutsatt arbeid, samt rapportering og oppfølging av hendelser.

Samfunnsansvar i alle ledd

I Statkraft er samfunnsansvar et linjeansvar. Dette innebærer at hver enkelt enhet har et selvstendig ansvar for å gjennomføre aktiviteter på en ansvarlig måte og at oppfølging av temaer som helse og sikkerhet, antikorrupsjon, menneskerettigheter og miljøpåvirkning må innarbeides i relevante prosesser, prosjekter og oppgaver i hver enkelt enhet.

På konsernnivå har Statkraft en stab som på et overordnet nivå følger opp selskapets arbeid og resultater med hensyn til samfunnsansvar. Staben har en rådgivende funksjon overfor forretningsenhetene og sørger for at samfunnsansvar er ivaretatt i konsernets styrings- og rapporteringssystem. 

Samfunnsansvar i utbyggingsprosjekter

Statkraft har en modell for gjennomføring av større utbyggingsprosjekter, fusjoner og oppkjøp som sikrer en helhetlig tilnærming til blant annet samfunnsansvar fra tidlig fase og gjennom stegvise beslutningsprosesser. Modellens grunnprinsipp er at det ved hver hovedbeslutning skal foreligge dokumentert informasjon om en rekke fastlagte temaer, blant annet samfunnsansvar, som en del av beslutningsgrunnlaget.

Beredskap

Beredskapsplaner er utarbeidet for alle operative enheter i konsernet og disse fokuserer spesielt på å sikre liv og helse, unngå negativ miljøpåvirkning og sikre selskapets verdier. Det blir jevnlig gjennomført beredskapsøvelser på ulike nivåer i organisasjonen slik at uventede, alvorlige situasjoner blir håndtert på en hensiktsmessig måte.

Resultatoppfølging

Statkraft har KPIer på konsernnivå for områdene miljø og helse og sikkerhet og resultater blir gjennomgått jevnlig i både konsernledelse og styre. I tillegg drøftes relevante utfordringer og resultater for alle temaer knyttet til samfunnsansvar i regelmessige Business Reviews (møter mellom konsernleder og hver forretnings-/stabsenhet).

Konsernrevisjonen vurderer gjennom sitt revisjonsarbeid i hvilken grad krav og retningslinjer med hensyn til samfunnsansvar er implementert og fulgt i organisasjonen. Dette gjøres både i fokuserte revisjoner og som del av bredere temaer. I 2014 ble det ikke registrert alvorlige avvik for temaer knyttet til samfunnsansvar.

Statkraft har et konsernfelles system for registrering og oppfølging av avvik og forbedringsmuligheter. Systemet legger til rette for en strukturert håndtering av tiltak og tidsfrister, analyse av årsakssammenheng og læring på tvers av organisasjonen.