Leverandøroppfølging

Statkraft stiller tydelige krav til alle leverandører og følger opp risikotemaer gjennom hele innkjøposprosessen.

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkraft har utviklet en versjon av Statkrafts leveregler som er spesielt rettet mot konsernets leverandører. Dette dokumentet beskriver konsernets krav til leverandører i forhold til miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og arbeidslivsstandarder, helse og sikkerhet og anti-korrupsjon. Statkrafts leverandører gjøres kjent med levereglene og andre kravdokumenter ved innkjøpsprosess og kontraktsinngåelse.

Oppfølging av leverandører

Statkraft har implementert et risikobasert verktøy som identifiserer og følger opp risikotemaer gjennom hele innkjøpsprosessen. Verktøyet gjør det mulig å i en tidlig fase identifisere risikoområder som for eksempel korrupsjon, sikkerhetsproblematikk eller barnearbeid, og oppfølgingen fokuseres på områder der risikoen er høy. I løpet av 2014 ble det gjennomført enkelte leverandørrevisjoner som ledd i å etablere en praksis for gjennomføring av avtalte bedriftsbesøk og uanmeldte inspeksjoner knyttet til spesielt viktige og sårbare leveranser. Slike besøk og revisjoner kan omfatte flere ledd i leverandørkjeden.