Innovasjon

Statkrafts innovasjonsaktiviteter skal bidra til å styrke konkurransekraften i konsernets kjernevirksomhet. Forretningsutvikling, langsiktig kompetansebygging og målrettede FoU-programmer er alle sentrale ledd i arbeidet.

Gjennom målrettede FoU-programmer ønsker vi å øke fremtidige konkurransefortrinn og utvikle nye forretningsmodeller. Det er etablert mangeårige FoU-programmer som er nært knyttet til konsernets strategiske satsingsområder innenfor vannkraft, vindkraft og bioenergi.

Statkraft har også etablert et eget FoU-program på klima som blant annet skal fokusere på utvikling av forretningsspesifikk klimakunnskap og bidra til at de globale klimamodellene tilpasses planlegging og drift.

Eksempler på innovasjonsprosjekter i 2014:  

Bioenergi

Flytende biobrensel er en forskningsaktivitet som adresserer forretningsmuligheter innenfor bioenergimarkedet. I prosjektet vurderes mulighet for produksjon av flytende brensel for veitransport basert på skogressurser.

FoU Klima

Klimaendringer har allerede ført til økte temperaturer og endrete nedbørsforhold i mange regioner. Denne trenden vil fortsette å påvirke hydrologiske forhold hvor Statkraft har utviklingsinteresser. Klimaendringenes effekt på fremtidig tilgjengelighet av vann er derfor tema for flere forskningsprosjekter i Statkraft. Det er store forskjeller fra region til region og en god analyse krever modeller både for klima og hydrologi i tillegg til et godt datagrunnlag.

Vindkraft

Statkraft har i 2014 fått konsesjon til å sette opp en testturbin for offshore vind på Smøla. Turbinen skal brukes til å teste, kvalifisere og høste driftserfaringer som kan være relevante i fremtidige offshore vindkraftprosjekter og vil ha en installert effekt på inntil 8 megawatt (MW). Årsproduksjonen fra turbinen er beregnet til i overkant av 20 GWh. Turbinen vil inngå i det pågående utrednings- og forskningsarbeidet knyttet til fugl og vindkraft som gjøres på det eksisterende vindkraftverket på Smøla.

Smøla vindpark, kant i kant med havet, vil etterhvert huse en testturbin for havvind