Devoll - Vannkraft i Albania

Vannkraftprosjektet Devoll (Devoll HPP) i Albania består av flere vannkraftverk langs Devoll-elven med installert effekt på 256 MW. Produksjonen er anslått til 729 GWH årlig.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 256 MW
  • Utbyggingsfase: Under bygging

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

Sikkerhet har helt fra starten stått sentralt i Devoll-prosjektet. Størrelsen på prosjektet med over 2000 i arbeid i byggefasen, hvorav mange ufaglærte, og utfordrende terreng gjør at sikkerhetsrisikoene er mange og favner en rekke fagfelter. Kravene til sikkerhet er derfor strenge og det er lagt vekt på god sikkerhets-kompetanse i alle ledd. Alle i prosjektet blir gitt både generell og, etter behov, mer spisset sikkerhetsopplæring og det gjennomføres jevnlige sikkerhetsinspeksjoner. Dessverre inntraff likevel en dødsulykke i 2014. Tre mennesker mistet livet da de ble truffet av et steinras mens de sikret veien inn til et av anleggene.

Devoll HPP har nå et team på omtrent 30 ansatte på stedet som jobber med håndtering av samfunns- og miljømessige problemstillinger.

Prosjektet utarbeidet og ferdigstilte "Enviromental and Social Management Plan" i 2013. Planen dekker alle samfunns- og miljømessige tiltak, og legger rammene for flytting, sikring av levebrød, sosial utvikling, miljøforvaltning og overvåking. Planen er implementert gjennom detaljerte årlige implementeringsplaner.

Hovedtiltaket består av implementering av "Livelihood Support and Development Program". Programmet bidrar med ulik støtte for landbruk og levebrød, samt teknisk hjelp til husholdninger som er direkte berørt av utbyggingen. Fokus er å yte in natura støtte og teknisk hjelp, som i form av veterinærtjenester, beskjæring av frukttrær, osv.

I tillegg til støtten som ytes til alle husholdninger som er direkte berørt av prosjektet, er det også innført tiltak på landsbynivå etter forespørsel fra lokalbefolkningen i to av landsbyene som påvirkes av Banje HPP. Landsbyen Shushice e Vogel har fått hjelp til bygging og rehabilitering av et vanningssystem (300 ha nedslagsfelt). Landsbyen Mazrek har mottatt støtte i form av bedre vei.

For å identifisere konsekvensene for fysiske eiendeler og inntektskilder har Statkraft utarbeidet en omfattende oversikt over og gjennomført en undersøkelse av sosioøkonomiske faktorer for vannkraftprosjektet i den øvre delen av dalen.   

De største miljøkonsekvensene av Devoll HPP er knyttet til de hydrologiske aspektene i Devoll-vassdraget og opprettelsen av magasiner. Vannkvaliteten, som for tiden overvåkes jevnlig, vil bli gjenstand for avhjelpende miljøtiltak i tiden fremover, inkludert bedre avfallshåndtering og kloakkrensing for byen Gramsh, som ligger i enden av Banjë-demningen. 

Statkraft jobber tett med lokale myndigheter for å få på plass en klar overleveringsprosedyre og utgangsstrategi for kloakk- og avfallsvannsanleggene, samt sikre vedlikehold av anlegget etter at byggeperioden er ferdig.

Statkraft yter kompensasjon for tap av naturressurser som følge av oversvømmelseog nye områder for skogsbeplanting er identifisert. Rundt 250 hektar i Banjë-området vil bli beplantet i 2015.

Det er gjennomført undersøkelser av hydrologi, sedimenter, meteorologi og vannprøver gjennom hele året. Etablert tidsserie vil bli brukt i den kommende planleggingen og overgangen til driftsfasen, samt i fremtidige markedsutsikter. I tillegg vil de innsamlede dataene bli brukt i et FoU-konsernprogram i Statkraft som tar sikte på å utvikle fremtidige strategier for håndtering av sedimenter. FoU-programmet skal utvikle nye teknologier og metoder for å gi bedre nøyaktighet og forutsigbarhet angående sedimentvolumer og egenskaper.  

Landsbymøte i Dushk

 

Forbedrede systemer for avfallshåndtering er en sentral del av det pågående arbeidet.