Samfunnsansvar i Statkraft

Statkraft har forpliktet seg til å opptre på en bærekraftig, etisk og soialt ansvarlig måte i alle aktiviteter. Våre anlegg og prosjekter skal skape merverdi for de lokalsamfunn der vi er til stede, og vi ønsker å redusere de negative virkningene våre aktiviteter medfører mest mulig.

For å lykkes med dette må vi arbeide strukturert og systematisk med alle problemstillinger knyttet til samfunnsansvar og integrere dette arbeidet i alle relevante prosesser i selskapet, som for eksempel innkjøp, oppkjøp, prosjektutvikling og drift av anlegg.

I vårt arbeid med samfunnsansvar støtter vi oss på internasjonalt anerkjente initiativer og standarder som FNs Global Compact og og IFCs Performance Standards on Environmental & Social Sustainability.

Statkrafts grunnleggende prinsipper for en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig opptreden er formulert i Statkrafts leveregler. Levereglene gjelder for alle selskaper og medarbeidere i Statkraftkonsernet. Videre oppfølging av Statkrafts samfunnsansvar er en integrert del av Statkrafts styringssystem. Systemet legger til rette for en strukturert håndtering av konsernets samfunnsansvar og blir jevnlig evaluert for å tilpasses nye krav, omgivelser og utfordringer.  

Cheves - Bygging av vannkraftverk i Peru

Byggingen av Cheves vannkraftverk i Peru nærmer seg slutten. Involvering av lokalsamfunnet i planleggingen har vært viktig for å skape aksept og lokal forankring for utbyggingen.

Miljø og klima

Statkrafts miljøambisjon er å tilby fornybare, bærekraftige og klimarobuste energiløsninger. Nesten 99 % av konsernets kraft- og fjernvarmeproduksjon var i 2014 basert på fornybare energikilder, og nyinvesteringer i konsernet gjøres nå kun innen fornybar energi. Men også fornybar kraftproduksjon påvirker miljøet. Vurdering av miljøpåvirkning er inkludert i alle relevante forretningsaktiviteter, og vårt mål er alltid å finne miljøvennlige løsninger.

Statkraft etablerte i 2013 et forskningsprogram om klima. Klimaprogrammet skal blant annet hente inn oppdaterte klimaprognoser og legge til rette for en helhetlig håndtering av klimautfordringer i konsernet.

Helse og sikkerhet

I Statkraft har helse og sikkerhet høyeste prioritet, overalt og i alle aktiviteter. Målet er null arbeidsrelaterte skader. For å nå målet arbeider konsernet systematisk for å etablere en sikkerhetskultur som er basert på åpenhet og et ønske om kontinuerlig forbedring med hensyn til å planlegge og gjennomføre aktiviteter på en sikker måte. Konsernets styring og oppfølging av helse og sikkerhet er basert på kravene i standarden OHSAS 18001 i tillegg til internasjonal god praksis.

Alle ulykker og nestenulykker med et potensiale for alvorlig skade blir gransket på en strukturert måte, og det legges til rette for læring og erfaringsoverføring på tvers av organisasjonen.  

Sikring (security)

Statkraft jobber målrettet med spørsmål knyttet til sikring, beredskap og krisehåndtering. Paraplybetegnelsen sikring omfatter i Statkraft fire områder; personellsikkerhet, fysisk sikring, sikring av IT-systemer og informasjonssikkerhet.

I 2014 er det identifisert forbedringsområder og -tiltak som vil sørge for at Statkraft er på nivå med god internasjonal praksis med hensyn til ulike sikringstematikker.

Menneskerettigheter

Statkraft er til stede i deler av verden hvor oppfølging av menneskerettigheter kan bli satt på prøve, og dette er et tema som konsernet tar på alvor. Retningslinjene i FNs Guiding Principles on Business and Human Rights er hensyntatt i Statkrafts styringssystem og prosjektstyringsverktøy.

Etikk og antikorrupsjon

Statkraft har forpliktet seg til en høy etisk standard og forretningskultur og har null-toleranse overfor korrupsjon. Statkraft er i økende grad tilstede i korrupsjonsutsatte markeder. Vi legger derfor stor vekt på å sikre en god intern forretningskultur og utvikle robuste antikorrupsjonstiltak.

I 2014 ble en ny fase av Statkrafts antikorrupsjonsprogram godkjent og igangsatt. Programmet omfatter blant annet risikovurdering og behovskartlegging i hvert forretningsområde.

Samfunnspåvirkning

Som kraftprodusent har vi et meget langsiktig tidsperspektiv, noe som ytterligere understreker behovet for å utvikle bærekraftige løsninger. Dette lykkes vi best med i åpen dialog med berørte lokalsamfunn og andre interessenter, og det legges opp til slik dialog og samhandling ved all prosjektutvikling og i alle driftsaktiviteter.