Statkraft tilbyr bærekraftige energiløsninger

StakraStatkraft er Europas største produsent av fornybar kraft. I 2014 var over 99 % av selskapets kraftproduksjon basert på fornybare energikilder. Statkraft skal bidra til en global overgang mot en lavkarbon-økonomi gjennom å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger. I tillegg skal all virksomhet planlegges og gjennomføres i tråd med god internasjonal praksis.

Miljøvennlige portefølje

I 2014 var over 99 % av Statkrafts kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, og over 95 %, eller 53,4 TWh, kom fra vannkraft. Som teknologi har vannkraften mange fordeler, inkludert - høy virkningsgrad, lang levetid og stor grad av fleksibilitet. De store, norske vannmagasinene gjør oss i stand til å produsere elektrisitet også i perioder med lite tilsig. Denne fleksibiliteten er spesielt viktig når regulerbare og ikke-regulerbare teknologier skal kombineres, som for eksempel vann- og vindkraft.

Blåsjø

Ved utbygging og drift av vannkraftverk legges det til rette for flerbruk av vannveier og reguleringsanlegg. Eksempler på slik bruk er irrigasjon, vannforsyning, transport og rekreasjon. I tillegg er flomdemping ved hjelp av magasiner et viktig sikkerhetstiltak i mange områder. Slik bruk av våre installasjoner vil med all sannsynlighet få enda større betydning i fremtiden når vi skal møte konsekvensene av klimaendringene.

Vindkraft har få miljøpåvirkninger og er en nesten utslippsfri teknologi. Tendensen er større turbiner, høyere tårn og færre møller i hver park. Dette anses som en positiv utvikling med tanke på miljøpåvirkning.

Konsernets ikke-fornybare kraftproduksjon omfatter gasskraft og en liten del av fjernvarmeproduksjonen.

Gasskraft betraktes av mange som en overgangsteknologi. Teknologien genererer utslipp av CO2, men utslippene er betydelig lavere enn for kullbaserte kraftverk. Statkrafts gasskraftverk i Tyskland drives kun som topplast og bidrar, i likhet med vannkraft, til fleksibilitet i det europeiske energimarkedet. Knapsack I og II er to av Europas mest modere og effektive gasskraftverk, men grunnet høye gasspriser, lave karbonpriser og stor vekst av ikke-regulerbar kraftproduksjon (sol- og vindkraft) er Statkrafts produksjon av gasskraft vesentlig redusert de siste årene.