Miljøstyring i Statkraft

Miljøstyring er en integrert del av Statkrafts styringssystem og omfatter alle forretningsenheter og aktiviteter. Miljøstyringssystemet skal sikre en systematisk tilnærming til miljøarbeidet, hvor viktige aktiviteter er identifisering av miljørisiko, etablering av mål og handlingsplaner, iverksettelse av tiltak og oppfølging av resultater.

Statkrafts miljøstyringssystem oppfyller kravene i standarden ISO 14001:2004. Statkrafts miljøkrav gjelder også konsernets kontraktører, og miljøkrav blir derfor innarbeidet i alle kontrakter der dette er relevant.

Konsernets utbyggingsprosjekter planlegges og gjennomføres i tråd med god internasjonal praksis og arbeidet er basert på IFCs Performance Standards on Environmental & Social Sustainability. I tråd med denne standarden stiller Statkraft krav til omfattende konsekvensanalyser og miljøoppfølgingsplaner som oppdateres gjennom hele prosjektprosessen. Disse dokumentene publiseres på prosjektenes hjemmesider og gjøres på denne måten tilgjengelig for eksterne interessenter.

Linkene under viser miljøoppfølgingsplanen for Devoll prosjektet i Albania, samt konsekvensutredningen på miljø som ble utført i forbindelse med andre fase av utviklingen av Dogger Bank vindpark prosjektet: 

Ekstern vurdering av miljøprestasjoner

Statkrafts miljø-KPI på konsernets målekort er basert på en miljøvurdering gitt av et eksternt ratingbyrå (oekom research AG). Vurderingen omfatter et bredt sett med kriterier innenfor temaene miljøstyring, kraftproduksjon og energieffektivitet, og gir oss en forståelse for hvordan omverdenen vurderer vår innsats og innen hvilke områder vi bør forbedre oss. Vurderingen muliggjør også at sammenligning med andre selskaper, både i egen og andre bransjer.
 
Vurderingen i 2014 resulterte i ratingen B, hvilket tilsvarer god internasjonal praksis i Oekom Corporate Rating.

IHAs bærekraftprotokoll

The International Hydropower Association (IHA) har utviklet et verktøy for å vurdere bærekraft i vannkraftprosjekter (IHA Sustainability Assessment Protocol).  Siste versjonen av protokollen ble lansert i 2010.
 
Statkraft har deltatt aktivt i uttestingen av bærekraftprotokollen. I 2012 ble det foretatt en bærekraftsvurdering etter protokollens kriterier av Jostedal kraftverk. Rapporten fra denne vurderingen er godkjent som en offisiell vurdering og publisert på IHAs hjemmeside. Protokollen er også testet på et utbyggingsprosjekt i Albania, Devoll Hydropower Project. Her er det gjort en foreløpig vurdering basert på protokollens krav og omfang.
 
Mer infomasjon om IHAs bærekraftprotokoll:

Samarbeidsavtaler

Statkraft har inngått strategiske samarbeidsavtaler med de tre miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, Bellona og WWF. Den overordnede hensikten med avtalene er å lære av hverandres kompetanse for å komme frem til de beste energiløsningene.