Statkraft og klima

Statkraft tilbyr rene og bærekraftige energiløsninger og støtter på denne måten en global overgang til en lavkarbon-økonomi.

Klimaendringer og global oppvarming er en av vår tids største utfordringer, og FNs klimapanel (IPCC) bekrefter i sin klimarapport fra 2013 at de globale klimaendringene er menneskeskapte. IPCC har tidligere påpekt at økt bruk av fornybar energi kanskje er det viktigste enkelttiltaket mot klimaendringene. 

Statkrafts klimapanel

Statkrafts aktiviteter har et meget langsiktig perspektiv og klimaendringene vil i betydelig grad kunne påvirke både drift og forretningsmuligheter, blant annet ved at energikildene påvirkes (nedbør, avrenning og vind) og ved endringer i politiske rammeverk.  

For å møte utfordringene som klimaendringene medfører har Statkraft etablert en intern, tverrfaglig arbeidsgruppe, Statkrafts klimapanel (CAP, Climate Advisory Panel). Klimapanelets hovedoppgave er å koordinere konsernets arbeid med klimaspørsmål og øke forståelsen for disse.  

Basert på informasjon fra internasjonale prosesser og sentrale fora for klimaspørsmål, samt interne analyser av klimasituasjonen, har Statkraft valgt et spesifikt klima-scenario som utgangspunkt for konsernets langsiktige strategiarbeid.  

Noen steder vil klimaendringene føre til mer vann, andre steder til mindre. Statkraft vil kunne bidra til å dempe effektene av klimaendringer ved å bruke egne installasjoner, for eksempel for flomkontroll. I tørre land kan magasiner også brukes til irrigasjon og vannforsyning.

Konsernledelsen vedtok i 2014 et klimapolitisk utsagn hvor det slås fast at Statkrafts viktigste bidrag i forhold til klimaendringene er å bidra til overgangen til lavkarbonsamfunnet og utviklingen av en klimarobust økonomi. Statkrafts viktigste bidrag er å - på en bærekraftig måte - produsere fornybar og fleksibel energi, som kan tilrettelegge for annen og mer variabel energi (vind og sol). Statkrafts klimavurderinger skal bygge på forskning, dybdeanalyser og vitenskapelig dokumentasjon. Sentralt i dette står FNs klimapanels vurderinger og FNs klimakonvensjon. 

Statkrafts klimaprogram

Statkrafts vurderinger og tilpasninger med hensyn til klimaendringer skal være basert på internasjonal kompetanse og anerkjente forskningsresultater. Statkraft har derfor etablert et forskningsprogram på klima som blant annet skal fokusere på utvikling av forretningsspesifikk klimakunnskap og bidra til at de globale klimamodellene tilpasses planlegging og drift.
 
Klimaprogrammet samarbeider tett med Statkrafts klimapanel og programmet har to hovedmål:

  • å forstå den fysiske påvirkningen fra klimaendringene og anbefale mulige tilpasninger
  • å bidra til utvikling av vitenskapelige metoder som kan brukes til å vurdere hvordan klimaendringene påvirker Statkraft forretningsmessig

Programmet løper over flere år og har et budsjett på 10 millioner kroner per år.

Climate Round Table

Statkraft arrangerte i 2014 Climate Round Table for andre gang med utvalgte deltakere fra både nasjonalt og internasjonalt næringsliv, sentrale internasjonale klimaforskere og -rådgivere, og NGOer. Årets arrangement tok for seg temaer knyttet til drivere av økonomisk vekst og næringslivets rolle i overgangen til et lavkarbonsamfunn.

Statkrafts utslipp av klimagasser

Hoveddelen av Statkrafts portefølje er tilnærmet utslippsfri vann- og vindkraftproduksjon og konsernets utslipp av klimagasser er derfor relativt små. Majoriteten av konsernets utslipp av CO2-ekvivalenter kommer fra gasskraftverkene i Tyskland. For konsolidert kraftproduksjonen var Statkrafts totale utslipp av klimagasser 383 700 tonn CO2-ekvivalenter i 2013, hvilket tilsvarer et relativt utslipp av CO2-ekvivalenter på 8 kg/MWh. Utslippstall for 2014 vil bli rapportert i neste års rapport om samfunnskrav.

Konsernet kjøper ordinære CO2-kvoter i det internasjonale CO2-kvotemarkedet for å kompensere for klimagassutslipp fra den delen av virksomheten som ikke er underlagt pliktige kvoteordninger. Dette gjelder utslipp relatert til drivstofforbruk, tjenestereiser og eventuelle uhellsutslipp av klimagassene halon og SF6. I 2014 var utslippene fra disse kildene 40 960 tonn CO2-ekvivalenter.

Handel med utslippskvoter og grønn energi

Statkraft selger sertifikater som garanterer fornybar elektrisitet til distribusjonsselskaper som ønsker, eller er pålagt, å tilby miljøvennlig elektrisitet til sine kunder. Statkraft innhenter og markedsfører disse sertifikatene som del av europeiske ordninger, og nasjonale ordninger i Storbritannia, Italia, Polen og Norge/Sverige.

Statkraft er også involvert i handel med utslippskvoter på verdensbasis. Vi driver aktiv handel med alle de viktigste typer utslippstillatelser og jobber mot kunder som ønsker å tilfredsstille sine forpliktelser under «European Emission Trading System» (EU ETS). Ettersom nye markeder åpner på verdensbasis har vi økt fokus på våre internasjonale aktiviteter.