Menneskerettigheter

Statkraft er til stede i deler av verden hvor overholdelse av menneskerettigheter kan være utfordrende. Dette er et tema som konsernet tar på alvor.

Vår forpliktelse

Vår forpliktelse til aktivt å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er tydelig beskrevet i selskapets grunnleggende prinsippdokument, Statkrafts leveregler. Retningslinjene i FNs Guiding Principles on Business and Human Rights er hensyntatt i Statkrafts styringssystem og prosjektstyringsverktøy..

Pågående tvistesak om utbygging av vindkraft i Sverige

I 2012 ble Statkraft klaget inn for OECDs norske og svenske kontaktpunkter (Kontaktpunktene) for flernasjonale selskaper i forbindelse med utbygging av vindkraft i Jämtland og Västernorrlands län Sverige. Statkraft eier 60 % av selskapet som bygger vindparken – Statkraft SCA Vind AB. Jijnjevaerie samelandsby hevder at de ikke har blitt tilstrekkelig konsultert om de deler av prosjektet som berører samelandsbyens reindrift, og at Statkraft derfor bryter med prinsippene i retningslinjene. Samelandsbyen anmodet derfor kontaktpunktene om å fasilitere en dialog med Statkraft. Svenske rettsmyndigheter har i flere rettsinstanser godkjent prosjektet og prosjektgjennomføringen, herunder de konsultasjoner med berørte parter av prosjektet som har pågått siden 2007. Kontaktpunktene har i 2014 gjennomført mekling mellom Jijnevaerie samelandsby og Statkraft. Meklingen ble avsluttet uten avtale.