Statkrafts medarbeidere

Statkraft er en attraktiv arbeidsplass og undersøkelser viser at selskapets medarbeidere er blant de mest motiverte i bransjen. Det jobbes målrettet for å sikre denne posisjonen også i fremtiden.

Om Statkrafts medarbeidere

Ved utgangen av 2014 hadde Statkraft 3731 medarbeidere og 34 % av disse har sin arbeidsplass utenfor Norge. Statkraft har nå medarbeidere i 19 land som til sammen representerer 45 nasjonaliteter. Vi ønsker mangfold blant selskapets medarbeidere. Dette vil styrke oss i vår internasjonale utvikling, blant annet ved å gi oss nødvendig kompetanse på nasjonale lovverk og administrasjonsprosesser, språk og lokal kultur.

Statkraft ønsker en jevnere kjønnsfordeling i konsernet og flere kvinner i ledende stillinger.

Kvinneandel blant medarbeidere 24 %
Kvinneandel blant ledere 22 %
Kvinneandel blant nyansatte 25 %
Kvinneandel i Statkrafts styre 44 %

Gjennomsnittlig ansiennitet i Statkraft er 12 år, mens turnover i arbeidsstokken var 4,0 % i 2014.

Attraktiv arbeidsplass

Statkraft arbeider systematisk og målrettet med rekruttering og Statkraft er en attraktiv arbeidsgiver både blant nyutdannede og arbeidstakere med erfaring.

Universum Student survey er Norges største undersøkelse om karriere, arbeidsliv og fremtidsforventninger blant studenter. I 2014-undersøkelsen plasserte ingeniørstudentene Statkraft på en 7. plass, mens økonomistudentene rangerte Statkraft som den 48. mest ønskede arbeidsgiveren.

Statkraft har et toårig trainee-program som er svært populært blant nyutdannede studenter. Ved utgangen av 2014 var 14 traineer i arbeid i ulike deler av konsernet, både i og utenfor Norge. Statkraft har også et trainee-program for fagarbeidere.

I alle deler av konsernet er det etablert lærlingplasser for ulike typer fagbrev. Ved utgangen av 2014 var 75 lærlinger i arbeid i Statkraft.

Ledelsesutvikling

Statkraft har egne konsern-programmer for utvikling av ledere. Leadership in Statkraft (LiS) er et grunnleggende kurs, mens NEXT og Expand er rettet mot ledere med erfaring. I 2014 deltok 42 ledere i konsernets lederprogrammer, 28 på LiS og 14 på NEXT. Programmene er under kontinuerlig utvikling og tilpasses nye utfordringer, ikke minst de som følger av konsernets internasjonale vekst. Statkraft har også egne opplæringsprogram for prosjektledere, i 2014 deltok 179 medarbeidere i disse programmene.

Kompetanseutvikling følges opp i medarbeidersamtaler, og i tillegg til kurs og videreutdanning oppfordres medarbeidere til intern rotasjon.

Medarbeiderundersøkelse

Det gjennomføres årlig en medarbeiderundersøkelse i Statkraft der alle medarbeidere inviteres til å evaluere konsernets organisasjon og ledelse. Undersøkelsen omhandler temaer som lederskap, samarbeid, arbeidsforhold og personlig utvikling. Formålet med undersøkelsen er å sammenligne oss med andre selskaper i bransjen og videreutvikle Statkraft som arbeidsplass. Også i 2014 var resultatene fra undersøkelsen meget gode. I forhold til indikatoren «Arbeidsglede» var Statkrafts resultat 74 (av 100), noe som ligger over den norske bransje-indeksen (70).

Samarbeid med fagforeninger

Statkraft legger opp til et nært og strukturert samarbeid med alle fagforeninger som er representert. Utover dette har Statkraft et europeisk samarbeidsråd (Statkraft European Works Council, SEWC) med tillitsvalgte fra Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia. SEWC er et viktig samarbeidsforum for å samordne og implementere prinsipper og retningslinjer med hensyn til arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter i Statkraft.

Konsernet anerkjenner ILO-konvensjonen for arbeidstakerrettigheter og aktuelle EU-direktiver er tatt inn som en del av SEWC-avtalen med EPSU (European Federation of Public Service Unions), paraplyorganisasjonen for europeiske fagforeninger innen energibransjen.