Ulykker

Dessverre inntraff to arbeidsrelaterte dødsulykker i 2014 i tilknytning til Statkrafts virksomhet. Begge ulykkene inntraff i utbyggingsprosjekter, en i Albania og en i Panama.

I 2014 ble det registrert 106 fraværsskader og totalt 170 skader blant konsernets medarbeidere og kontraktører. Dette tilsvarer en skadefrekvens (H2) på 5,5 og en fraværsskadefrekvens (H1) på 3,4.

Dødsulykker

I 2014 inntraff to arbeidsrelaterte dødsulykker i Statkraft hvor til sammen fire mennesker mistet livet.

Den ene ulykken inntraff i Devoll-prosjektet i Albania, som er heleid av Statkraft. I ulykken omkom tre personer etter å blitt truffet av et steinras i nærheten av Moglice i Devoll-dalen. De omkomne var ansatte i et fjellsikringsselskap som sikret fjellsiden for en av Statkrafts veikontraktører. Hovedkonklusjonen fra granskingen av ulykken er at utfordrende vær- og nedbørforhold hadde økt risikoen for ras betraktelig, og at dette ikke ble tilstrekkelig hensyntatt ved utførelsen av arbeidet. Praksisen for gjennomføring av denne typen arbeid er endret etter ulykken.

Den andre ulykken inntraff i Bajo Frio-prosjektet i Panama hvor Statkraft har en indirekte eierandel på 25 %. Ved ulykken løsnet en tønne fra en mobilkran og traff flere personer som befant seg  under kranen. En person omkom og en ble alvorlige skadet ved ulykken. Granskingen av ulykken avdekket flere brudd på prosjektets krav og retningslinjer og en rekke forbedringstiltak er implementert.

Skader

Indikatoren H1 (antall fraværsskader per million arbeidstimer) var 3,0 blant konsernets medarbeidere, mens H1 blant konsernets kontraktører var 3,7. Tilsvarende var indikatoren H2 (totalt antall skader per million arbeidstimer) blant konsernets medarbeidere 5,6 og blant kontraktører 5,4. Totalt ble det registrert 170 skader, hvorav 106 medførte fravær, blant konsernets medarbeidere og kontraktører.

I 2014 ble det registrert 19 hendelser med skade der konsekvensen ble, eller kunne blitt, alvorlig og totalt 58 hendelser (hendelser med skade og nestenulykker) med et alvorlig skadepotensial. Slike hendelser blir gjenstand for gransking for å identifisere årsak, hendelsesforløp og forebyggende tiltak, og i tillegg for å spre erfaringer og kunnskap på tvers av organisasjonen.

Utviklingen med hensyn til skadefrekvens går i riktig retning, men det er fortsatt et godt stykke igjen før målet om null skader er nådd. Spesielt i større utbyggingsprosjekter er det stor fokus på å etablere en god sikkerhetskultur. Virkemidler som tas i bruk for å oppnå dette er tydelige krav til kompetanse i alle ledd og tett oppfølging av sikkerheten på arbeidsplassen.

Farlige forhold og nestenulykker

Alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold blir registrert i et felles oppfølgings- og analyseverktøy. I 2014 ble det registrert i overkant av 10 000 hendelser. Både nestenulykker og farlige forhold blir fulgt opp etter samme mønster som faktiske ulykkessituasjoner, og forhold som gjentar seg eller kunne fått alvorlige konsekvenser blir analysert og fulgt opp slik at årsakssammenhengen blir avdekket. På denne måten økes kompetansen om risikoutsatte arbeidssituasjoner hvilket gjør oss bedre rustet til god planlegging og forebyggende tiltak som kan redusere risikoen for ulykker.