Forebyggende helse- og sikkerhetsarbeid

Oppfølging av helse og sikkerhet er et linjeansvar i Statkraft. Dette innebærer at hver enkelt enhet har et selvstendig ansvar for arbeid og resultater knyttet til helse og sikkerhet. Tydelige krav og retningslinjer, bevissthet om helse og sikkerhet i alle situasjoner og tett oppfølging i både drifts- og prosjektaktiviteter er viktige elementer for å oppnå ønsket sikkerhetskultur.

Statkrafts sikkerhetskultur

Statkrafts mål er null arbeidsrelatere skader. Dette er et logisk, men likevel ambisiøst mål. For å nå målet jobber Statkraft systematisk for å etablere en sikkerhetskultur som er basert på åpenhet og et ønske om å lære, både av egne feil og av god planlegging og vellykkede forbedringstiltak.

Et grunnleggende krav er at sikkerhetsrisiko skal identifiseres og vurderes i forkant av alle aktiviteter, og at arbeidsoppgaver skal planlegges slik at de kan utføres på en sikker måte. Ulykker, nestenulykker og farlige forhold blir registrert og fulgt opp på en ensartet og strukturert måte, og det legges til rette for læring og erfaringsoverføring på tvers av organisasjonen. Statkrafts styring og oppfølging av helse- og sikkerhetsarbeid er basert på kravene i standarden OHSAS 18001 og internasjonal god praksis, og de samme kravene gjelder i all virksomhet.

Skadefrekvens for egne ansatte og kontraktører i både drifts- og prosjektaktiviteter er tatt inn som en indikator på konsernets målekort som blir fulgt opp månedlig i konsernledelsen og i Statkrafts styre.

Kompetanse om helse- og sikkerhetsspørsmål

Alle medarbeidere i Statkraft får opplæring om sikkerhetsrisiko og arbeidsmiljø tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. Helse og sikkerhet er en del av introduksjonsprogrammet for nyansatte og i konsernets lederprogrammer. I tillegg finnes et grunnleggende, nettbasert kurs om Statkrafts sikkerhetskultur og –arbeid som er tilgjengelig for alle medarbeidere.

Videre finnes et mer omfattende nettbasert helse- og sikkerhetskurs rettet mot operative drifts- og prosjektaktiviteter som blant annet gjennomgår identifisering av sikkerhetsrisiko, arbeid i høyden, håndtering av mobile installasjoner, trafikksikkerhet, elektriske installasjoner, planlegging og koordinering av sikkerhetsarbeid og beredskapsarbeid.

Statkrafts prosjektlederprogram har en egen modul som tar for seg planlegging og koordinering av helse- og sikkerhetsarbeid. Dette er et mer omfattende program som består av både klasseromsundervisning og nettbasert opplæring

Det gis også opplæring om spesifikke helse- og sikkerhetstemaer etter behov. Eksempler på slike temaer er gransking av alvorlige hendelser, drift av elektriske anlegg og førstehjelpskurs.

Nettverk og bransjeorganisasjoner

Statkraft er medlem av en rekke nasjonale og internasjonale nettverk og bransjeorganisasjoner der temaer knyttet til helse og sikkerhet blir fulgt opp. Dette er viktige arenaer for å utveksle erfaringer, tilegne oss oppdatert kunnskap, og informasjon om helse og sikkerhet innen energibransjen. Noen eksempler på slike nettverk og organisasjoner er:

  • Energi Norge: Energi Norge er en bransjeorganisasjon som representerer cirka 270 norske selskaper som produserer, distribuerer og omsetter elektrisitet. Energi Norge arbeider aktivt for å forbedre helse- og sikkerhetsarbeidet i den norske energibransjen.
  • RenewableUK: RenewableUK er den ledende bransjeorganisasjonen for vindkraft i Storbritannia og jobber blant annet med å utvikle retningslinjer for helse og sikkerhet for bransjen.
  • International Hydropower Association (IHA): IHA er en internasjonal organisasjon som fremmer vannkraftens rolle for å etablere bærekraftige energiløsninger. IHA har utviklet IHA Sustainability Guidelines som er et rammeverk som måler graden av bærekraft for vannkraftanlegg, blant annet med hensyn til helse og sikkerhet.
  • G9 Offshore Wind Health and Safety Association: Statkraft er ett av ni selskaper som etablerte G9 i 2012 og som skal fremme helse og sikkerhet for offshore vindkraft.
  • National Safety Council of India (gjennom SN Power): National Safety Council er etablert av den indiske regjeringen og har som oppgave å fremme helse- og sikkerhetsarbeid på nasjonalt nivå i India.

Fokus på helse og sikkerhet

Statkraft jobber målrettet for å tydeliggjøre krav og ha en tett oppfølging av helse- og sikkerhetsarbeidet. Her er noen eksempler på slike oppfølgings- og forbedringsaktiviteter i 2014.

  • I tilknytning til utviklingsprosjektet Cetin i Tyrkia ble Cetin HSE Academy innviet i 2014. Cetin HSE Academy er et anlegg hvor alle som skal arbeide i prosjektet vil bli gitt sikkerhetsopplæring tilpasset sitt ansvarområde. Et viktig formål med anlegget er øke bevisstheten om helse- og sikkerhetsarbeid. Samtidig vil det bli gitt opplæring for bedre å kunne håndtere risikoutsatte situasjoner. Det vil være anledning til å trene på en lang rekke risikoaktiviteter, som for eksempel arbeid i høyden, sprengingsarbeid, stillasarbeid, strømførende arbeid og tunnellarbeid. Anlegget er en milepel med hensyn til forebyggende sikkerhetsarbeid.  
  • I forretningsområdet Power Generation pågår et omfattende forbedringsprogram, Optimum. Programmet har adressert helse og sikkerhet som et av flere viktige forbedringsområder. Kontinuerlig læring, forenkling og samarbeid på tvers av fagdisipliner, samt økt fokus på energikontroll og bedret kontroll med høyrisikoaktiviteter, er noen av tiltakene som er identifisert for å forbedre resultatene og sikre en bærekraftig bedriftskultur innen disse områdene.
  • Forretningsenheten Wind Power er en aktiv deltaker i G9 Offshore Wind Health and Safety Association for å øke kompetansen om risiko-aktiviteter i havvind-sektoren. Statkraft er medlem av styret og leder i tillegg arbeidsgruppen som utvikler retningslinjer for arbeid i høyden i slike prosjekter. I tillegg deltar Statkraft aktivt i arbeidsgruppene for marine operasjoner og løfteoperasjoner. «GP Good Practice Guidelines» ble publisert i desember 2014. Arbeid som dette er viktig for å redusere høyderisiko mest mulig, og for å innarbeide ny kompetanse i videre prosjektutvikling. 

 Cetin HSE academy

Maintenance on one of the wind turbines on Sheringham Shoal

HMS i fokus ved vedlikeholdsarbeid på en av
havvindmøllene i Sheringham Shoal-feltet

Gransking av alvorlige hendelser

Alle ulykker, nestenulykker og farlige forhold blir registrert i et konsernfelles oppfølgings- og analyseverktøy. Verktøyet legger til rette for analyse og effektiv oppfølging av hendelser.

Alvorlige hendelser med, eller med potensiale for, alvorlig konsekvens blir gransket etter en fastlagt prosedyre for å fullt ut forstå hva som har skjedd. Granskingen oppsummeres i en rapport der detaljert hendelsesforløp, årsakssammenheng og gjennomførte tiltak, på kort og lang sikt, blir beskrevet. Granskingsrapporten blir fulgt opp av ansvarlig enhet, samt av relevante styrer. En kortversjon av granskingsrapporten blir også gjort tilgjengelig for hele organisasjonen slik at vi kan lære av feil og unngå at hendelser gjentar seg.

Sykefravær

Sykefraværet i Statkraft ligger på et stabilt lavt nivå og var 2,8 % i 2014, noe som er innenfor målet om et sykefravær lavere enn 3,5 %. Alle de norske selskapene i konsernet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) som innebærer aktiv fraværsoppfølging og tilpassing av arbeidssituasjonen etter medarbeiders behov.