Om GRI

GRI utvikler bransjetilpassede retningslinjer for bedrifters rapportering om bærekraft og samfunnsansvar. Retningslinjene definerer både rapporteringsprinsipper og generelle og bransjespesifikke indikatorer.

GRI utvikler rapporteringsverktøy

Global Reporting Initiative (GRI) er en uavhengig organisasjon som siden etableringen i 1997 har arbeidet for et mer standardisert format for selskapers rapportering om samfunnsansvar og bærekraft. Siste hovedversjon av GRIs retningslinjer (G4) for bærekraftrapportering utkom 2013, men i en overgangsperiode (til 1. januar 2016) kan også forrige versjon (G3) brukes. I 2009 ble egne retningslinjer for energibransjen (Electric Utilities Sector Supplement) godkjent.

GRI G3 definerer ti rapporteringsprinsipper. Fire av disse tar for seg hvordan rapportens omfang og innhold skal fastsettes, mens de resterende seks omhandler kvaliteten på den informasjonen som blir presentert.

GRI G3 omfatter både generelle og bransjespesifikke indikatorer, fordelt på hoved- og tilleggsindikatorer, for områdene virksomhetsprofil, økonomi, miljø, arbeidsforhold, menneskerettigheter, samfunn og produktansvar. For alle områder skal selskaper også beskrive hvilke styrings- og oppfølgingsmekanismer som er implementert.

Ulike rapporteringsnivåer

GRI G3 legger opp til at selskaper kan rapportere på tre ulike nivåer – A, B og C – hvor A er høyeste nivå. I tillegg blir rapporteringsnivået markert med ”+” hvis rapporteringen er verifisert av en ekstern tredjepart.