Forretningsetikk

Statkraft er forpliktet til å sikre et høyt integritetsnivå i selskapet og har nulltoleranse for korrupsjon. Med økende eksponering i korrupsjonsutsatte markeder arbeider Statkraft aktivt for å sikre en god intern forretningskultur og utvikle robuste antikorrupsjonstiltak.

Vår forpliktelse

Statkrafts forpliktelse til et høyt integritetsnivå kommer klart til uttrykk i konsernets leveregler, som godkjennes av styret. Statkraft har også vedtatt detaljerte retningslinjer for forretningsetikk og anti-korrupsjon. Statkraft slutter opp om de ti prinsippene i FNs Global Compact, som inkluderer en klar standard for forretningsetikk.  

Utfordrende arena – tydelig holdning

Statkraft er aktiv i mange forskjellige markeder. Noen av disse ligger høyt på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, og det legges spesiell vekt på å håndtere korrupsjonsrisiko i disse markedene.  

Statkraft arbeider aktivt for å sikre en god intern forretningskultur og utvikle robuste antikorrupsjonstiltak. Eksempler på slikt arbeid er opplæring av medarbeidere, bakgrunnssjekk av mulige samarbeidspartnere og innlemming av relevante klausuler i kontrakter. For å legge til rette for en konsekvent og systematisk håndtering av etiske problemstillinger har hver forretningsenhet en Integrity Manager, og det er etablert en Integrity Officer-funksjon på konsernnivå.

I 2014 er det gjennomført en risikovurdering og behovskartlegging i hvert av Statkrafts forretningsområder. Med dette som bakgrunn vil det så bli utviklet skreddersydde løsninger for kompetanseheving og andre korrupsjonsforebyggende tiltak.

Eksempel på et av Statkrafts veildningsverktøy i forretningsetikk

Videre har et nytt opplæringsprogram om forretningsetikk og anti-korrupsjon blitt vedtatt for 2015 hvor tiltakene er tilpasset de ansattes utfordringer. God ledelse er spesielt viktig på dette temaet, og i 2014 er det gjennomført dilemmatrening for alle toppledere.

Statkraft har utarbeidet praktiske veiledere som skal styrke bevisstheten rundt etiske dilemmaer og hjelpe medarbeidere med å håndtere etiske utfordringer. Veilederne supplerer styringsdokumenter, eksisterende antikorrupsjonshåndbok og e-læringsprogram om antikorrupsjon.

Varslingskanal

Statkraft ønsker åpenhet rundt dilemmaer og etiske problemstillinger, og det er lagt til rette for at alle medarbeidere skal kunne få veiledning og råd med hensyn til tolking av Statkrafts leveregler og ønsket adferd. Statkrafts leveregler understreker at medarbeidere har både rett og plikt til å varsle om brudd på juridiske eller etiske forpliktelser gjennom linjeorganisasjonen eller konsernets varslingskanal som ivaretas av konsernrevisjonen. Varslingskanalen ble forbedret i 2014 og er nå også åpen for eksterne interessenter. I 2014 mottok konservrevisjonen fem interne varslingssaker.