Regnskap Statkraft AS

Årsregnskapet til Statkraft AS er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (GRS).

 • Resultatregnskap

  Tabellen viser resultatregnskap for Statkraft AS morselskap for 2014:

 • Balanse

  Tabellen viser balansen for Statkraft AS morselskap per 31.12.2014:

 • Kontantstrømoppstilling

  Tabellen viser kontantstrømoppstillingen for Statkraft AS morselskap for 2014:

 • Noter

  For en samlet oversikt over noteverket for Statkraft AS morselskap for 2014, se følgende link: