Finansiell rapportering

Statkraft AS er et norsk aksjeselskap, stiftet og hjemmehørende i Norge. Statkraft AS er eiet 100 % av Statkraft SF som igjen er eiet 100 % av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet.

 • Finansielle nøkkeltall

  Tabellen presenterer finansielle nøkkeltall for Statkraft AS konsern for 2010 til 2014. Tallene er justerte for urealiserte verdiendringer og vesentlige engangsposter. Regnskapet for 2012 er omarbeidet som følge av endrede regnskapsprinsipper. For 2011 er bare balansetallene omarbeidet.

 • Regnskap konsern

  Statkraft avlegger konsernregnskap for 2013 i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som er godkjent av EU. Konsernet har børsnoterte gjeldsinstrumenter og er av denne grunn pålagt å avlegge konsernregnskapet i samsvar med IFRS.

 • Regnskap Statkraft AS

  Årsregnskapet til Statkraft AS er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (GRS).

 • Internkontroll over finansiell rapportering

  Internkontroll over finansiell rapportering skal bidra til pålitelig og rettidig finansiell informasjon i Statkrafts månedlige, kvartalsvise og årlige rapporter. Vi baserer arbeidet med internkontroll over finansiell rapportering på COSO-rammeverket for internkontroll, som utgis av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.