Strategi

Siden virksomheten ble etablert i 1895 har Statkraft utviklet og forvaltet norsk vannkraft. Da selskapet ble etablert som statsforetak i 1992, hadde selskapet en kraftproduksjon på 32 TWh i Norge. Vel 20 år etter er konsernet Europas største produsent av fornybar energi, og hadde en årsproduksjon på totalt 56 TWh i 2014.

Konsernet har over 3300 ansatte i 19 land. Statkrafts posisjon er et resultat av vekst bygget på norske og internasjonale ressurser og kompetanse over mange år. Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi.

Første prioritet for Statkraft er god forvaltning av vannkraftressurser. Norsk og annen nordisk vannkraft står for hoveddelen av Statkrafts inntekter og verdier. Statkrafts viktigste konkurransefortrinn er knyttet til forretningsmodellen for nordisk vannkraft der omfattende markedsanalyser danner basis for vedlikeholdsplanlegging, energidisponering og markedsagering både på kort og lang sikt.

Statkrafts konkurransefortrinn

Statkraft har over flere år lagt vekt på å utvikle konsernets strategiske ressurser. Dette er ressurser som kan gi Statkraft konkurransefortrinn og dermed et grunnlag for meravkastning i forhold til andre selskaper. Statkrafts konkurransefortrinn er først og fremst knyttet til:

  • Unike aktiva og vannkraftkompetanse  
  • Integrert forretningsmodell og markedskompetanse  
  • Markedsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon

I tillegg har Statkraft etablert attraktive markedsposisjoner i fremvoksende markeder og innen vindkraft som vil være sentrale i verdiskapingen fremover.

Unike aktiva og vannkraftkompetanse

Statkraft har produksjonsanlegg med lave variable kostnader, lang levetid og lave CO2-utslipp. Vannkraftverkene har høy reguleringsevne og en total magasinkapasitet på om lag 40 TWh i Norden, noe som er en betydelig andel av den totale europeiske magasinkapasiteten. God drift, vedlikehold og markedskunnskap samt integrerte forretningsprosesser gjør det mulig å optimalisere kraftproduksjonen i forhold til korte og lange prisvariasjoner i kraftmarkedet.

Statkraft er en stor vannkraftaktør og har god teknisk kompetanse innen drift og vedlikehold. Statkraft er en av de største kjøperne av elektromekanisk vannkraftutstyr i verden, noe som gir mulighet for stordriftsfordeler. Statkrafts høye aktivitet, lange erfaring og ekspertise innen oppgradering av vannkraftverk gir en posisjon hvor konsernet kan samarbeide med leverandører for å optimalisere anleggene.

Integrert forretningsmodell og markedskompetanse

Statkraft har lang erfaring fra et deregulert europeisk kraftmarked og har bygget opp spisskompetanse innen markedsanalyse, produksjonsoptimalisering av regulerbare kraftverk og handel med energi. Statkraft har et omfattende system for innsamling og bearbeiding av hydrologiske og andre markedsdata i det europeiske kraftmarkedet. Effektiv datainnsamling, modeller, systemer og prosesser for å lage prognoser og dra fordel av markedsvariasjoner er viktige konkurransefordeler. Statkraft utnytter sin kompetanse og aktiva gjennom en integrert forretningsmodell der markedsanalysene danner basis for vedlikeholdsplanlegging, energidisponering og markedsagering både på kort og lang sikt. Formålet med forretningsmodellen er å utnytte Statkrafts markedskompetanse sammen med regulerbarheten i kraftverkene til å produsere når kraftprisene er høye. Statkrafts markedsnærvær utenfor Norden gir verdifull markedsinformasjon som er viktig for å forvalte verdiene av de norske vannkraftverkene på en best mulig måte.

Markedsorientert og tilpasningsdyktig organisasjon

Konsernet har utviklet en markedsorientert organisasjon med lang erfaring fra deregulerte markeder. Innen energihandel og tjenester har Statkraft vist evne til å være tilpasningsdyktig når det gjelder end-ringer i markedsbetingelsene. Kombinasjonen av en tilpasningsdyktig og forretningsorientert organisasjon, omfattende kunnskap om kraftmarkedet samt utnyttelse av vekselvirkninger på tvers av konsernet gir muligheter for å utvikle nye forretningsmuligheter. Eksempel på dette er virksomheten innen energihandel og tjenester, som har utviklet seg i omfang, produkter og geografisk utbredelse.

Attraktive posisjoner etablert i fremvoksende markeder

Statkraft har lykkes i å etablere posisjoner i en rekke fremvoksende markeder med høy vekst i kraft-forbruket og gode muligheter for utbygging av vannkraft. Statkraft var tidlig ute med å investere i vannkraft i fremvoksende markeder. Det er over 20 år siden Statkraft startet planleggingen av vannkraftinvesteringer i utlandet. Målet var å bruke norsk vannkraftkompetanse internasjonalt til lønnsom forretningsutvikling. Vannkraftutbygging har langsiktige tidshorisonter og Statkrafts engasjement er fortsatt i en tidlig fase. Statkraft vil styrke konkurransesituasjonen i fremvoksende markeder ved i enda større grad ta i bruk konkurransefortrinnene konsernet har bygget opp i Europa.

Statkraft har over tid utviklet en sterk posisjon innen landbasert vindkraft. Konsernet åpnet i 2003 Norges første vindpark på Smøla, og har siden utviklet solid kompetanse i alle faser fra prosjektutvikling til drift og vedlikehold. Statkraft har særlig utviklet kompetanse knyttet til prosjektgjennomføring og kostnadseffektiv drift og vedlikehold. Samtidig er det etablert en stor prosjektportefølje i Norge, Sverige og Storbritannia. Statkraft har også etablert en posisjon innen havbasert vindkraft i Storbritannia, hvor målet er å utvikle seg til å kunne ta operatørskap for samtlige prosjektfaser.

Økt konkurranseevne

Statkraft vil styrke og utnytte konsernets kjernekompetanse, utnytte vekselvirkninger på tvers av om-råder og utvikle et mer internasjonalt konsern som også tilpasser seg lokale forhold og kulturer. Dette vil styrke konkurranseevnen i fremvoksende markeder gjennom kompetanseoverføring og samtidig styrke den norske virksomheten gjennom økt internasjonalisering.

God prosjektgjennomføring er en forutsetning for bærekraftig vekst i fremvoksende markeder. En egen enhet for prosjekter og utbygging har blitt opprettet innen vannkraft i fremvoksende markeder. Enheten skal være en foretrukken leverandør av prosjekt- og utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i Statkraft og i det omorganiserte SN Power. Dette vil legge til rette for mer effektiv bruk av kompetanse på tvers av en felles prosjektportefølje.

Strategiske satsingsområder

Konsernet er godt posisjonert for å delta i Europas omlegging til renere kraftproduksjon og bidra med fornybar energi i fremvoksende markeder. Følgende fem strategiske områder vil bli prioritert:

  • Europeisk fleksibel kraftproduksjon  
  • Energihandel og tjenester  
  • Vannkraft i fremvoksende markeder  
  • Vindkraft i Norge, Sverige og Storbritannia  
  • Fjernvarme i Norge og Sverige

Europeisk fleksibel kraftproduksjon består av vannkraft i Norden, på kontinentet og i Storbritannia, samt gasskraft. Statkraft vil maksimere den langsiktige verdien av anleggene gjennom god drift, opp-graderinger og investeringer i ny kapasitet innen vannkraft.

Det europeiske kraftmarkedet er i betydelig endring. Nye aktører i kraftmarkedet og mer desentralisert kraftproduksjon øker behovet for kompetansebaserte tjenester som et bindeledd mellom kraftproduk-sjon og marked. Statkraft vil gradvis øke aktivitetene innen energihandel og tjenester for å skape nye forretningsmuligheter i et marked i endring. I tillegg er Statkrafts mål å utvikle markedsoperasjoner i utvalgte internasjonale markeder, som Brasil og India, hvor Statkraft har eierandeler i kraftproduksjon.

Statkraft, SN Power og Agua Imara har i løpet av de siste årene etablert virksomheter innen vannkraft i fremvoksende markeder med betydelig potensial for vannkraft, og målet er å styrke posisjonen i disse markedene. Konsernet har pågående utbyggingsprosjekter innen vannkraft i Tyrkia, Albania og Peru.

Statkraft har en betydelig portefølje av prosjekter innen landbasert vindkraft.  Statkraft vil prioritere å ferdigstille prosjektene under bygging i Sverige samt å utvikle prosjekter på Fosen og i Snillfjord-området i Norge. I Storbritannia vil utviklingen av landbasert vindkraft fortsette. Statkraft deltar i utbyggingen av havvindparken Dudgeon sammen med Statoil og vil fortsette å videreutvikle kompetanse for å ta operatøransvar også i utbyggingsfasen.

Innen fjernvarme vil Statkraft videreutvikle lønnsomheten i den eksisterende porteføljen og organisk vokse i tilknytning til eksisterende anlegg i Norge og Sverige.

I tillegg til de fem fokusområdene vil Statkraft fortsette å støtte en solid utvikling av de deleide regionale kraftselskapene i Norge innen miljøvennlig energi. Videre vil Statkraft fortsatt ha søkelys på innovasjon.