Statkrafts virksomhet

Statkrafts segmentstruktur presenteres etter samme inndeling som den interne styringsinformasjonen som ledelsen systematisk gjennomgår og benytter for ressursallokering og måloppnåelse. Segmentene er Nordisk vannkraft, Kontinental energi og handel, Internasjonal vannkraft, Vindkraft, Fjernvarme og Industrielt eierskap. Områder som ikke vises som et eget segment presenteres under Annen virksomhet.

Nordisk vannkraft

Nordisk vannkraft er det klart største segmentet målt etter installert kapasitet og aktiva så vel som netto driftsinntekter og resultater. Segmentet omfatter vannkraftanlegg i Norge og Sverige. Produksjonsaktivaene er i hovedsak regulerbare. Segmentets inntekter kommer primært fra salg av kraft i spotmarkedet og på langsiktige kontrakter, sistnevnte i hovedsak med kraftkrevende industri i Norge. Det leveres også konsesjonskraft i Norge. Flerårsmagasiner og fleksibiliteten i kraftverkene muliggjør optimalisering av kraftproduksjonen i forhold til den hydrologiske situasjonen og prisbildet. Nordisk vannkraft optimaliseres derfor over en lengre tidsperiode enn ett år.

Volumet som blir omsatt i spotmarkedet kan variere betydelig mellom årene, ut fra ressurstilgang og energidisponering. Disponering av Statkrafts flerårsmagasiner i Norge medfører at konsernet normalt oppnår en høyere gjennomsnittspris enn øvrige kraftselskaper i Norge. Optimaliseringsevnen vurderes gjennom måltallet «Realisert prismargin», som måler oppnådd gjennomsnittpris for Statkraft i forhold til rest-Norge. Statkraft har et langsiktig mål, og et kortsiktig mål. I 2014 var realisert prismargin høyere enn målsettingen både på kort og lang sikt.

Produksjonskostnadene knyttet til vannkraft er relativt lave og følges opp gjennom måltallet «Kostnad per kWh»1. De lave produksjonskostnadene blir delvis motvirket av høyere skattesats på norsk vannkraftproduksjon gjennom grunnrentebeskatning.

Tilgjengelighet er en viktig faktor i forhold til å optimalisere inntektene fra vannkraft, og gjennom mål-tallet «Nyttejustert utilgjengelighet»2 måler Statkraft i hvilken grad den installerte effekten er tilgjengelig når det er mest lønnsomt å produsere og derigjennom hvor godt man planlegger vedlikehold.

Viktige hendelser i 2014
Mange av Statkrafts vannkraftverk i Norge og Sverige er 50-60 år gamle. Statkraft er derfor inne i en periode med mange store rehabiliteringer, og planlegger å investere om lag 2 milliarder kroner årlig i opprustning av eksisterende norske og svenske vannkraftverk.

Vannkraftverkene Kjensvatn (12 MW) i Nordland og Eiriksdal (80 MW) i Sogn og Fjordane ble ferdigstilt.

Kraftproduksjonen i Finland (66 MW) ble solgt. Etter salget har konsernet ingen kraftproduksjon i Finland, men vil fortsatt være aktive i det finske kraftmarkedet.

Statkraft fikk lisens til å bygge vannkraftverket Ringedalen i Odda (23 MW).

Statkraft økte eierandelen i Leirdøla vannkraftverk i Sogn og Fjordane fra 65 % til 100 % gjennom en bytteavtale. Dette vil bidra til en mer effektiv drift. Samtidig ble kraftverkene Svelgen I og II overtatt av Svelgen Kraft fra Statkraft.

Økonomiske resultater
Måltallene viste gjennomgående gode resultater i 2014. Til tross for den gode driften falt segmentets underliggende EBITDA med 12 % til 8802 millioner kroner sammenlignet med 2013. Nedgangen skyldtes hovedsakelig lavere nordiske kraftpriser.

Segmentets underliggende netto driftsinntekter falt 890 millioner kroner, tilsvarende 7 %, sammenlignet med 2013. Nedgangen relaterte seg primært til lavere spotsalgsinntekter som følge av lavere nor-diske kraftpriser. Den gjennomsnittlige nordiske systemprisen var 22 % lavere enn i 2013. I tillegg økte overføringskostnadene som følge av en økning i fastleddet for overføringstariffer i Norge. Om lag 40 % av segmentets produksjon i 2014 ble solgt på langsiktige kontrakter, og denne store andelen bidro til å redusere nedgangen i inntektene.

Driftskostnadene økte noe sammenlignet med 2013. Økningen knyttet seg hovedsakelig til helårseffekt av kraftverkene som ble overført fra Statkraft SF i april 2013, flere ansatte, høyere vedlikeholds-kostnader samt økt prosjektaktivitet.

Kontinental energi og handel

Kontinental energi og handel omfatter gasskraftverk i Tyskland og Norge, vannkraftverk i Tyskland og Storbritannia, biobaserte kraftverk i Tyskland samt Baltic Cable, sjøkabelen mellom Sverige og Tysk-land. Kraftproduksjonen optimaliseres i forhold til prisen på innsatsfaktorene (brensel og CO2), hydro-logi) og salgsprisene (kraft og grønne sertifikater). Segmentet inkluderer i tillegg trading og origination i Europa, Brasil og India samt inntektsoptimalisering og risikoavlastning knyttet til både den kontinen¬tale og den nordiske produksjonsvirksomheten.

For å avlaste risiko knyttet til usikkerhet i fremtidig pris og produksjonsvolum sikrer Statkraft produk-sjonsinntekter gjennom finansiell handel med kraft. Andelen av produksjonen som sikres varierer med forventningene til markedsutviklingen. Kraftprisen påvirkes av andre råvarepriser som kull, olje, gass og CO2, og fordi disse både kan inngå som innsatsfaktorer i gasskraftproduksjonen (gass og CO2) og som prisjusteringsfaktorer i kontraktene driver Statkraft finansiell handel også i disse råvarene.

Statkrafts analysevirksomhet har en sentral posisjon i hele handelsvirksomheten. Denne er basert på innsamling og bearbeiding av hydrologiske data og andre markedsdata. Dataene benyttes til å bereg-ne forventede markedspriser og optimalisere den regulerbare produksjonen.

Dynamisk forvaltningsportefølje er viktig for å optimalisere fremtidige inntekter, og Statkraft måler prestasjonene gjennom måltallet «Merverdi fra forvaltningsporteføljene» for både den nordiske og den kontinentale porteføljen. Begge porteføljene skapte en høyere merverdi enn konsernets mål i 2014.

Statkraft har også kortsiktig posisjonering med finansielle standardkontrakter (trading) og handel med strukturerte produkter og skreddersydde avtaler for industri og næringsliv (origination). Inntektene kan variere betydelig mellom perioder og år. Statkraft måler prestasjonene i trading og origination-aktiviteten gjennom måltallet «Verdiskaping fra trading og origination», som måler resultatet etter skatt i forhold til risikokapitalen. Verdiskapingen var høyere enn konsernets mål i 2014.

Viktige hendelser i 2014
På bakgrunn av vedvarende lav driftsutnyttelse endret gasskraftverket Kårstø driftsmodus til kald reserve med ett års oppstartstid. Gasskraftverket Herdecke i Tyskland er styrt som et reservekraftverk av det lokale nettselskapet, og kostnadene for drift av verket blir dekket av nettoperatøren.

Innen området markedsadgang for fornybar kraft fra eksterne aktører ble de fleste kontraktene refor-handlet for 2015. Totalt vil Statkraft operere 10 000 MW fornybar energiproduksjon for eksterne pro-dusenter i Tyskland og Storbritannia.

Økonomiske resultater
De gode resultatene fra måltallene gjenspeilte seg i segmentets underliggende EBITDA, som var 1554 millioner kroner (410 millioner kroner). Den største bidragsyteren til forbedringen var den nordis-ke forvaltningsporteføljen, men de øvrige markedsaktivitetene bidro også positivt.

Statkraft inngår finansielle fremtidskontrakter i kraftmarkedet, og i 2014 ble det realisert betydelige posisjoner innen forvaltningsporteføljene. Totalt utgjorde de underliggende inntektene fra denne aktiviteten 971 millioner kroner, en økning på 724 millioner sammenlignet med 2013. Størstedelen av disse inntektene relaterte seg til den nordiske forvaltningsporteføljen og posisjoner som ble realisert i 1. kvartal. De øvrige markedsaktivitetene hadde også en positiv utvikling sammenlignet med 2013, spesielt markedsaktivitetene i Brasil som omfatter både langsiktige salgs- og kjøpskontrakter samt trading og origination.

Driftskostnadene for segmentet var på nivå med 2013.

Internasjonal vannkraft

Internasjonal vannkraft har virksomheten i fremvoksende økonomier med antatt høy vekst og økende behov for energi. Statkraft satser i utvalgte markeder der konsernets vannkraft¬kompetanse kan skape verdi. Virksomheten om¬fatter konsernets vannkraftaktiviteter i Sørøst-Europa, Sør-Amerika og Sør-Asia samt eierandelen på 50 % i SN Power. Segmentet har eiendeler med en produksjonskapasitet på totalt 726 MW, hvorav 326 MW i konsolidert virksomhet. I tillegg har segmentet fire vannkraftverk på til sammen 1030 MW under bygging. Investeringene foretas ofte sammen med lokale partnere eller inter¬nasjonale investorer.

Viktige hendelser i 2014
Statkraft og Norfund gjennomførte en restrukturering av SN Power som vil bidra til å skape et ledende vannkraftmiljø for videre internasjonal vekst. Statkraft vil etablere integrerte operasjoner for aktivitete-ne i Sørøst-Europa, Sør-Amerika og Sør-Asia for i større grad å utnytte konsernets konkurransefor-trinn knyttet til drift, vedlikehold, energidisponering og energihandel.  Videre vil Statkraft gjennom selskapet SN Power utvikle en portefølje med lønnsomme vannkraftverk i Sørøst-Asia, Mellom-Amerika og Afrika. SN Power kjøpte også Statkraft SFs 20 % eierandel i Theun Hinboun Hydropower Company i Laos.

I februar 2015 inngikk Statkraft en avtale om å kjøpe Jackson Empreendimentos S.A. sine aksjer i det brasilianske kraftselskapet Desenvix. Statkraft eierandel vil øke fra 44,45 % til 81,3 % når transaksjonen gjennomføres. Avtalen betinger blant annet godkjennelse fra brasilianske konkurransemyndigheter og Desenvix tredje eier.

I februar 2015 inngikk Statkraft også en avtale om kjøp av en majoritetsandel i det børsnoterte vannkraftselskapet Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A. i Chile. Avtalen omfatter i første omgang kjøp av 70,47 % av aksjene og utløser tilbudsplikt overfor øvrige aksjonærer. Gjennomføring av transaksjonen er blant annet avhengig av at Statkraft oppnår aksept for kjøp av minimum 75 % av aksjene.

Vannkraftprosjektet Cetin i Tyrkia ble nedskrevet som følge av forsinkelser og skifte av entreprenør.

Økonomiske resultater
Segmentets underliggende EBITDA endte på 290 millioner kroner i 2014, en forbedring på 20 millioner kroner sammenlignet med 2013. Valutaeffekter og salg av transformatorstasjon i Peru bidro positivt, men dette ble delvis motvirket en avsetning for en tvistesak. I 2013 var det også gevinster i forbindelse med salget av en vindpark i Chile. Dekonsolideringen av deler av SN Power i 2014 bidro til lavere driftskostnader sammenlignet med 2013.

Resultatandel i tilknyttede selskaper og felles virksomhet utgjorde -240 millioner kroner (458 millioner kroner). Nedgangen i resultatandelene skyldes primært en nedskrivning av en investering i Brasil i 2014 samt lavere bidrag fra SN Powers aktiviteter på Filippinene som følge av hydrologi og myndig-hetsbestemt prisregulering for 4. kvartal 2013. Nedgangen ble noe motvirket av en inntektsføring av et forsikringsoppgjør i Chile.

Vindkraft

Vindkraft omfatter Statkrafts satsing innenfor land- og havbasert vindkraft. Segmentet har landbaserte vindparker i drift i Norge, Sverige og Storbritannia samt en havvindpark i Storbritannia. Inntektene kommer fra salg av kraft til spotpris samt grønne sertifikater. Segmentet har eiendeler med en produksjonskapasitet på totalt 682 MW, hvorav 488 MW i konsolidert virksomhet. Segmentet har en vindpark i Sverige under bygging.

Kostnadene knyttet til vindkraft følges opp gjennom måltallet «Kostnad per kWh»3 for både land- og havbasert vindkraft, mens tilgjengeligheten følges opp gjennom måltallet «Nyttejustert utilgjenge-lighet»4.

Viktige hendelser i 2014
Statkraft etablerte selskapet Fosen Vind sammen med Agder Energi, NTE og TrønderEnergi. Fosen Vind skal eie tre planlagte vindparker på om lag 600 MW på Trøndelagskysten. Utviklingsarbeidet pågår, med målsetting om å fatte en investeringsbeslutning i midten av 2015. Ytterligere 400 MW ut-vikles i området gjennom selskapet SAE Vind.

Tre nye landbaserte vindkraftverk ble satt i drift i 2014, Mörttjärnberget (85 MW) og Ögonfägnaden (99 MW) i Sverige samt Berry Burn (67 MW) i Storbritannia. I tillegg ble 144 MW av totalt 270 MW for den landbaserte vindparken Björkhöjden i Sverige ferdigstilt.

Statkraft reduserte eierandelen til 51 % i et selskap med tre landbaserte vindkraftverk i Storbritannia, og fra 50 % til 40 % i den havbaserte vindparken Sheringham Shoal. Statkraft vil fortsatt være opera-tør av vindparkene. Salgene gjør det mulig å reinvestere i nye prosjekter innen fornybar energi. Ned-salgene medførte at vindparkene går fra å være datterselskaper og investering i felles drift til å være investering i felles virksomhet.

Investeringsbeslutning ble tatt for havvindparken Dudgeon (om lag 400 MW) utenfor kysten av Norfolk i Storbritannia. Statkraft eier 30 % av prosjektet og Statkrafts andel av investeringen ventes å være cirka 5 milliarder kroner.

I februar 2015 kjøpte Statkraft halvparten av havvindprosjektet Triton Knoll (inntil 900 MW) utenfor Storbritannia fra RWE Innogy. De to selskapene skal utvikle prosjektet fram mot investeringsbeslut-ning i 2017.

Statkraft deltar også i havvindprosjektet Doggerbank, som en av fire partnere. En mulig utbyggingsbeslutning for dette prosjektet ligger flere år frem i tid.

Økonomiske resultater
God drift og ny produksjonskapasitet bidro til et godt resultat fra driften, og underliggende EBITDA endte på 476 millioner kroner (507 millioner kroner). Nedgangen skyldtes primært dekonsolideringen av vindparkene i Storbritannia og lavere realiserte priser. Dette ble imidlertid i stor grad motvirket av ny produksjonskapasitet i Sverige, og netto driftsinntekter økte med 4 % sammenlignet med 2013.

Driftskostnadene økte 13 %, hovedsakelig som følge av økt prosjektaktivitet i Norge og Storbritannia.

Resultatandelene fra de britiske vindparkene utgjorde 360 millioner kroner og presenteres på regns-kapslinjen resultatandel i tilknyttede selskaper og felles virksomhet etter dekonsolideringen. Resultat-andelene inkluderer reversering av tidligere års nedskrivning for Sheringham Shoal på 341 millioner kroner. Fjernvarme Fjernvarme har virksomhet i Norge og Sverige. Inntektene i Norge er påvirket av kraftpris, nettleie og avgifter, og pris til kunde reguleres månedlig eller kvartalsvis. I Sverige påvirkes inntektene av kunde-nes alternativpris, og prisene er enten faste eller indeksregulert. Avfall, biomasse, olje og gass er viktige innsats¬faktorer i produksjonen av fjernvarme.

Viktige hendelser i 2014
Det nye fjernvarmeanlegget i Sandefjord (23 MW) ble satt i drift.

Statkraft tok investeringsbeslutning og startet bygging av fjernvarmeanlegg og -nett i Moss/Rygge samt besluttet videre utbygging av fjernvarmesystemet i Namsos.

Økonomiske resultater
Segmentets underliggende EBITDA endte på 151 millioner kroner (133 millioner kroner). Forbedringen relaterte seg til god drift med god utnyttelse av grunnlast, høyere oppnådde priser samt lavere drifts-kostnader. Lavere produksjon som følge av høyere temperaturer enn normalt bidro negativt.

Industrielt eierskap

Industrielt eierskap omfatter forvaltning og utvikling av norske eierposisjoner, og inkluderer selskapene Skagerak Energi, Fjordkraft, BKK, Istad og Agder Energi. De to førstnevnte konsolideres i konsernregnskapet, mens de tre øvrige rapporteres som tilknyttede selskaper. Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon av kraft, fjernvarmevirksomhet, nettvirksomhet, elektroentreprenørvirksomhet og naturgass¬distribusjon. Fjordkrafts virksomhet er konsentrert rundt salg av strøm til privatpersoner og bedrifter.

Viktige hendelser i 2014
Agder Energi signerte to kraftsalgsavtaler med Hydro. Kontraktene har en årlig leveranse på 1,5 TWh og løper fra 2021 til 2030.

BKK kjøpte TrønderEnergis andel i Agua Imara, og økte dermed eierandelen fra 25,7 % til 35,1 %.

Økonomiske resultater
Segmentets underliggende EBITDA var 1418 millioner kroner i 2014 (1583 millioner kroner). Ned-gangen skyldtes primært lavere kraftpriser og nettinntekter. Til tross for en noe høyere kraftproduksjon falt spotsalgsinntektene sammenlignet med 2013 som følge av lavere kraftpriser. Inntektene fra nettvirksomheten falt som følge av lavere volum og tariffer. Sistnevnte er regulert av Norges vassdrags- og energidirektorat gjennom energiloven. Inntektene fra sluttbrukervirksomheten falt som følge av lavere kraftpriser, men kostnadene knyttet til energikjøp falt også. Totalt sett økte dermed inntjeningen fra denne virksomheten sammenlignet med 2013, og Fjordkraft fikk sitt beste år noensinne i 2014.

Segmentets driftskostnader var på nivå med 2013.

Resultatandel i tilknyttede selskaper og felles virksomhet utgjorde 535 millioner kroner (640 millioner kroner). Nedgangen relaterte seg primært til 154 millioner kroner lavere resultatandel fra Agder Energi, hovedsakelig som følge av urealiserte verdiendringer for energikontrakter. Nedgangen ble delvis kom-pensert av en regnskapsmessig gevinst på 116 millioner kroner i forbindelse med salg av to dattersel-skaper i Istad.

Annen virksomhet

Annen virksomhet omfatter småskala vannkraft, innovasjon og konsernfunksjoner.

Viktige hendelser i 2014
Statkraft styrket egenkapitalen gjennom tilførsel av 5 milliarder kroner i ny egenkapital fra eier. I tillegg vil eier redusere samlet utbytte for regnskapsperioden 2015-17 med totalt 5 milliarder kroner.

Statkraft inngikk en avtale med Södra om å kjøpe aksjene i Södra Cell Tofte. I februar 2015 dannet Statkraft og Södra et selskap med mål om å etablere fremtidig produksjon av biodrivstoff basert på skogsråvare

 

1 Kostnad per kWh: Alle variable produksjonskostnader/normalisert produksjonsvolum.
2 Nyttejustert utilgjengelighet: Andel tilgjengelig installert effekt når markedsprisen er høyere enn vannverdien.
3 Kostnad per kWh: Alle variable produksjonskostnader/normalisert produksjonsvolum.
4 Nyttejustert utilgjengelighet: Faktisk produksjon / (Faktisk produksjon + Beregnet tapt produksjon ved produksjonsstans).