Risikostyring

Statkraft er eksponert for risiko gjennom hele verdikjeden. De viktigste risikoene er knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, prosjektgjennomføring, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Vekst og økt internasjonalisering stiller større krav til styring av risikoen i investeringsporteføljen.

Statkraft har en sentral investeringskomité for bedre å håndtere risikoen knyttet til enkeltinvesteringer og på tvers av prosjektporteføljen. Risikostyringen er en integrert del av øvrig virksomhetsstyring gjennom
en risikobasert systematikk for konsernledelsens oppfølging av forretningsområdene. Konsernets samlede risikobilde konkluderes av konsernledelsen og rapporteres til styret.

Markedsrisiko i energimarkedene

Statkraft er eksponert for betydelig markedsrisiko i forbindelse med produksjon og handel med kraft. Inntektene fra kraftproduksjonen er eksponert for volum- og kraftprisrisiko ved at:

  • Både kraftpriser og produksjonsvolum påvirkes av vaer og nedbørsmengde, og kraftprisene avhenger av produksjons-, forbruks- og overføringsforholdene i kraftmarkedet. 
  • Kraftprisene påvirkes også indirekte av gass-, kull- og oljepriser, priser på CO2-kvoter, støtteregimer og innføringen av  ny teknologi for kraftproduksjon. 
  • Gasskraftproduksjonen er direkte eksponert for svingninger i prisene på gass, olje og CO2.

Statkraft håndterer markedsrisiko i energimarkedene blant annet ved å handle fysiske og finansielle instrumenter i flere markeder. Økt integrering av energimarkedene har stor betydning for forretningsmodeller og håndtering av risiko. Statkraft legger derfor vekt på å se de ulike markedene i sammenheng. Konsernets sikringsstrategier er regulert av rammer for posisjonenes volum
og verdi, og kriterier for å vurdere nye kontrakter mot forventede inntekter og nedsiderisiko.

Statkrafts virksomhet innen energihandel og tjenester består av både handel med standardprodukter på energibørser og salg av tjenester eller produkter tilpasset den enkelte kunde. Nye produkter og tjenester har typisk kort levetid i forhold til annen virksomhet før lønnsomheten reduseres som følge av konkur-
ranse eller regulatoriske endringer. Risiko håndteres gjennom mandater som dekker råvarer, geografiske områder og varighet. En uavhengig risikohåndteringsfunksjon sikrer objektivitet i vurdering og håndtering av risiko.

Salgsvirksomheten er eksponert for usikkerhet i salgsprisen til privatkunder og bedrifter, samt innkjøpsprisen i engrosmarkedet. Gjennom å sikre symmetri i eksponeringen mellom kundene og innkjøpene i engrosmarkedet, samt bruk av finansielle instrumenter, begrenses nettoeksponeringen.

Finansiell risiko 

Den sentrale finansfunksjonen samordner og ivaretar den finansielle risikoen knyttet til valuta, renter og likviditet, inkludert refinansiering og nye låneopptak. Statkraft er eksponert for renterisiko gjennom fremmedfinansieringen og inntektene fra nettvirksomheten. Konsernet er eksponert for valutarisiko gjennom integrasjonen mellom det nordiske og det kontinentale kraftmarkedet, konsernets krafthandel i euro, finansiering og andre kontantstrømmer knyttet til utenlandske datterselskaper og tilknyttede selskaper. 

Valuta- og renterisikoen reguleres gjennom mandater. I styringen er terminkontrakter i valuta, rentebytteavtaler og termin avtaler for renter de viktigste instrumentene. Likviditetsrisikoen håndteres hovedsakelig gjennom gode lånemuligheter, trekkfasiliteter og minimumskrav til konsernets likviditetsbeholdning.

Statkraft er eksponert for kreditt- og motpartsrisiko gjennom krafthandel og plassering av overskuddslikviditet. Før avtaleinngåelse blir kredittverdigheten til alle motparter vurdert og eksponeringen begrenses av mandater basert på kredittverdighet.

Både markedsrisikoen i energimarkedene og den øvrige finansielle risikoen, samt eksponering i forhold til mandatene, følges opp av uavhengige middle officefunksjoner og rapporteres jevnlig til konsernledelsen og styret.

Operasjonell risiko 

Alle prosesser i hele verdikjeden er eksponert for operasjonell risiko. Dette gjelder saerlig gjennomføring av investeringsprosjekter og driftsaktiviteter i form av skader på konsernets ansatte, kontraktører eller tredjepart, skader på miljøet, skader på produksjonsanlegg og øvrige eiendeler samt svekket omdømme. Statkrafts forsikringsordninger som omfatter alle vesentlige skadetyper, blant annet gjennom konsernets eget forsikringsselskap, og alle prosjekter i Statkraft gjennomfører systematiske risikovurderinger.

De mest kritiske forholdene er knyttet til utvikling av Statkrafts internasjonale virksomhet. Stor oppmerksomhet vies utvikling av gode systemer og laering, etablering av barrierer og sikring av etterlevelse for å unngå forsinkelser, kostnadsoverskridelser og uønskede hendelser. For ytterligere å redusere risikoen knyttet til prosjektgjennomføringen er det etablert en felles prosjektenhet for internasjonal vannkraft for Statkraft og SN Power, og denne ble styrket i 2014.

Anslag på de mulige økonomiske konsekvensene av den totale operasjonelle risikoen, samt vesentlige enkeltrisikoer som er sentrale drivere i konsernets samlede risikobilde, inngår i rapporteringen av totalrisikoen på konsernnivå.

Annen risiko 

Statkrafts virksomhet påvirkes av rammebetingelser som skatter, avgifter, forskrifter, nettreguleringer, endringer i pålagt minimumsvannstand samt generelle betingelser og krav som settes for kraftbransjen i både Norge og andre land. Usikkerheten knyttet til fremtidig utvikling i disse tillegges stor vekt 
ved investeringsbeslutninger.

Statkrafts internasjonale satsing innebærer både økt land- og partnerrisiko. Statkraft vurderer risiko for hvert land og gjør sammenligninger mellom land i en region. Partnerrisiko vurderes tidlig for å få bekreftet nødvendig integritet og styringsstruktur.

Klimaendringer kan medføre både trusler og muligheter og har betydning for alle risikoene beskrevet ovenfor. Store endringer i temperatur og nedbør vil ha konsekvenser for kraftpriser og produksjon, og i tillegg kan flom og uvaer føre til økt skade og slitasje på anlegg samt konsekvenser for ansatte og tredjeparter. Klimarisiko er også et viktig premiss for endringer i rammebetingelser og politiske beslutninger.