Internkontroll

Internkontroll er en sentral del av god risikostyring, og Statkraft arbeider målrettet med å videreutvikle internkontrollen. Det overordnede styringssystemet «The Statkraft Way» definerer konsernets retningslinjer og bidrar til et godt kontrollmiljø for å oppfylle ledelsens mål. Krav til internkontroll er innarbeidet i fagområdene HMS, etikk, IKT, samfunnsansvar og finansiell rapportering.

Konsernets internkontrollnettverk utarbeider årlig et finansielt risikokart som blir presentert for konsernledelsen og revisjonsutvalget. Basert på dette identifiseres forretnings og støtteprosesser som skal håndtere den iboende risikoen.

Internkontroll over finansiell rapportering

Systemet for internkontroll over finansiell rapportering bidrar til pålitelig og rettidig finansiell informasjon i Statkrafts rapporter, og baserer seg på COSO-rammeverkene for internkontroll (COSO 1992), som utgis av Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission.

Alle datterselskaper er pålagt å følge internkontrollsystemet slik det blir beskrevet i «The Statkraft Way» og i konsernets økonomihåndbok. Tilsvarende gjelder for andre selskaper hvor Statkraft er ansvarlig for bokføringen og den finansielle rapporteringen. Dersom en tredjepart er ansvarlig for bokføringen og den finansielle rapporteringen skal det ansvarlige segmentet i Statkraft foreta kompenserende kontroller som beskrevet i økonomihåndboken.

Hovedelementene i internkontrollsystemet er risikovurdering, kontrolltiltak, egenevaluering, rapportering og løpende kontrollutførelse og oppfølging av etterlevelse.