Innovasjon

Formålet med innovasjon i Statkraft er å utvikle og forsterke konkurransefortrinn i kjernevirksomheten, identifisere og fremme ny forretningsutvikling, drive langsiktig kompetanseoppbygging og bidra til å sikre gode fremtidige rammebetingelser for fornybar energiproduksjon.

I 2014 ble det kostnadsført om lag 124 millioner kroner på innovasjons- og forskningsaktiviteter.

Statkrafts innovasjonslogikk

All innovasjonsaktivitet blir kontinuerlig fulgt opp for å sikre relevans og nytte. Følgende logikk er lagt til grunn for å balansere innsatsen mellom kortsiktige og langsiktige innovasjonsaktiviteter i konsernet: 

Forbedringsarbeid tar for seg daglige utfordringer og gir som regel raske resultater. I denne typen av prosjekter er fokuset på eksisterende anlegg/utstyr og optimal utnyttelse av ressurser.

Markedsinnovasjoner er knyttet til kommersielle tjenester rundt energiproduksjon og leveranser som, sammen med teknologisk innovasjon, representerer et vesentlig konkurransefortrinn på lang sikt. Ved å fokusere på utvikling av nye forretningsmodeller knyttet til eksisterende aktiviteter er målsettingen å utvikle konsepter med kort tid til kommersialisering.

Konsernets forsknings- og utviklingsprogrammer (FoU) er knyttet til Statkrafts kjernevirksomhet og har et lengre tidsperspektiv. Det er etablert mangeårige FoU-programmer innenfor vannkraft, vindkraft bioenergi og klima.

Utforskningsaktiviteter er etablert med formål å evaluere og kvalifisere teknologier og løsninger som på lengre sikt kan legge grunnlaget for ny forståelse eller ny aktivitet i Statkraft. For å understøtte innovasjonsprosjekter og ulike prosesser/prosjekter knyttet til strategi, teknologi og marked har Statkraft også omfattende aktiviteter innenfor teknologianalyse som omfavner alle de ovenstående kategoriene. Den globale teknologiutviklingen i energisektoren overvåkes og analyseres.

Verdiskaping

Statkraft følger opp hvert enkelt innovasjonsprosjekt med tanke på verdiskaping. Estimater viser et gjennomsnittlig verdipotensial som utgjør flere ganger prosjektkostnadene. «Effektevaluering» er et verktøy som er innført i Statkraft for å fremme implementeringsevne og derigjennom verdiskaping av FoU-prosjekter spesielt. Hvert prosjekt blir evaluert to ganger; ved oppstart og ved avslutning. I tillegg følges spesielt interessante prosjekter opp også etter avslutning for å sikre god implementering over tid.

Aktuelle utforskningsaktiviteter

Flytende biobrensel er en utforskningsaktivitet som adresserer forretningsmuligheter innenfor bioenergimarkedet. Spesifikt  vurderes en mulighet knyttet til produksjon av flytende brensel for veitransport basert på skogressurser. Statkraft ønsker med dette å bygge videre på sin grunnleggende bioenergikompetanse.

Modellering innenfor distribuert energi utføres med formål å etablere innsikt innen teknologisk og kommersielt potensial, samt øke forståelsen av hvordan distribuert energi påvirker Statkraft. Modellering av sol og batterier, kombinasjon av varme og kraft, samt forbruksmønsteret til kunder i Norden var prioriterte utforsknings-aktiviteter i 2014. En utredning av ulike forretningsmuligheter knyttet til en kombinasjon av solcellepaneler og energilagring i form av batterier har gitt økt forståelse for både teknologisk status og kostnadsnivå.

I de nordiske landene ser man et økende overskudd av kraft frem mot 2020. Imidlertid kan elforbruket øke ved elektrifisering av varme- og transportsektoren. Ved å benytte fornybar energi kan disse sektorene i tillegg de-karboniseres, og en interaksjon mellom sektorene vil føre til større fleksibilitet i energisystemet totalt sett.