Fremtidsutsikter

Statkrafts store magasinkapasitet med sesong- og flerårsmagasiner gir konsernet stor fleksibilitet til å disponere vannressursene på en effektiv måte. En betydelig andel av konsernets kraftproduksjon blir solgt gjennom langsiktige kraftkontrakter og bidrar dermed til å stabilisere konsernets inntekter. Betydelig ny
produksjonskapasitet er under bygging og vil ved ferdigstillelse bidra med økte inntekter.

I et internasjonalt perspektiv er det en økende etterspørsel etter fornybar energi. Konsernet foretar store investeringer for å rehabilitere de eldre vannkraftverkene i Norge og Sverige og har investeringer i fl ere nye prosjekter innen vannkraft, vindkraft og fjernvarme. Store endringer i det europeiske kraftsystemet forventes å gi markedsmessige utfordringer og samtidig nye muligheter innen fornybar energi.

Vannkraft er en lønnsom og klimavennlig energikilde i vekstmarkeder internasjonalt. Statkraft gjennomfører en integrasjon av virksomhetene i Sør-Amerika og Sør-Asia og planlegger konsernets videre vekst basert på kjernekompetansen innen prosjektutvikling, drift, vedlikehold og markedsoperasjoner. Innen vindkraft planlegges nye prosjekter i Norge og andre land hvor vilkårene ligger til rette for det. Styrkingen av Statkrafts egenkapital gjør konsernet i stand til å utvikle posisjonen som en internasjonal ledende leverandør av ren energi.