Foretaksstyring

God og transparent styring og kontroll med virksomheten skal legge grunnlaget for å skape langsiktige verdier for eier, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig, og skal derigjennom bidra til en baerekraftig og varig verdiskaping.

Rolledelingen mellom staten som eier, styret og den daglige ledelsen i selskapet skal bygge tillit hos interessentene gjennom forutsigbarhet og troverdighet. Åpen og tilgjengelig kommunikasjon skal sikre at konsernet har gode relasjoner til samfunnet i sin alminnelighet og spesielt til de interessenter som berøres av virksomheten.

Statkraft følger statens prinsipper for god eierstyring som beskrevet i Meld. St. 27 (2013-2014) Et mangfoldig og verdiskapende eierskap («eierskapsmeldingen»), og er underlagt rapporteringskrav om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapsloven § 3-3b. Statkraft benytter videre Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) innenfor rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. Avvik fra anbefalingen skyldes at Statkraft er et heleid statlig selskap.

Se for øvrig egen omtale av foretaksstyring i årsrapporten på Statkrafts nettside.