Årsberetningen

Statkraft fikk et godt resultat fra driften til tross for betydelig lavere nordiske kraftpriser enn i 2013.

God drift og økt bidrag fra markedsaktivitetene motvirket i stor grad lavere kraftpriser, og alle segmentene bidro positivt til konsernets underliggende EBITDA på 12,1 milliarder kroner. Betydelige negative valutaeffekter under finanspostene påvirket konsernets resultat etter skatt, som endte på 3,9 milliarder kroner.

Flere store vannkraftprosjekter pågår i Norge, Sørøst-Europa og Sør-Amerika. Statkraft fortsetter også satsingen på vindkraft, og flere vindparker ble ferdigstilt i 2014. For å bidra til å finansiere nye prosjekter ble det gjennomført nedsalg i vindparkene i Storbritannia.

Et enstemmig Storting vedtok å styrke egenkapitalen og redusere fremtidig utbytte fra selskapet. Et godt resultat fra driften og den nye kapitalen fra eier bidro til at konsernets egenkapital styrket seg med 17 milliarder kroner gjennom året. Styrket finansiering bidrar til å kunne realisere Statkrafts strategi om videre vekst innen fornybar energi i Norge og internasjonalt.