Statkraft i verden

Konsernet er den største kraftprodusenten i Norge, og stod for 34 % av landets kraftproduksjon i 2013. Selskapet er Nordens tredje største produsent av elektrisk kraft, og Europas største produsent av fornybar energi, og samlet sett den tiende største produsenten av vannkraft globalt.

Konsernet har eierskap i 391 kraftverk med en samlet installert effekt på 17 607 MW (Statkrafts andel). Per teknologi fordeler den installerte effekten seg på 82 % vannkraft, 15 % gasskraft og 3 % vindkraft. Den geografiske fordelingen av Statkrafts andel av installert effekt er 71 %  i Norge, 8 % i Norden utenom Norge, 17 % i Europa utenom Norden og 4 % utenfor Europa. I tillegg har Statkraft eierandeler i 31 fjernvarmeverk med en kapasitet på 685 MW (Statkrafts andel). Kapasiteten fordeler seg på 71 % i Norge, 24 % i Sverige, 4 % i Tyskland og 1 % i Brasil.

Konsolidert virksomhet viser kapasiteten til investeringer som Statkraft fullkonsoliderer i regnskapet i henhold til IFRS. Differansen mellom kapasiteten i henhold til direkte eierskap og konsolidert virksomhet tilskrives i stor grad investeringene i BKK og Agder Energi som klassifiseres som tilknyttede selskaper i henhold til IFRS.

Statkraft går inn i en periode med mange store rehabiliteringer, og har planlagt å investere 12 milliarder kroner i opprustning av eksisterende norske og svenske vannkraftverk i perioden 2014-18. I 2013 ble kraftverk med en total installert effekt på 620 MW overført fra Statkraft SF.

Internasjonalt har Statkraft flere kraftverk under bygging. Gjennom SN Power har Statkraft to vannkraftverk på til sammen 186 MW (SN Powers andel) under bygging. I Tyrkia eier Statkraft et vannkraftverk på 20 MW, mens tre vannkraftverk på tilsammen 619 MW er under bygging. I Albania har Statkraft besluttet å bygge to kraftverk på til sammen 243 MW.

Tre nye landbaserte vindkraftverk ble satt i drift i 2013. I tillegg er ytterligere tre landbaserte vindkraftverk under bygging i Sverige. SAE Vind mottok i 2013 fire vindkraftkonsesjoner på til sammen inntil 660 MW i Sør-Trøndelag i Norge og en i Sogn og Fjordane på inntil 105 MW fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Statkraft har også prosjekter innen havbasert vindkraft. For Dudgeon-prosjektet (400 MW), som utvikles sammen med Statoil, forventes endelig investeringsbeslutning i andre halvdel av 2014. For Doggerbank-prosjektet, hvor Statkraft er en av fire partnere, ligger en investeringsbeslutning noen år frem i tid.

Statkraft åpnet i 2013 et nytt fjernvarmeanlegg på Ås i Norge (24 MW) og ny biokjel i Kungsbacka i Sverige ble ferdigstilt (12 MW).