Redegjørelse for foretaksstyring

Redegjørelsen for foretaksstyring klargjør rolledelingen mellom staten som eier, styret og den daglige ledelsen i selskapet.

God og transparent styring og kontroll med virksomheten skal legge grunnlaget for å skape langsiktige verdier for eier, ansatte, andre interessenter og samfunnet for øvrig, og skal derigjennom bidra til en bærekraftig og varig verdiskaping. Rolledelingen skal bygge tillit hos interessentene gjennom forutsigbarhet og troverdighet. Åpen og tilgjengelig kommunikasjon fra selskapets side skal sikre at konsernet har gode relasjoner til samfunnet i sin alminnelighet og spesielt til de interessenter som berøres av virksomheten.

Redegjørelse for norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Statkraft følger statens prinsipper for god eierstyring som beskrevet i St. meld. nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap («eierskapsmeldingen»), og er underlagt rapporteringskrav om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapsloven § 3-3b. Statkraft benytter videre Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES) innenfor rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter.

Opplysninger som Statkraft plikter å gi etter regnskapsloven § 3-3b om redegjørelse for foretaksstyring, er hensyntatt i denne redegjørelsen og følger anbefalingens systematikk der dette er naturlig. Nærmere beskrivelse av hvordan regnskapsloven § 3-3b, 2. ledd er dekket følger nedenfor:

 1. en angivelse av anbefaling og regelverk om foretaksstyring som foretaket er omfattet av eller for øvrig velger å følge
  - Redegjørelsens avsnitt (1) Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
 2. opplysninger om hvor anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1 er offentlig tilgjengelig
  - Anbefalingene Statkraft følger er tilgjengelig på www.nues.no, statens prinsipper for god eierstyring som beskrevet i St. meld. nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap («eierskapsmeldingen») og i Statens prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse

  Statkrafts leveregler er tilgjengelige på Statkrafts nettside.
 3. en begrunnelse for eventuelle avvik fra anbefalinger og regelverk som nevnt i nr. 1
  - NUES’ anbefalinger for avsnittene (3) Selskapskapital og utbytte, (4) Likebehandling av aksjeeiere, (5) Fri omsettelighet, (6) Generalforsamling, (7) Valgkomité og (14) Selskapsovertakelse er ikke relevante for Statkraft som et 100 % eiet statlig selskap. Disse punktene er likevel omtalt i tråd med det som gjelder for Statkraft som heleid statlig selskap.
 4. en beskrivelse av hovedelementene i konsernets systemer for risikostyring og internkontroll knyttet til den finansielle rapporteringsprosessen. 
  - Redegjørelsens avsnitt (10) Risikostyring og intern kontroll
 5. vedtektsbestemmelser som helt eller delvis utvider eller fraviker bestemmelser i allmennaksjeloven kapittel 5
  - Redegjørelsens avsnitt (6) Foretaksmøte og generalforsamling
 6. sammensetning til styre, bedriftsforsamling, representantskap og kontrollkomité; eventuelt arbeidsutvalg for disse organer, samt en beskrivelse av hovedelementene i gjeldende instrukser og retningslinjer for organenes og eventuelle utvalgs arbeid
  - Redegjørelsens avsnitt (8) Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet og avsnitt (9) Styrets arbeid
 7. vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevning og utskifting av styremedlemmer:
  - Redegjørelsens avsnitt (8) Bedriftsforsamling og styre, sammensetning og uavhengighet
 8. vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer eller egenkapitalbevis
  - Redegjørelsens avsnitt (3) Selskapskapital og utbytte En redegjørelse om oppfølgingen av punktene i Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er gitt nedenfor.

(1) REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Statkraft er organisert gjennom et statsforetak, Statkraft SF. Virksomheten i Statkraft SF er i all hovedsak begrenset til å eie alle aksjene i Statkraft AS. Statkraft SF og Statkraft AS har identisk styre og ledelse. Statkraft AS er morselskap for en underliggende konsernstruktur. Statkraft følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse innenfor rammene som selskapets organisasjonsform og eierskap setter. Statkraft følger statens prinsipper for godt eierskap som blant annet er beskrevet i St. meld. nr. 13 (2010-2011) Aktivt eierskap («eierskapsmeldingen»), og er underlagt rapporteringskrav om eierstyring og selskapsledelse etter regnskapsloven § 3-3b.  

Statens prinsipper for godt eierskap fra eierskapsmeldingen:

                                  Statens prinsipper for godt eierskap

 1. Aksjonærer skal likebehandles.
 2. Det skal være åpenhet knyttet til statens eierskap i selskapene.
 3. Eierbeslutninger og vedtak skal foregå på generalforsamlingen.
 4. Staten vil, eventuelt sammen med andre eiere, sette resultatmål for selskapene, styret er ansvarlig for realiseringen av målene.
 5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets situasjon.
 6. Styresammensettingen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte selskapets egenart.
 7. Lønns- og insentivordninger bør utformes slik at de fremmer verdiskapingen i selskapene og fremstår som rimelige.
 8. Styret skal ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne.
 9. Styret bør ha en plan for eget arbeid og arbeide aktivt med egen kompetanseutvikling. Styrets virksomhet skal evalueres.
 10. Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar.

Selskapets verdigrunnlag er beskrevet i Statkrafts leveregler, og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar er utformet på bakgrunn av disse. Selskapet omtaler samfunnsansvar i årsrapporten.

(2) VIRKSOMHET

Statkraft AS’ formål er, selv eller gjennom deltakelse i eller samarbeid med andre selskaper, å planlegge, prosjektere, oppføre og drive energianlegg, forestå fysisk og finansiell energihandel, samt drive virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Statkraft AS er registrert i Norge og styringsstrukturen bygger på norsk selskapslovgivning. Videre er Statkraft underlagt verdipapirlovgivning og børsregler knyttet til selskapets gjeldsforpliktelser.

Mål og rammer for virksomheten i Statkraft fremgår av Stortingsdokumenter og vedtak i Stortinget, se www.regjeringen.no og www.stortinget.no.

(3) SELSKAPSKAPITAL OG UTBYTTE

Statkraft AS’ aksjekapital er på kroner 30 600 000 000, fordelt på 200 000 000 aksjer à kroner 153. Selskapets aksjer kan kun eies av Statkraft SF. Kapitalforhøyelse behandles gjennom foretaksmøte i Statkraft SF og generalforsamling i Statkraft AS.

Staten som aksjonær står fritt til å bestemme utbyttenivået i sine heleide selskaper. Aksjelovens bestemmelse om at generalforsamlingen ikke kan vedta et høyere utbytte enn det styret foreslår eller godtar, kommer ikke til anvendelse for de heleide statsselskapene.

Staten kommuniserer langsiktige og årlige utbytteforventning til Statkraft. I St. prp. nr. 1 (2007–2008) ble konsekvensene av omlegging til regnskapsstandarden IFRS diskutert og det ble konkludert med at utbyttet normalt vil bli beregnet «av konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser justert for urealiserte gevinster og tap».

Styret har kontinuerlig fokus på at selskapets mål, strategi og risikoprofil er tilpasset selskapets kapitalsituasjon.

Statkrafts investeringer finansieres gjennom en kombinasjon av tilbakeholdt kapital, låneopptak og eventuell ny innskutt egenkapital fra eier.

Se note 6 for nærmere informasjon om selskapets styring av kapitalstruktur.

(4) LIKEBEHANDLING AV AKSJEEIERE OG TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE

Statkraft gjør transaksjoner med selskaper som er nærstående til Statkrafts aksjonær, staten. Alle transaksjoner grunnes på vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper.

Styreinstruksen i Statkraft slår fast at et styremedlem eller konsernsjefen ikke må delta i behandling eller avgjørelser av spørsmål som har fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken for vedkommende selv eller nærstående. Vedkommende skal på eget initiativ opplyse om enhver interesse han eller hun selv eller hans eller hennes nærstående kan ha i avgjørelsen av en sak. Det samme følger av konsernets etiske regler.

(5) FRI OMSETTELIGHET

Aksjene i Statkraft AS kan i henhold til selskapets vedtekter kun eies av statsforetaket Statkraft SF.

(6) FORETAKSMØTE OG GENERALFORSAMLING

Staten utøver sin myndighet som eier i foretaksmøte i Statkraft SF. I henhold til vedtektene i Statkraft SF, kan ikke Statkraft SF møte og avgi stemme i generalforsamling i Statkraft AS uten forutgående beslutning i foretaksmøte.

Foretaksmøtet og påfølgende generalforsamling holdes innen utgangen av juni hvert år. Revisor er til stede i foretaksmøte og generalforsamling.

Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets/selskapets formål, eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken legges frem for eierdepartementet i henhold til statsforetaksloven.

(7) VALGKOMITÉ

Statkraft SF og Statkraft AS har ingen valgkomité. Valg av eieroppnevnte styremedlemmer i Statkraft SF skjer i foretaksmøte. Statkraft SF og Statkraft AS har identiske styrer.

(8) BEDRIFTSFORSAMLING OG STYRE, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Statsforetaksloven fastsetter at statsforetak ledes av styre og administrerende direktør. Med hjemmel i unntaksreglene i aksjeloven har Statkraft AS inngått avtale med de ansattes fagforeninger om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling. Tre av styrets ni medlemmer velges av de ansatte med grunnlag i avtalen om at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling.

For selskaper med forretningsmessige mål har eier normalt lagt vekt på å velge representanter med bred erfaring fra næringsliv, industri og andre relevante områder, slik at styret samlet sett reflekterer selskapets virksomhetsområde og strategiske mål.

Stortinget har lagt til grunn at aktive politikere, herunder stortingsrepresentanter, statsråder og statssekretærer, samt embets- og tjenestemenn som innenfor sitt saksområde har regulerende eller kontrollerende myndighet overfor selskapet eller har til behandling saker av vesentlig betydning for selskapet, ikke velges inn i styrene, se St. meld. nr. 13 (2006-2007).

Administrerende direktør og ledende ansatte i Statkraft er ikke medlem av styret i Statkraft. Styremedlemmer velges for en periode på to år og kan gjenvelges.

(9) STYRETS ARBEID

Styret møter vanligvis åtte ganger i året. Styrets leder sørger for at styret møter så ofte det trengs. Styret har fastsatt en styreinstruks med retningslinjer for styrets arbeid og saksbehandling, som også inneholder en instruks for konsernsjefen. Instruksen definerer konsernsjefens arbeidsoppgaver, plikter og fullmakter mer konkret enn det som følger av loven.

Styret utarbeider en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Styret har en årlig strategisamling. Konsernsjefen utarbeider bakgrunnsmaterialet til slike samlinger i form av strategiske, økonomiske og finansielle planer.

Styret underretter styret i datterselskaper om forhold som kan ha vesentlig betydning for vedkommende datterselskap.

Styret evaluerer sitt eget arbeid og sin egen kompetanse årlig.

Styret har oppnevnt et kompensasjonsutvalg bestående av styrets leder og to av styrets øvrige medlemmer. Utvalget forbereder styrets behandling av konsernsjefens lønn og vilkår – i tillegg til prinsipielle spørsmål knyttet til lønnsnivå, insentivordninger, pensjonsvilkår, ansettelsesavtaler og lignende for lederne. Konsernrevisors lønn fastsettes av styret.

Styrets revisjonsutvalg består av fire av styrets medlemmer. Utvalget virker som forberedende organ i forhold til styrets forvaltnings- og tilsynsoppgaver, og minst ett av medlemmene i revisjonsutvalget skal ha erfaring fra utøvelse av regnskapsledelse, økonomiledelse eller revisjon. De enkelte styremedlemmers bakgrunn og kompetanse er tilgjengelig på Statkrafts nettsider («styret»). Oversikt over medlemmenes deltakelse på styremøter er vist i note 37 i årsrapporten.

(10) RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL

Risikostyring er en integrert del av all aktivitet i Statkraft, og ledere på alle nivåer av organisasjonen er ansvarlig for dette, inkludert datterselskaper, felleseide selskaper og kontraktører. Risikostyringen er regulert gjennom mandater, kravdokumenter og retningslinjer. Oppfølging av risiko og risikohåndtering gjennomføres som en integrert del av normal forretningsdrift.

Risikostyring og internkontroll er en integrert del av styrets arbeid. Styret har det overordnede ansvar for at Statkraft har hensiktsmessige og effektive systemer for risikostyring og internkontroll. For å sikre dette skal styret:

 • Gjennomgå konsernets viktigste risikoområder og gjennomføring av etablert internkontroll minst én gang i året
 • Sørge for at systemene blir tilfredsstillende etablert, gjennomført og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter oversendt styret av konsernsjef og internrevisjonsfunksjonen
 • Påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsplaner

Videre skal styret sikre at konsernsjefen har:

 • Fastsatt instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis
 • Etablert hensiktsmessige kontrollprosesser og –funksjoner
 • Sørget for at Statkrafts risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte

Statkrafts overordnede styringssystem, «The Statkraft Way», definerer konsernets ”kjøreregler” og sikrer et godt kontrollmiljø for å oppfylle ledelsens mål og intensjoner. Dette styringssystemet er sertifisert etter ISO standardene for kvalitetsstyring og miljøstyring (ISO 9001:2008 og ISO 14001:2004).

Konsernrevisjonen er en uavhengig funksjon som bistår styret og ledelsen i å utøve uavhengige og nøytrale vurderinger om konsernets vesentligste risiko er tilstrekkelig håndtert og kontrollert.

Konsernrevisjonen bidrar også til kontinuerlig kvalitetsforbedring i interne styrings- og kontrollsystemer. Konsernrevisor innehar rollen som sekretær for styrets revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget og konsernrevisor har minst ett møte i året uten noen fra konsernets administrasjon til stede.

Leder av konsernrevisjonen ivaretar også funksjonen som varslingsinstans for uetiske eller ulovlige forhold.

Det utføres interne revisjoner etter en årlig rullerende plan. Revisjonsarbeidet gjennomføres i henhold til Internasjonale Standarder for internrevisjon (IIA). Styret blir forelagt årsrapport fra konsernrevisjonen og vedtar revisjonsplan for kommende år. Konsernrevisjonen presenterer også en halvårlig rapport til revisjonsutvalget. Implementering av anbefalingene fra konsernrevisjonen følges opp jevnlig.

Internkontrollen inkluderer blant annet etterlevelse av selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Viktige funksjoner for å sikre at risikostyring og internkontroll er en integrert del av aktivitetene i Statkraft, er konsernets internrevisjon, «integrity officer»-funksjonen, konsernrisikofunksjonen, konsernets investeringskomité og internkontrollen knyttet til finansiell rapportering.

Det er etablert en sentralisert konsernrisikofunksjon som er uavhengig av den forretningsmessige driften. Konsernets risikofunksjon overvåker Statkrafts totale risiko på konsernnivå og rapporterer til CFO.

Konsernets investeringskomité sikrer uavhengige risikovurderinger før investeringsbeslutning tas, samt vurderinger på tvers av porteføljen.

Internkontroll av regnskapsrapportering og finansiell styring

Ansvaret for konsernets risikostyring og internkontroll knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen ligger under konsernets CFO.

Statkraft har en økonomimanual som er tilgjengelig for alle ansatte via konsernets portalside. Manualen er et verktøy for å sikre at kravene som stilles i konsernets styringssystem, «The Statkraft Way», etterleves i den finansielle rapporteringsprosessen. Den omfatter blant annet beskrivelse av rapporteringsprosessen, internkontrollsystemet, rapporteringsinstrukser, regnskapsføringsprinsipper, rapporteringskalender og kurskalender. Informasjon i manualen oppdateres løpende og samtlige dokumenter oppdateres minimum en gang i året.

«The Statkraft Way» og økonomimanualen danner et viktig grunnlag for det øvrige arbeidet med internkontroll i regnskapsrapporteringen. Konsernet har et system for internkontroll i den finansielle rapportering som skal sikre riktig regnskapsinformasjon i måneds-, kvartals og årsrapporter. Hovedelementene i systemet er risikovurdering, kontrolltiltak, egenevaluering, rapportering og løpende kontrollutførelse og oppfølging av etterlevelse. Kravene i internkontrollsystemet er gjort tilgjengelig for alle ansatte via økonomimanualen.

                              Hovedelementene i internkontrollsystemet er:

 1. Risikovurdering
  Årlig gjennomgang av konsernets iboende risiko for feil i den finansielle rapporteringen. Dette dokumenteres i et finansielt risikokart som blir presentert for konsernets revisjonsutvalg.
 2. Kontrolltiltak
  Etablering av kontrolltiltak i prosesser med iboende risiko for feil. Summen av kontrolltiltak skal redusere risiko for feil i prosessen til et akseptabelt nivå. Hver enkelt kontroll knyttes til ansvarlige for utførelse og kontrollbeskrivelsene er tilgjengelig for alle ansatte i Økonomimanualen.
 3. Løpende kontrollutførelse og oppfølging av etterlevelse
  Kontrollene utføres løpende av linjen i løpet av året og linjelederne skal påse at kravene i internkontrollsystemet etterleves.
 4. Egenevaluering
  Linjeledere foretar en årlig egenevaluering av kontrollutførelse og dokumentasjon av kontrollutførelse i løpet av regnskapsåret. Resultatet av egenevalueringen presenteres for revisjonsutvalget.
 5. Rapportering
  Det rapporteres to ganger i året til revisjonsutvalget; det finansielle risikokartet og resultatet av egenevaluering.

Statkraft baserer arbeidet med internkontroll over finansiell rapportering på Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) rammeverket for risikostyring og internkontroll.

Statkraft utarbeider internrapport månedlig og kvartalsvis hvor resultater og prognoser for konsernet og per segment analyseres. Rapportene gjennomgås og kvalitetssikres av henholdsvis segmentledelse, konsernøkonomi og konsernledelse. Det legges særlig vekt på å analysere finansielle resultater, markedsutvikling, produksjon og investeringer.

Internrapportene avstemmes løpende mot konsernets konsoliderte resultatregnskap og konsoliderte balanse. Resultatene i forretningsenhetene blir også målt og fulgt opp gjennom målekort som består av finansielle, operasjonelle og organisatoriske måltall.

Konsernet offentliggjør årlig fire kvartalsregnskaper og et årsregnskap. Regnskapene utarbeides i henhold til krav i lover og forskrifter og avlegges basert på gjeldende regnskapsprinsipper og innen de tidsfristene som er fastsatt av styret i Statkraft. Ved hvert kvartal er det utarbeidet egne rapporteringsinstrukser som kommuniseres til segmentene. Prinsippdokumenter for finansiell rapportering samt rapporteringsinstruksene gir klare krav til ansvarsfordeling med hensyn på utarbeidelse og kvalitetssikring av informasjon. I tillegg er det etablert risikovurderings- og kontrolltiltak på flere nivåer i forbindelse med hver enkelt regnskapsavleggelse.

Det avholdes interne møter hvert kvartal der konsernøkonomi og segmentene deltar, for å gjennomgå segmentets risikoforhold, vesentlige regnskapsposter og andre forhold. På møtene vurderes også risikoer knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lang sikt. Utkast til offentlige regnskaper gjennomgås i konsernledelsen med hensyn på å kvalitetssikre at informasjonen reflekterer den underliggende drift. Videre foretar styrets revisjonsutvalg en forberedende gjennomgang av kvartalsregnskapene og av årsregnskapet med særlig fokus på vurderingsposter, vesentlige hendelser og engangsposter. Styrets revisjonsutvalg mottar hvert kvartal et regnskapsnotat som beskriver denne typen poster. Eksternrevisor deltar i alle møter i styrets revisjonsutvalg.

(11) GODTGJØRELSE TIL STYRET

Eier fastsetter godtgjørelse til styret. Godtgjørelsen er ikke resultatavhengig.

Aksjonærvalgte styremedlemmer har normalt ikke tilleggsoppgaver for selskapet. I den grad styrets medlemmer tar på seg oppgaver for selskapet, skal dette avklares med de øvrige styremedlemmene i forkant. Det er redegjort for godtgjørelser til styret i note 37.

(12) GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Statkraft følger statens retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i statlige foretak og selskaper.

Styret vil bidra til en moderat, men konkurransedyktig utvikling av ledergodtgjøringene i Statkraft. Styrets kompensasjonsutvalg forbereder styrets behandling av lønn til konsernsjef og ledende ansatte i selskapet. Konsernsjef godtgjøres i dag med fastlønn, og konserndirektørene godtgjøres med fastlønn og variabel lønn. Variabellønnsordningen for konserndirektørene har en maksimal utbetaling innenfor eiers retningslinjer, se St. meld. nr. 13 (2010-2011). Inngåelse av pensjonsavtaler følger de til enhver tid gjeldende retningslinjer fra eier.

Styrets erklæring om lederlønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er vist i note 37.

(13) INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

Styret har fastsatt retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon. Statkraft SF offentliggjør årsregnskap. Statkraft AS offentliggjør årlig fire kvartalsregnskap og ett årsregnskap.

Statkraft publiserer en finansiell kalender hvor sentrale publiseringsdatoer fremgår. Finansiell kalender, presse- og børsmeldinger, investorpresentasjoner, kvartals- og årsrapporter og annen relevant informasjon er gjort tilgjengelig på Statkrafts nettsider.

Statkraft legger vekt på å ha en åpen og ærlig kommunikasjon med alle interessenter. Selskapets informasjon til eier, långivere og finansmarkedene skal gi tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere underliggende verdier og risiko i selskapet. Eier og finansmarkedene skal likebehandles og informasjon skal kommuniseres til rett tid.

(14) SELSKAPSOVERTAKELSE

Vedtektene i Statkraft AS fastsetter at aksjene i selskapet kun kan eies av Statkraft SF.

(15) REVISOR

Foretaksmøtet oppnevner revisor, etter forslag fra styret, og fastsetter revisors honorar. Statkraft SF og Statkraft AS bruker samme revisor. Revisor tjenestegjør inntil ny revisor oppnevnes.

Styret og revisor har minst ett møte i året uten at konsernsjef eller andre fra konsernets administrasjon er til stede. Revisjonsutvalget vurderer eksternrevisors uavhengighet, og har fastsatt retningslinjer for bruk av eksternrevisor til rådgivning.

Som en del av den ordinære revisjonen presenterer revisor for revisjonsutvalget sin revisjonsplan. Revisor rapporterer skriftlig til Statkrafts revisjonsutvalg på selskapets interne kontroll, anvendte regnskapsprinsipper, vesentlige estimater i regnskapet og eventuelle uenigheter mellom revisor og administrasjonen. Styret orienteres om hovedpunktene i rapporteringen fra revisor.