The Statkraft Way

The Statkraft Way, Statkrafts styringssystem, er tuftet på konsernets visjon, verdier, leveregler og forretningsmodell og gir gjennom kortfattede policies og mer utfyllende krav- og støttedokumenter en veiledning til Statkrafts måte å jobbe på. Samfunnsansvar er et sentralt tema i The Statkraft Way.

Krav og retningslinjer

Statkraft skal operere i samsvar med gjeldende lover og regler i alle land der vi har virksomhet og følge internasjonalt anerkjente standarder og retningslinjer. Vi arbeider målrettet med å skape en arbeidskultur som ivaretar våre prinsipper og fremmer god forretningsskikk.

Statkrafts grunnleggende prinsipper for å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte er beskrevet i Statkrafts leveregler. Levereglene gjelder for alle selskaper og medarbeidere i Statkraftkonsernet, og det forventes at Statkrafts forretningspartnere har standarder som er i tråd med disse. Statkraft har også utarbeidet tilsvarende retningslinjer for konsernets leverandører.

Oppfølging av Statkrafts samfunnsansvar er en integrert del av Statkrafts styringssystem, The Statkraft Way. Styringssystemet legger til rette for en strukturert og ensartet håndtering av selskapets samfunnsansvar, og systemet blir jevnlig evaluert for å tilpasses til nye omgivelser og utfordringer. Detaljerte beskrivelser av hvordan Statkrafts samfunnsansvar skal ivaretas finnes i krav- og støttedokumenter for ulike områder, blant annet forretningsetikk, miljø, menneskerettigheter, helse og sikkerhet og sikring (security).

Statkraft er medlem av FNs Global Compact og forplikter seg til å følge opp initiativet og dets 10 prinsipper. Videre støtter Statkraft seg på internasjonalt anerkjente initiativer og standarder, herunder prinsipper fra OECDs Guidelines for Multinational Enterprises og IFCs Performance Standards on Environmental and Social Sustainability. OECDs retningslinjer presenterer anbefalinger fra regjeringer til flernasjonale selskaper i forhold til ansvarlig forretningsførsel, mens IFCs standarder gir føringer for bærekraftig adferd gjennom hele verdikjeden.

Samfunnsansvar i alle ledd

I Statkraft er samfunnsansvar et linjeansvar. Dette innebærer at hver enkelt enhet har et selvstendig ansvar for å drive virksomheten på en ansvarlig måte og at oppfølging av temaer som helse og sikkerhet, antikorrupsjon, menneskerettigheter og miljøpåvirkning må innarbeides i relevante prosesser, prosjekter og oppgaver i hver enkelt enhet.

I tillegg har Statkraft en konsernstab som på et overordnet nivå følger opp selskapets arbeid og resultater i forhold til samfunnsansvar. Staben har en rådgivende funksjon overfor forretningsenhetene og sørger for at samfunnsansvar blir ivaretatt på en god måte i konsernets styrings- og rapporteringssystem 

Samfunnsansvar i utbyggingsprosjekter

Statkraft har en fastlagt prosess for gjennomføring av større utbyggingsprosjekter, fusjoner og oppkjøp som sikrer en helhetlig tilnærming til blant annet samfunnsansvar fra tidlig fase og gjennom stegvise beslutningsprosesser. Grunnprinsippet for denne modellen er at det ved hver hovedbeslutning skal foreligge dokumentert informasjon om en rekke fastlagte temaer, blant annet samfunnsansvar, som en del av beslutningsgrunnlaget.

ISO 14001 og OHSAS 18001

Statkrafts miljøstyringssystem er bygget opp i henhold til ISO 14001:2004, og deler av konsernets virksomhet i Norge og Sverige er også sertifisert etter denne standarden. Statkraft har utarbeidet konsernfelles krav og retningslinjer for miljøstyring som blant annet omhandler kartlegging av miljøpåvirkning og –risiko, kartlegging av kompetanse og kompetansebehov samt etablering av mål og tiltaksplaner.

Statkrafts styringssystem for helse og sikkerhet bygger på prinsippene i OHSAS 18001. Felles krav og retningslinjer er utarbeidet for en rekke temaer, for eksempel for gransking av alvorlige hendelser, planlegging av arbeid, gjennomføring av spesielt risikoutsatte arbeidsoperasjoner og rapportering og oppfølging av hendelser.

Beredskap

Beredskapsplaner er utarbeidet for alle operative enheter i konsernet og disse fokuserer spesielt på å sikre liv og helse, redusere negativ miljøpåvirkning og sikre selskapets verdier. Det blir jevnlig gjennomført beredskapsøvelser på ulike nivåer i organisasjonen slik at uventede, alvorlige situasjoner blir håndtert på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Resultatoppfølging

Statkrafts konsernmålekort omfatter KPIer for områdene miljø og helse og sikkerhet og resultatene på målekortet gjennomgås jevnlig i både konsernledelse og styre. I tillegg diskuteres relevante resultater og tiltak innen alle temaer knyttet til samfunnsansvar i regelmessige Business Reviews (møter mellom konsernleder og forretnings-/stabsenhet).

Konsernrevisjonen vurderer gjennom sitt revisjonsarbeid i hvilken grad krav og retningslinjer for å ivareta samfunnsansvar er implementert og fulgt i organisasjonen. Dette gjøres både i fokuserte revisjoner og som del av bredere temaer. I 2013 ble det ikke registrert alvorlige avvik for temaer knyttet til samfunnsansvar.

Statkraft har utviklet et konsernfelles system for registrering og oppfølging av avvik og forbedringsmuligheter. Systemet legger til rette for en strukturert håndtering av tiltak og tidsfrister, analyse av årsakssammenheng og læring på tvers av organisasjonen.