Rapportering om samfunnsansvar

Statkraft rapporterer årlig om konsernets viktigste utfordringer, tiltak og resultater med hensyn til samfunnsansvar.

Rapportering er basert på GRIs anbefalinger

Statkrafts rapportering om samfunnsansvar er basert på anbefalingene til Global Reporting Initiative (GRI) for rapportering om temaer knyttet til samfunnsansvar og bærekraft. GRI har også etablert 10 rapporteringsprinsipper som blant annet beskriver identifisering av vesentlige temaer og gjennomføring av selve rapporteringsprosessen.

Statkraft har etablert en systematisk prosess for å årlig presentere resultater for områder som miljø- og samfunnspåvirkning, helse og sikkerhet, sikring (security),  antikorrupsjonsarbeid og oppfølging av menneskerettigheter. Det er identifisert både kvalitative og kvantitative indikatorer som alle relevante forretningsenheter rapporterer på. Disse indikatorene mener vi fanger de viktigste aspekter med hensyn til samfunnsansvar i konsernet, samtidig som de imøtekommer rapporteringskrav og forventninger fra våre interessenter.

Statkrafts rapport om samfunnsansvar beskriver de mest relevante temaene og resultatene på konsernnivå. Mer informasjon om spesielle temaer og enkeltprosjekter finnes på Statkrafts hjemmesider.

Verifisering av informasjon om samfunnsansvar

Statkrafts eksterne revisor verifiserer konsernets rapportering om samfunnsansvar. Revisors arbeid er basert på attestasjonsstandarden ISAE 3000, og revisors konklusjon er formulert i revisors uttalelse.

  - Revisors uttalelse 2013