Sikring (Security)

Statkraft jobber systematisk med spørsmål knyttet til sikring (security) og beredskap og har som mål å være på nivå med internasjonal beste praksis. Håndteringen av spørsmål knyttet til sikring er basert på anerkjente prinsipper.

I Statkraft er det fire områder som favnes av paraplybetegnelsen sikring (security); sikring av personell, fysisk sikring, sikring av IT-systemer og informasjonssikkerhet. Ved en kritisk situasjon vil disse områdene bli håndtert samlet av en koordinerende konsernfunksjon, mens den daglige oppfølgingen gjøres av linjen og av det enkelte stabsområde

I 2013 ble det initiert et prosjekt, Project Statkraft Security, som skal identifisere forbedringsområder og konkrete forbedringstiltak for området sikring. Prosjektet løper frem til 2017 og omfatter tydeliggjøring av roller og ansvar, videreutvikling av krav og retningslinjer, kompetanseheving blant nøkkelpersoner i Statkraft, trening på krisehåndtering og utvikling av en ensartet bedriftskultur for sikringsspørsmål i Statkraft.

Konsernets retningslinjer for sikring av mennesker og verdier er basert på nasjonale retningslinjer og internasjonalt anerkjente prinsipper:

  • Retningslinjer og veiledere fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, politiet og Forsvaret
  • The Voluntary Principles on Security and Human Rights
  • The UN Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials
  • The UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials

Risikovurdering

Sikkerhetssituasjonen, med hensyn til for eksempel politisk ustabilitet, terroraktivitet, sabotasje og organisert kriminalitet vurderes kontinuerlig i alle områder der Statkraft er til stede. Slike vurderinger gjøres både på et overordnet konsernnivå og av den enkelte enhet. Ved endringer i sikkerhetssituasjonen vurderes tiltak, som for eksempel skjerpede sikkerhetsrutiner eller reiserestriksjoner.

 

Beredskap

Alle forretningsenheter, landkontor og driftsenheter i Statkraft har etablert beredskapsplaner for å håndtere  beredskapssituasjoner på en strukturert og systematisk måte. I tillegg finnes det en overordnet beredskapsplan på konsernnivå som beskriver prosedyrer for varsling, samhandling, deling av informasjon og kommunikasjon i en krisesituasjon. Beredskapsplanene blir jevnlig revidert, og det gjennomføres regelmessige øvelser i både liten og stor skala.

Sikring av Statkrafts eiendeler

Alle Statkrafts bygninger, anlegg og infrastruktur er sikret mot uvedkommende. Hensikten er å sikre konsernets verdier mot eksterne trusler og hærverk, men også å beskytte tredjepart mot eventuell sikkerhetsrisiko knyttet til konsernets installasjoner.

Statkraft er involvert i utbyggingsaktiviteter i land og områder som kan være preget av politisk uro. Dette kan medføre et økt behov for vakthold og sikring av mennesker og verdier. Hvis trusselbildet tilsier det kan dette vaktholdet også være bevæpnet.