Forholdet til interessenter

Mange mennesker, organisasjoner og lokalsamfunn blir direkte påvirket av, eller har direkte påvirkning på Statkrafts virksomhet. I all dialog med interessenter skal vi vise respekt for lokalmiljøet, samfunnene og kulturene vi jobber i, samt skape muligheter for å gi informasjon og lytte til innvendinger og betenkeligheter. Vi ønsker å bygge tillit til vårt selskap ved å ha en åpen praksis og dialog med interessenter.

Aktivt og langsiktig engasjement

Som kraftprodusent med et langsiktig perspektiv har både Statkraft og våre interessenter interesse av å utvikle bærekraftige løsninger. Dette lykkes vi best med gjennom åpen dialog og samhandling med alle som er berørt av selskapets virksomhet. Viktige samtalepartnere inkluderer eieren, valgte representanter, lokalsamfunn som påvirkes direkte av prosjektene, medarbeidere, kunder, leverandører, lokale og regionale myndigheter, frivillige organisasjoner og media. Offentliggjøring av relevant prosjektinformasjon bidrar til at berørte lokalsamfunn kan forstå risikoene, virkningene og mulighetene i forbindelse med prosjektet.

Energitematikk har mange sider, og resultatene som våre interessenter ønsker er ikke alltid sammenfallende med hverandre eller vår eiers interesser. Statkraft vil allikevel fortsette å ha en dialog med interesserte parter. 

Forholdet til interessenter i praksis – Eksempler fra Laos og Tyrkia

 • Utvidelsesprosjektet Theun Hinboun, Laos: Å nå ut til sårbare etniske minoriteter
  En av utfordringene når det gjelder interessenter er å nå de mest sårbare gruppene som påvirkes av prosjektene. Disse gruppene er ofte økonomisk marginaliserte, svært avhengige av naturressurser, ofre for utnytting og diskriminering, og har ingen politisk representasjon.

  Å nå ut til sårbare grupper har vært en stadig utfordring for utvidelsesprosjektet Theun-Hinboun (THXP) i Laos. I THXP, hvor Statkraft eier 20 prosent, ble det identifisert en liten gruppe bestående av åtte husstander. Disse var tidligere jegere og sankere som nylig hadde slått seg ned i en landsby og var i ferd med å lære seg grunnleggende jordbruk, men som fortsatt var svært avhengige av minkende skogressurser og derfor svært fattige og sårbare. De deltok ikke i gruppediskusjoner.

  THXP hyret inn en antropolog for å skaffe informasjon om gruppen, og gi råd om hvordan man skulle gå fram i planleggingen av flytteprosessen. Antropologen gjennomførte også jevnlige besøk for å sjekke utviklingen og gi de ansatte kunnskap om gruppen, samt gjøre dem oppmerksomme på spesielle utfordringer og behovet for en kulturelt sensitiv tilnærming. Separate samtaler ble også gjennomført for å sikre individuelle behov. Som en resultat var denne gruppen en av de første som ble flyttet til et område valgt av dem selv, med hus og tomter tilpasset deres kulturelle, sosiale og praktiske behov. To ansatte ble tildelt ansvaret med daglig oppfølging under flytteprosessen.

  Eksempler på konkrete inngrep inkluderer tilpassing av tomtene slik at de lignet skogforhold i stedet for ordnede rader med grønnsakhager, ernæringstiltak for å forbedre helsen og språkhjelp på barnehagenivå for å sikre at barna hadde selvtillit til å gå på vanlig skole.

  En myndighetsrepresentant fra en beslektet etnisk gruppe ble integrert i levebrødteamet i den nye landsbyen for å sikre oppfølging sammen med ansatte fra selskapet. Alle de åtte husstandene følges opp for å sikre at prosessen er vellykket.

Barnehage i den nye landsbyen

 • Statkraft i Tyrkia: Bilateral avtale med vekt på vannkraftsamarbeid
  Statkraft var sterkt involvert i et kongelig statsbesøk til Ankara og Istanbul i november 2013.

  Den viktigste hendelsen for Statkraft var undertegningen av en intensjonsavtale mellom den norske næringsministeren, Monica Mæland, og den tyrkiske ministeren for energi og naturressurser, Taner Yildiz, om bilateralt energisamarbeid mellom de to landene. Avtalen vektla også økt samarbeid innen vannkraft. Det statlige tyrkiske elektrisitetsselskapet EUAS er en viktig interessent i Statkrafts arbeid i Tyrkia.

Ministrene Mæland og Yildiz undertegner intensjonsavtalen i november