Innovasjon

Statkrafts innovasjonsaktiviteter skal bidra til å styrke konkurransekraften i konsernets kjernevirksomhet. Forretningsutvikling, langsiktig kompetansebygging og målrettede FoU-programmer er alle sentrale ledd i arbeidet.

FoU-program på klima etablert

Gjennom målrettede FoU-programmer ønsker vi å øke fremtidige konkurransefortrinn og utvikle nye forretningsmodeller. Det er etablert mangeårige FoU-programmer som er nært knyttet til konsernets strategiske satsingsområder innenfor vannkraft, vindkraft og bioenergi.

I 2013 ble også et nytt FoU-program innen klima etablert. Formålet med klimaprogrammet er å undersøke hvordan klimaendringer påvirker Statkrafts kraftproduksjon og foreslå relevante tiltak. Programmet skal legge til rette for en helhetlig håndtering av klimautfordringer i konsernet på tvers av forretningsenheter. Programmet løper over flere år og har et budsjett på 10 millioner kroner per år.

Eksempler på innovasjonsprosjekter i 2013

  • Vannkraft: Et nytt design for Peltonturbiner har blitt testet ut og implementert av SN Power i et vannkraftanlegg i Peru. En ny coating-teknikk øker toleransen for slitasje på turbinen, noe som gir en betydelig verdiskapning gjennom økt levetid og reduserte vedlikeholdskostnader. Nyvinningen er resultat av samarbeid mellom Dynavec, NTNU og SN Power og er et eksempel på hvordan Statkrafts støtter innovasjon og leverandørutvikling innen fornybar energiproduksjon på nasjonalt nivå.
  • Vindkraft: Stadig større vindmøller offshore byr på nye utfordringer med tanke på fundamentering i havbunnen. Kostnadene knyttet til fundamentering anslås å utgjøre cirka 30 % av den totale kostanden for en vindpark, og en reduksjon her kan dermed ha stor betydning for fremtidige vindparker. Fundamenter med såkalte «suction buckets» er en lovende løsning hvor man benytter en kombinasjonen av gravitasjon og undertrykk for å feste fundamentet i havbunnen. Som et ledd i å teste ut den tekniske løsningen og installasjonsmetoden har i 2013 to slike fundamenter blitt installert på Doggerbank-feltet.

Bucket-fundamentet senkes ned i havet ved Doggerbank

  • Vannkraft: Om vinteren er vann magasinert i form av snø. For energidisponering i Norden er det derfor svært viktig å ha kunnskap over størrelsen på snømagasinet. Det er imidlertid en utfordring å måle hvor mye nedbør som faller om vinteren, spesielt ved lave temperaturer og høye vindhastigheter. En ny, avansert målestasjon på Haukeli adresserer dette problemet. Prosjektet er initiert av Statkraft og met.no, mens det i dag er i regi av Energi Norge. Forbedrede snømålinger vil gi Statkraft et bedre grunnlag for energidisponering og forskere en bedre forståelse av klimaendringer.

Avslutter satsingen på saltkraft

Statkraft har i et drøyt tiår arbeidet med utvikling av saltkraft. Ambisjonene har vært å utvikle en konkurransedyktig teknologi for produksjon av fornybar energi innen 2020. I 2013 avviklet Statkraft sin satsing på utvikling av saltkraft. Bakgrunnen for dette er at man med dagens markedsutsikter ikke vil ha utviklet en konkurransedyktig teknologi innen overskuelig framtid.