Devoll - Vannkraft i Albania

Vannkraftprosjekt Devoll (Devoll HPP) i Albania består av en rekke vannkraftverk i Devoll-elven med en potensiell installert effekt på 243 MW.

Forventet produksjon er 729 GWh/år. Etter oppkjøpet av aksjene i EVN i 2013 er Statkraft eneste eier i Devoll Hydropower SHA.

  • Eierskap: Statkraft 100 %
  • Kapasitet: 243 MW
  • Utbyggingsfase: Under bygging

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

Devoll HPP har nå et team på omtrent 30 ansatte på stedet som jobber med håndtering av samfunns- og miljømessige problemstillinger.

Prosjektet utarbeidet og ferdigstilte "Enviromental and Social Management Plan" i 2013. Planen dekker alle samfunns- og miljømessige tiltak, og legger rammene for flytting, sikring av levebrød, sosial utvikling, miljøforvaltning og overvåking.

De viktigste samfunnsfaktorene er tap av jordbruks- og hagebruksland og tilhørende tap av levebrød. Prosjektet gjennomførte en rekke tiltak i 2013 for å kompensere for dette.

Ett slikt initiativ var innføringen av demonstrasjonsgårder. Basert på grundig kartlegging og analyse av både salgbarhet og dyrkbarhet, valgte man å dyrke vannmelon, honningmelon og salvie på demonstrasjonsgårdene, kombinert med rådgivning om jordbruksteknikker. Statkraft har også satt i gang et arbeid for å forbedre irrigasjonssystemene i berørte landsbyer. Målet med tiltaket var å demonstrere alternative og egnede planter og effektive produksjonsmetoder for å skape et mer bærekraftig levebrød for berørte husstander. Arbeidet ble påbegynt i 2013, men vil kreve omfattende og vedvarende innsats fra prosjektets side.

De viktigste miljømessige effektene av Devoll HPP er endringene i vannmiljøet i Devoll-elven. Vannkvaliteten, som overvåkes jevnlig, vil være i fokus for utbedringsarbeidet framover. Dette omfatter blant annet bedre avfalls- og spillvannshåndtering for byen Gramsh ved enden av Banjë-magasinet.

Utbyggingen er godt i gang i vannkraftprosjektet Devoll i Albania. Bildet viser anleggsarbeid på Banjë-magasinet med adkomstveier.

Forbedrede systemer for avfallshåndtering er en sentral del av det pågående arbeidet.

Dyrking og høsting av vannmeloner ved demonstrasjonsgård.