Björkhöjden og Ögonfägnaden - Vindkraft i Sverige

I andre halvdel av 2012 startet Statkraft utbyggingen av vindkraftparkene Björkhöjden og Ögonfägnaden, som vil bli Statkrafts fjerde og femte vindkraftpark i Sverige. De vil bestå av henholdsvis 90 og 33 turbiner, og vil starte driften sent i sent i 2014/begynnelsen av 2015.

  • Eierskap: Statkraft 60 %, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA) 40 %
  • Kapasitet: 270 MW (Björkhöjden) og 99 MW (Ögonfägnaden)
  • Utbyggingsfase: Under bygging

Begge prosjektene gjennomføres av Statkraft SCA Vind AB, som eies av Statkraft og SCA, og omtrent 30 personer er involvert i prosjektet i utbyggingsfasen.

Utfordringer og tiltak knyttet til samfunnsansvar

Vindkraftparkene ligger i et tynt befolket område med store skoger og fjellområder.

Det er flere natur- og kulturminner i nærheten av kraftverkene, og disse er det tatt hensyn til ved bygging av veier, turbiner og kraftlinjer. Statkraft og tilsynsmyndighetene gjennomfører jevnlige besøk og tilsyn under byggingen for å sikre at entreprenøren gjennomfører prosjektet i henhold til gjeldende konsesjonskrav.

De som bor nær byggeområdet vil bli påvirket både av byggeaktivitetene og transport av bygningsmaterialer. For å sikre at de berørte får god informasjon om aktivitetene, sender Statkraft ut informasjonsbrev, arrangerer åpne møter og informerer i lokale informasjonskanaler. Prosjektet har også en egen hjemmeside som brukes aktivt som informasjonskanal.

Om vinteren har to samebyer, Jijnjevaerie og Ohredahke, brukt skogsområdet til vinterbeite for sine reinsdyr. Det er en pågående prosess mellom bygge- og driftsvirksomheten og samebyene om hvordan man skal begrense virkningene for samebyene.

Statkraft klaget inn for det nasjonale kontaktpunktet for OECDs retningslinjer

I 2012 ble Statkraft klage inn for de norske og svenske nasjonale kontaktpunktene (NCP) for å ha brutt OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Jijnjevaerie sameby hevder at de ikke har blitt tilstrekkelig rådspurt i forbindelse med de deler av prosjektet som berører deres reindrift, og at Statkraft derfor bryter med prinsippene i OECDs retningslinjer. Samebyen har derfor anmodet kontaktpunktet om å legge til rette for dialog med Statkraft. En meklingsprosess ble påbegynt tidlig i 2014.

Vindkraftutbygging i Nord-Sverige. Til sammen vil Björkhöjden og Ögonfägnaden bestå av 123 turbiner (90 og 33 hver).