Samfunnsansvar i Statkraft

Vår ambisjon er å være ledende i bransjen med hensyn til å utvise samfunnsansvar. Våre anlegg og prosjekter skal skape merverdi for de lokalsamfunn der vi er til stede, og vi ønsker å minimere de negative virkningene våre aktiviteter medfører.

For å lykkes med dette må vi arbeide strukturert og systematisk med alle problemstillinger knyttet til samfunnsansvar og integrere dette arbeidet i alle relevante prosesser i selskapet, som for eksempel innkjøp, oppkjøp, prosjektutvikling og drift av anlegg.

I vårt arbeid med samfunnsansvar støtter vi oss på internasjonalt anerkjente initiativer og retningslinjer som FNs Global Compact og og IFCs Performance Standards on Environmental & Social Sustainability.

Statkrafts grunnleggende krav til å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte er formulert i Statkrafts leveregler. Levereglene gjelder for alle selskaper og medarbeidere i Statkraftkonsernet. Videre oppfølging av Statkrafts samfunnsansvar er en integrert del av Statkrafts styringssystem, The Statkraft Way. Styringssystemet legger til rette for en målrettet og strukturert håndtering av selskapets samfunnsansvar, og systemet blir jevnlig oppdatert for å fange nye krav og utfordringer.

Devoll_Albania

Byggingen av Devoll Hydropower Project i Albania er i gang og har nå mer enn 30 ansatte som styrer med miljø og sosiale forhold. Bildet viser byggingen av Banjëdammen med tilhørende adkomstvei.

Helse og sikkerhet

I Statkraft har helse og sikkerhet høyeste prioritet, overalt og i alle aktiviteter. Målet er null arbeidsrelaterte skader. For å nå målet arbeider vi systematisk for å etablere en sikkerhetskultur som er basert på åpenhet og et ønske om å hele tiden forbedre oss med hensyn til planlegging, gjennomføring og oppfølging av helse- og sikkerhetsaktiviteter. Ulykker, nestenulykker og farlige forhold blir registrert og fulgt opp, og vi legger til rette for læring og erfaringsoverføring på tvers av organisasjonen.

For å styrke helse- og sikkerhetsarbeidet ble det i 2013 innført en årlig egenevaluering i alle forretningsenheter. I egenevalueringen blir risikoområder, resultater og tiltak gjennomgått og evaluert i forhold til etablerte krav.

Sikring (security)

Statkraft jobber koordinert og strukturert med spørsmål knyttet til sikring (security), og vårt mål er å være på nivå med internasjonal beste praksis. Paraplybetegnelsen sikring favner fire områder; sikring av personell, fysisk sikring, sikring av IT-systemer og informasjonssikkerhet. Sikkerhetssituasjonen, med hensyn til for eksempel politisk ustabilitet og terroraktivitet, vurderes kontinuerlig i alle områder der Statkraft er til stede.

Statkraft etablerte i 2013 et omfattende prosjekt som skal identifisere forbedringsområder og konkrete forbedringstiltak for området sikring.

Miljø og klima

Statkraft produserer i hovedsak fornybar energi uten utslipp av klimagasser og bidrar med dette til å adressere klimautfordringen. Men også fornybar kraftproduksjon påvirker miljøet. Vurdering av miljøpåvirkning er inkludert i alle relevante forretningsaktiviteter, og vårt mål er å finne bærekraftige og miljøvennlige løsninger.

Statkraft etablerte i 2013 et forskningsprogram om klima. Klimaprogrammet skal blant annet hente inn oppdaterte klimaprognoser og legge til rette for en helhetlig håndtering av klimautfordringer i konsernet.

Etikk og antikorrupsjon

Statkraft har forpliktet seg til en høy etisk standard og forretningskultur og har null-toleranse overfor korrupsjon. Samtidig er vi til stede i markeder hvor risikoen for å møte utfordringer knyttet til korrupsjon er stor.

Statkraft jobber kontinuerlig for å styrke konsernets antikorrupsjonsarbeid. Eksempler på tiltak er ulike former for opplæring, verktøy som kan være til hjelp i en etisk utfordrende situasjon og bakgrunnssjekker av aktuelle partnere.

Menneskerettigheter

Statkraft er til stede i deler av verden hvor oppfølging av menneskerettigheter kan bli satt på prøve. Dette er et tema som konsernet tar på alvor, og Statkraft fremmer aktivt respekt for menneskerettigheter i alle deler av virksomheten. 

Oppfølging av menneskerettigheter er adressert flere steder i Statkrafts styringssystem, blant annet ved at krav til oppfølging av menneskerettigheter er en standardisert del av Statkrafts kontrakter.

Samfunnspåvirkning

Som kraftprodusent har vi et langsiktig tidsperspektiv, noe som ytterligere understreker behovet for å utvikle bærekraftige løsninger. Dette lykkes vi best med i åpen dialog med berørte lokalsamfunn og andre interessenter, og vi legger opp til slik dialog og samhandling ved all prosjektutvikling og i alle driftsaktiviteter.