Regnskapets omfang

Statkraft rapporterer jevnlig på relevante temaer knyttet til samfunnsansvar.

Rapporteringen følger i hovedsak konsernets regnskapsprinsipper for behandling av datterselskaper, deleide kraftverk og tilknyttede selskaper. Dette innebærer at data innhentes fra alle selskaper hvor Statkraft er majoritetseier, og disse dataene er tatt inn i regnskapet i sin helhet. Data som omhandler helse og sikkerhet inkluderer imidlertid selskaper der Statkraft har 20 % eierskap eller mer.

Presenterte data dekker i utgangspunktet hele konsernet, men for noen indikatorer har dette ikke vært mulig. Der dette er tilfelle er forholdet forklart i tilhørende note i regnskapet. Notene i regnskapet tydeliggjør også enkelte begreper, forklarer større forandringer og beskriver eventuelle endringer i beregningsmåte.