Statkraft tilbyr bærekraftige energiløsninger

Stakraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og i 2013 var cirka 97 % av selskapets kraftproduksjon basert på fornybare energikilder. Statkrafts miljøambisjon sier at vi skal støtte en global overgang mot en lavkarbon-økonomi gjennom å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger. I tillegg skal all virksomhet planlegges og gjennomføres i tråd med god internasjonal praksis.

Vår miljøvennlige portefølje

I 2013 var 97 % av Statkrafts produksjon basert på fornybare energikilder, og over 92 %, eller 52,6 TWh, kom fra vannkraft. Som teknologi har vannkraften mange fordeler. Noen av disse er høy virkningsgrad, lang levetid og stor grad av fleksibilitet. De store, norske vannmagasinene gjør oss i stand til å produsere elektrisitet også i perioder med lite tilsig. Denne fleksibiliteten er spesielt viktig når regulerbare og ikke-regulerbare teknologier skal kombineres, som for eksempel vann- og vindkraft.

Blåsjø

Ved utbygging og drift av vannkraftverk legges det til rette for flerbruk av vannveier og reguleringsanlegg. Eksempler på slik bruk er irrigasjon, vannforsyning, transport og rekreasjon. I tillegg er flomdemping ved hjelp av magasiner et viktig sikkerhetstiltak i mange områder. Slik bruk av våre installasjoner vil med all sannsynlighet få enda større betydning i fremtiden når vi skal møte konsekvensene av klimaendringene.

Vindkraft har få miljøpåvirkninger og er en nesten helt utslippsfri og fornybar energiteknologi. Tendensen er større turbiner, høyere tårn og færre møller i hver park. Dette anses som en positiv utvikling med tanke på miljøpåvirkninger.

Konsernets ikke-fornybare kraftproduksjon omfatter gasskraft og en liten del av fjernvarmeproduksjonen.

Gasskraft betraktes av mange som en overgangsteknologi i påvente av at all kraftproduksjon blir fornybar. Tekonologien genererer utslipp av CO2, men utslippene er betydelig lavere enn for kullbaserte kraftverk. Statkrafts gasskraftverk i Tyskland drives kun som topplast og bidrar, i likhet med vannkraft, til fleksibilitet i det europeiske energimarkedet. Knapsack I og II er to av Europas mest modere og effektive gasskraftverk, men grunnet høye gasspriser, lave karbonpriser og stor vekst av ikke-regulerbar kraftproduksjon (sol- og vindkraft) er Statkrafts produksjon av gasskraft vesentlig redusert de siste årene.