Miljøstyring i Statkraft

Miljøstyring er en integrert del av Statkrafts styringssystem og omfatter alle forretningsenheter og aktiviteter. Miljøstyringssystemet skal sikre en systematisk tilnærming til miljøarbeidet, hvor viktige aktiviteter er identifisering av miljørisiko, etablering av mål og handlingsplaner, iverksettelse av tiltak og oppfølging av resultater.

Statkrafts miljøstyringssystem er bygget opp i henhold til ISO 14001:2004, og mesteparten av konsernets virksomhet i Norge og Sverige er sertifisert etter denne standarden. Konsernet ble resertifisert i 2013.

Konsernets utbyggingsprosjekter planlegges og gjennomføres i tråd med god internasjonal praksis. Et viktig verktøy i denne sammenhengen er IFCs Performance Standards on Environmental & Social Sustainability. I tråd med denne standarden stiller Statkraft krav til omfattende konsekvensanalyser og miljøoppfølgingsplaner som skal oppdateres gjennom hele prosjektprosessen. Disse dokumentene publiseres på prosjektenes hjemmesider og gjøres på denne måten tilgjengelig for eksterne interessenter.

Statkrafts miljøkrav gjelder også konsernets kontraktører, og miljøkrav blir derfor innarbeidet i alle kontrakter der dette er relevant.

Eksempler på miljøoppfølgingsplaner:

Ekstern vurdering av miljøprestasjoner

Statkrafts miljø-KPI på konsernets målekort har siden 2012 bestått av en miljøvurdering gitt av et eksternt ratingbyrå (oekom research AG). Vurderingen er basert på et bredt sett med kriterier innenfor temaene miljøstyring, kraftproduksjon og energieffektivitet, og gir oss en forståelse for hvordan omverdenen vurderer vår innsats og innen hvilke områder vi bør forbedre oss. Bruken av et ratingbyrå gjør også at vi kan sammenligne oss med andre selskaper, både i egen og andre bransjer.

Vurderingen i 2013 resulterte i ratingen B+, hvilket tilsvarer god internasjonal praksis i oekom Corporate Rating.

IHAs bærekraftprotokoll

The International Hydropower Association (IHA) har utviklet et verktøy for å vurdere bærekraft i vannkraftprosjekter (IHA Sustainability Assessment Protocol).  Siste versjonen av protokollen ble lansert i 2010 og en rekke frivillige organisasjoner, selskaper (deriblant Statkraft), banker og nasjonale og internasjonale institusjoner deltok i utviklingsarbeidet.

Som IHA Sustainability Partner har Statkraft deltatt aktivt i uttestingen av bærekraftprotokollen. I 2012 ble det foretatt en bærekraftsvurdering etter protokollens kriterier av Jostedal kraftverk. Denne vurderingen ble oppgradert i 2013 og rapporten er nå godkjent som en offisiell vurdering og publisert på IHAs  hjemmeside. Protokollen er også testet på et utbyggingsprosjekt i Albania, Devoll Hydropower Project. Her er det gjort en foreløpig vurdering basert på protokollens krav og omfang.

Erfaringene så langt viser at protokollen kan være et godt hjelpemiddel for å bidra til bærekraftig utvikling og drift av vannkraft. Resultatene fra testingen av Jostedal kraftverk var meget gode og viste en bærekraftprofil på nivå med god internasjonal praksis innen alle områder som ble vurdert.

Mer infomasjon om IHAs bærekraftprotokoll:

Samarbeidsavtaler

Statkraft har inngått strategiske samarbeidsavtaler med de tre miljøorganisasjonene Naturvernforbundet, Bellona og WWF. Den overordnede hensikten med avtalene er å lære av hverandres kompetanse for å komme frem til de beste energiløsningene.

Sammen med WWF er det etablert et konkret prosjekt i Tyrkia med fokus på miljøbasert vannføring. Prosjektet skal resultere i anbefalinger primært rettet mot beslutningstakere og investorer.

Bruk av IHAs bærekraftsprotokoll er et annet prosjekt hvor vi samarbeider med WWF Norge og WWF International.