Statkraft og klima

Klimaendringer og global oppvarming er en av vår tids største utfordringer, og FNs klimapanel bekrefter i sin klimarapport fra 2013 at de globale klimaendringene er menneskeskapte. IPCC har tidligere påpekt at økt bruk av fornybar energi kanskje er det viktigste enkelttiltaket mot klimaendringene. Statkraft tilbyr rene og bærekraftige energiløsninger og støtter på denne måten en global overgang til en lavkarbon-økonomi.

Statkrafts klimapanel

Statkrafts aktiviteter har et meget langsiktig perspektiv og klimaendringene vil i betydelig grad kunne påvirke både drift og forretningsmuligheter, blant annet ved at energikildene påvirkes (nedbør, avrenning og vind) og ved endringer i politiske rammeverk.

For å møte utfordringene som klimaendringene medfører har Statkraft etablert en intern, tverrfaglig arbeidsgruppe, Statkrafts klimapanel (CAP, Climate Advisory Panel). Klimapanelets hovedoppgave er å koordinere konsernets arbeid med klimaspørsmål.

Klimapanelet har i 2013 primært arbeidet for å øke konsernets forståelse for klimaspørsmål. Basert på informasjon fra internasjonale prosesser og sentrale fora for klimaspørsmål, samt interne analyser av klimasituasjonen, har Statkraft valgt et spesifikt klima-scenario som utgangspunkt for konsernets langsiktige strategiarbeid. 

Gruppen skal bidra til konsistens i valg av globale klimamodeller og vurdere hvordan disse kan benyttes på tvers av forretningsenhetene. Noen steder vil klimaendringene føre til mer vann, andre steder til mindre. Statkraft vil kunne bidra til å dempe effektene av klimaendringer ved å bruke egne installasjoner, for eksempel for flomkontroll. I tørre land kan magasiner også brukes til irrigasjon og vannforsyning.  

 

 

Statkrafts klimaprogram

Statkrafts overordnete føringer sier at våre vurderinger og tilpasninger med hensyn til klimaendringer skal være basert på internasjonal kompetanse og anerkjente forskningsresultater. Med dette som bakgrunn etablerte Statkraft i 2013 et eget forskningsprogram som blant annet skal fokusere på utvikling av forretningsspesifikk klimakunnskap og bidra til at de globale klimamodellene tilpasses planlegging og drift.

Klimaprogrammet samarbeider tett med Statkrafts klimapanel og programmet har to hovedmål:

  • å forstå den fysiske påvirkningen fra klimaendringene og anbefale mulige tilpasninger
  • å bidra til utvikling av vitenskapelige metoder som kan brukes til å vurdere hvordan klimaendringene påvirker oss forretningsmessig

Programmet løper over flere år og har et budsjett på 10 millioner kroner per år.

Climate Round Table

Statkraft arrangerte i 2013 Climate Round Table med utvalgte deltakere fra både næringslivet, sentrale forskningsmiljøer og NGOer. Climate Round Table er et diskusjonsforum hvor målet er å øke kompetansen om klimaspørsmål og etablere en felles forståelse for næringslivets rolle.

Statkrafts utslipp av klimagasser

Hoveddelen av Statkrafts portefølje er tilnærmet utslippsfri vann- og vindkraftproduksjon, og våre utslipp av klimagasser er derfor relativt små. I 2013 var konsernets totale utslipp av klimagasser 460 900 tonn CO2-ekvivalenter, hvilket tilsvarer et relativt utslipp av CO2-ekvivalenter på 9 kg/MWh. Statkrafts totale utslipp av klimagasser er redusert med 73 % siden 2010 grunnet lavere produksjon av gasskraft i Tyskland.

I 2013 kom cirka 78 % av konsernets utslipp av CO2-ekvivalenter fra de tyske gasskraftverkene Knapsack, Emden og Robert Frank. CO2-utslippene fra fjernvarmevirksomheten utgjorde cirka 17 % og kom fra ikke-fornybar andel av avfall og noe bruk av olje.

Konsernet kjøper ordinære CO2-kvoter i det internasjonale CO2-kvotemarkedet for å kompensere for klimagassutslipp fra den delen av virksomheten som ikke er underlagt pliktige kvoteordninger. Dette gjelder utslipp relatert til drivstofforbruk, tjenestereiser og eventuelle uhellsutslipp av klimagassene halon og SF6 og i 2013 var utslippene fra disse kildene 26 100 tonn CO2-ekvivalenter.

Handel med utslippskvoter og grønn energi

Statkraft driver handel med alle typer karbonsertifikater som er tillatt i det europeiske kvotehandelssystemet (EU ETS). Vi handler med EUA-er (European Union Allowances), CER-er (Certified Emission Reductions) og ERU-er (Emission Reduction Units). Videre deltar vi i prosjekter under Kyotoprotokollens grønne utviklingsmekanisme CDM (Clean Development Mechanism) og JI (Joint Implementation), og vi kjøper utslippstillatelser direkte fra slike prosjekter. En av våre kjerneaktiviteter når det gjelder kvotehandel er utvikling av produkter som hjelper våre kunder til å redusere kostnader knyttet til krav om reduksjon av CO2-utslipp.

Statkraft tilbyr også opprinnelsesgarantier, det vil si et dokument som garanterer hvilken kilde en gitt mengde strøm er produsert fra.