Miljøpåvirkning

Statkraft tilbyr fornybare og bærekraftige energiløsninger. På denne måten bidrar vi til å møte en av vår tids største utfordringer: global oppvarming.

Samtidig er all kraftproduksjon forbundet med ulike former for inngrep i naturen. Systematisk  miljøstyring i tråd med god internasjonal praksis skal minimere og kompensere for de negative miljøvirkningene som følger av konsernets virksomhet.

 • Statkraft tilbyr bærekraftige energiløsninger

  Stakraft er Europas største produsent av fornybar kraft, og i 2013 var cirka 97 % av selskapets kraftproduksjon basert på fornybare energikilder. Statkrafts miljøambisjon sier at vi skal støtte en global overgang mot en lavkarbon-økonomi gjennom å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger. I tillegg skal all virksomhet planlegges og gjennomføres i tråd med god internasjonal praksis.

 • Miljøstyring i Statkraft

  Miljøstyring er en integrert del av Statkrafts styringssystem og omfatter alle forretningsenheter og aktiviteter. Miljøstyringssystemet skal sikre en systematisk tilnærming til miljøarbeidet, hvor viktige aktiviteter er identifisering av miljørisiko, etablering av mål og handlingsplaner, iverksettelse av tiltak og oppfølging av resultater.

 • Miljøaktiviteter i Statkraft

  Statkrafts kjernevirksomhet er vann- og vindkraft. Ingen av disse teknologiene genererer vesentlige utslipp til luft og vann, men begge medfører inngrep i økosystemer og landskap. Målet er alltid å gjøre inngrepene så skånsomme som mulig og tilpasse dem til lokale forhold. Statkraft er involvert i mange aktiviteter som skal redusere miljøvirkningene av vår virksomhet.

 • Statkraft og klima

  Klimaendringer og global oppvarming er en av vår tids største utfordringer, og FNs klimapanel bekrefter i sin klimarapport fra 2013 at de globale klimaendringene er menneskeskapte. IPCC har tidligere påpekt at økt bruk av fornybar energi kanskje er det viktigste enkelttiltaket mot klimaendringene. Statkraft tilbyr rene og bærekraftige energiløsninger og støtter på denne måten en global overgang til en lavkarbon-økonomi.

 • Forbruk, utslipp og avfall

  Statkrafts virksomhet medfører ikke avfallsproduksjon eller utslipp til luft og vann av betydelig grad. Data for konsernets energibruk, utslipp, avfallsmengder og miljøhendelser er rapportert i Statkrafts regnskap for samfunnsansvar.