Menneskerettigheter

Statkraft er til stede i deler av verden hvor oppfølging av menneskerettigheter kan bli satt på prøve, enten direkte gjennom egen drift eller indirekte gjennom selskapets leverandørkjeder. Dette er et tema som konsernet tar på alvor.

Vår posisjon

Statkraft fremmer aktivt respekt for menneskerettigheter.Vår forpliktelse til aktivt å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter er tydelig beskrevet i selskapets leveregler og Statkrafts leveregler for leverandører.

Oppfølging av menneskerettigheter er adressert flere steder i selskapets styringssystem, og det jobbes systematisk for at krav til oppfølging av menneskerettigheter standardiseres i Statkrafts kontrakter.

Nytt styringsdokument om menneskerettigheter

For å styrke oppfølgingen av menneskerettigheter utarbeidet Statkraft i 2013 et styringsdokument som tar utgangspunkt i FNs Guiding Principles on Business and Human Rights. Videre initiativer for å understøtte implementering vil bli gjennomført i 2014.

Pågående tvistesak om utbygging av vindkraft i Sverige

I 2012 ble Statkraft klaget inn for OECDs norske og svenske kontaktpunkter (Kontaktpunktene) for flernasjonale selskaper i forbindelse med utbygging av vindkraft i Jämtland og Västernorrlands län Sverige. Statkraft eier 60 % av selskapet som bygger vindparken – Statkraft SCA Vind AB.

Jijnjevaerie sameby hevder at de ikke har blitt tilstrekkelig konsultert om de deler av prosjektet som berører samebyens reindrift, og at Statkraft derfor bryter med prinsippene i retningslinjene. Samebyen anmodet derfor kontaktpunktene om å fasilitere en dialog med Statkraft.

Svenske rettsmyndigheter har i flere rettsinstanser godkjent prosjektet og prosjektgjennomføringen, herunder de konsultasjoner med berørte parter av prosjektet som har pågått siden 2007.

Kontaktpunktene har i 2014 tilbudt å legge til rette for dialog mellom Jijnevaerie sameby og Statkraft. Statkraft vil følge anbefalingene fra Kontaktpunktene og videreføre dialogen med Jijnevaerie sameby.