Organisasjon og ledelse

Tydelig ledelse, et godt og utviklende arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er strategisk viktige områder i Statkraft.

Statkraft har egne konsern-programmer for utvikling av ledere. Leadership in Statkraft (LiS) er et grunnleggende kurs, mens NEXT og Expand er rettet mot ledere med erfaring.

I 2013 deltok 53 ledere i konsernets lederprogrammer, 25 på LiS, 14 på NEXT og 14 på Expand. Programmene er under kontinuerlig utvikling og tilpasses nye utfordringer, ikke minst de som følger av konsernets internasjonale vekst. Statkraft har også egne opplæringsprogram for prosjektledere, i 2013 deltok 140 medarbeidere i disse programmene.

Kompetanseutvikling følges opp i medarbeidersamtaler, og i tillegg til kurs og videreutdanning oppfordres medarbeidere til intern rotasjon.

Medarbeiderundersøkelse

Det gjennomføres årlig en felles medarbeiderundersøkelse i Statkraft, Skagerak Energi og SN Power der alle medarbeidere inviteres til å evaluere konsernets organisasjon og ledelse. Undersøkelsen omhandler temaer som lederskap, samarbeid, arbeidsforhold, etikk og samfunnsansvar og personlig utvikling. Formålet med undersøkelsen er å sammenligne oss med andre selskaper i bransjen og videreutvikle Statkraft som arbeidsplass. Også i 2013 var resultatene fra undersøkelsen meget gode. I forhold til «Arbeidsglede» var Statkrafts resultat 73, noe som ligger over den norske bransje-indeksen (69).

Samarbeid med fagforeninger

Statkraft legger opp til et nært og strukturert samarbeid med alle fagforeninger som er representert. I tillegg til nasjonalt samarbeid med fagorganisasjoner har Statkraft et europeisk samarbeidsråd (Statkraft European Works Council, SEWC) med tillitsvalgte fra Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia. SEWC er et viktig samarbeidsforum for å samordne og implementere prinsipper og retningslinjer med hensyn til arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter i Statkraft. Eksempler på temaer som er behandlet i SEWC i 2013 er arbeidet med konsernets strategiplan og markedssituasjonen for gasskraft i Europa.

Konsernet anerkjenner ILO-konvensjonen for arbeidstakerrettigheter og aktuelle EU-direktiver er tatt inn som en del av SEWC-avtalen med EPSU (European Federation of Public Service Unions), paraplyorganisasjonen for europeiske fagforeninger innen energibransjen.