Ulykker

Dessverre inntraff to dødsulykker i 2013 i tilknytning til Statkrafts virksomhet. En av dødsulykkene var arbeidsrelatert og begge var knyttet til SN Powers virksomhet i Peru.

I 2013 ble det registrert 123 fraværsskader og totalt 230 skader blant konsernets medarbeidere og kontraktører. Totalt for Statkraft gir dette en skadefrekvens (H2) på 6,6 og en fraværsskadefrekvens (H1) på 3,5.

Dødsulykker

I 2013 inntraff to dødsulykker i tilknytning til Statkrafts virksomhet, hvorav en var arbeidsrelatert. Den arbeidsrelaterte dødsulykken inntraff i utbyggingsprosjektet Cheves i Peru som er heleid av SN Power, hvor Statkraft eier 60 %. Ulykken inntraff i august da en kontraktør omkom som følge av klemskader i forbindelse med tunnelarbeid.Ulykken har blitt gransket av en uavhengig kommisjon og hovedkonklusjonen fra granskingen er at arbeid pågikk i et område som var for dårlig sikret. Prakis ble umiddelbart endret etter ulykken og hele anlegget ble gjennomgått for å vurdere risiko forbundet med tunnelarbeid.

I tillegg inntraff en dødsulykke som rammet tredjepart; en person ble i mai funnet druknet i nærheten av Pariac vannkraftverk i Peru som eies av SN Power.

Statistikk fra de siste årene viser at flertallet av dødsulykkene har skjedd ved arbeidsoperasjoner knyttet til vei og transport. Både i Statkraft og i SN Power har det derfor blitt gjennomført trafikksikkerhetskampanjer for å redusere antallet trafikkulykker.

Skader

Indikatoren H1 (antall fraværsskader per million arbeidstimer) var 2,5 blant konsernets medarbeidere, mens H1 blant konsernets kontraktører var 4,4. Tilsvarende var indikatoren H2 (totalt antall skader per million arbeidstimer) blant konsernets medarbeidere 4,1 og blant kontraktører 6,5. Totalt ble det registrert 230 skader, hvorav 123 medførte fravær, blant konsernets medarbeidere og kontraktører.

Utviklingen med hensyn til skadefrekvens går fortsatt i riktig retning for konsernets medarbeidere, mens skadefrekvensen for kontraktører har ligget på det samme nivået de siste årene. Spesielt i større utbyggingsprosjekter er det stor fokus på å etablere en god sikkerhetskultur. Virkemidler som tas i bruk for å oppnå dette er tett oppfølging med hensyn til å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen og gjennomføring av sikkerhetskurs og -kampanjer som favner både medarbeidere, kontraktører og underkontraktører.

I 2013 ble det registrert 19 skader der konsekvensen ble, eller kunne blitt, alvorlig og totalt 49 hendelser (skader og nestenulykker)med et alvorlig skadepotensial. Denne typen skader og hendelser blir gransket og fulgt opp spesielt for å identifisere forebyggende tiltak og spre erfaringer og kunnskap på tvers av organisasjonen

Farlige forhold og nestenulykker

For å forebygge hendelser som kan få alvorlige konsekvenser registreres både farlige forhold og nestenulykker i både drifts- og prosjektaktiviteter og nesten 11 000 hendelser ble registrert i 2013. Både nestenulykker og farlige forhold blir fulgt opp etter samme mønster som faktiske ulykkessituasjoner, og spesielt forhold som gjentar seg eller kunne fått alvorlige konsekvenser blir analysert og fulgt opp med tiltak som skal forhindre alvorlige hendelser. På denne måten øker vi hele tiden kompetansen om risikoutsatte arbeidssituasjoner og kan sette inn planlegging og tiltak i forkant slik at risikoen for ulykker og skader blir redusert.