Forebyggende helse- og sikkerhetsarbeid

Tydelige krav og retningslinjer, bevissthet om helse og sikkerhet i alle situasjoner og tett oppfølging i både drifts- og prosjektaktiviteter er viktige elementer for å oppnå gode helse- og sikkerhetsresultater. Statkraft arbeider systematisk for å oppnå et skadefritt og godt arbeidsmiljø.

Statkrafts sikkerhetskultur

Statkrafts mål er null arbeidsrelatere skader. Dette er et logisk, men likevel ambisiøst mål. For å nå målet jobber Statkraft systematisk for å etablere en sikkerhetskultur som er basert på åpenhet og et ønske om å lære, både av egne feil og av god planlegging og vellykkede forbedringstiltak.

Et grunnleggende krav er at sikkerhetsrisiko skal identifiseres og vurderes i forkant av alle aktiviteter, og at arbedsoppgaver skal planlegges slik at de kan utføres på en sikker måte. Ulykker, nestenulykker og farlige forhold blir registrert og fulgt opp på en ensartet og strukturert måte, og det legges til rette for læring og erfaringsoverføring på tvers av organisasjonen. Statkrafts styring og oppfølging av helse- og sikkerhetsarbeid er basert på kravene i standarden OHSAS 18001 og internasjonal god praksis.

Skadefrekvens for egne ansatte og kontraktører i både drifts- og prosjektaktiviteter er tatt inn som en indikator på konsernets målekort som blir fulgt opp månedlig i konsernledelsen og i Statkrafts styre.

Oppfølging av helse og sikkerhet er et linjeansvar i Statkraft. Dette innebærer at hver enkelt enhet har et selvstendig ansvar for arbeid og resultater knyttet til helse og sikkerhet. For å styrke oppfølgingen ble det i 2013 innført en årlig egenevaluering i alle forretningsenheter der risikoområder, resultater og gjennomførte og planlagte tiltak blir gjennomgått og evaluert i forhold til etablerte krav.

Kompetanse om helse- og sikkerhetsspørsmål

Alle medarbeidere i Statkraft får opplæring om sikkerhetsrisiko og arbeidsmiljø tilpasset den enkeltes arbeidssituasjon. Helse og sikkerhet inngår som et fast tema i introduksjonsprogrammet for nyansatte og i konsernets lederprogrammer. I tillegg finnes et grunnleggende, nettbasert kurs om Statkrafts sikkerhetskultur og –arbeid som er tilgjengelig for alle medarbeidere.

Statkraft har også utviklet et mer omfattende nettbasert helse- og sikkerhetskurs rettet mot operative drifts- og prosjektaktiviteter. Dette kurset ble oppdatert i 2013 og gjennomgår blant annet temaer som identifisering av sikkerhetsrisiko, arbeid i høyden, håndtering av mobile installasjoner, trafikksikkerhet, elektriske installasjoner, planlegging og koordinering av sikkerhetsarbeid og beredskapsarbeid. I Statkrafts driftsenhet Power Generation er kurset obligatorisk for alle medarbeidere og kontraktører som skal arbeide ved selskapets anlegg. Kurset er også tilgjengelig for medarbeidere og kontraktører i andre deler av virksomheten, både nasjonalt og internasjonalt. Videre har Statkrafts prosjektlederprogram en egen modul som tar for seg planlegging og koordinering av helse- og sikkerhetsarbeid.

Eksempel fra Statkrafts nettbaserte helse- og sikkerhetskurs.

Eksempel fra Statkrafts nettbaserte helse- og sikkerhetskurs.

Det gis oså opplæring om spesifikke helse- og sikkerhetstemaer etter behov. Eksempler på slike temaer er gransking av alvorlige hendelser, drift av elektriske anlegg og førstehjelpskurs.

I  den norske virksomheten gjennomfører alle verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg et 40 timers helse- og sikkerhetskurs.

Nettverk og bransjeorganisasjoner

Statkraft er medlem av en rekke nasjonale og internasjonale nettverk og bransjeorganisasjoner der temaer knyttet til helse og sikkerhet på ulike måter blir fulgt opp. Dette er viktige arenaer for å utveksle erfaringer med andre og hele tiden tilegne oss oppdatert kunnskap og informasjon om helse og sikkerhet innen energibransjen. Noen eksempler på slike nettverk og organisasjoner er:

  • Energi Norge: Energi Norge er en bransjeorganisasjon som representerer cirka 270 norske selskaper som produserer, distribuerer og omsetter elektrisitet. Energi Norge arbeider aktivt for å forbedre helse- og sikkerhetsarbeidet i den norske energibransjen.
  • British Wind Energy Association (BWEA): BWEA er den ledende bransjeorganisasjonen for vindkraft i Storbritannia og jobber blant annet med å utvikle retningslinjer for helse og sikkerhet for bransjen.
  • International Hydropower Association (IHA): IHA er en internasjonal organisasjon som fremmer vannkraftens rolle for å etablere bærekraftige energiløsninger. IHA har utviklet IHA Sustainability Guidelines som er et rammeverk som måler graden av bærekraft for vannkraftanlegg, blant annet med hensyn til helse og sikkerhet.
  • G9 Offshore Wind Health and Safety Association: Statkraft er ett av ni selskaper som etablerte G9 i 2012 og som skal fremme helse og sikkerhet for offshore vindkraft. Statkraft er medlem av styret og deltar også aktivt i arbeidsgruppene Arbeid i høyden, Marine operasjoner og Løfteoperasjoner.
  • National Safety Council of India (gjennom SN Power): National Safety Council er etablert av den indiske regjeringen og har som oppgave å fremme helse- og sikkerhetsarbeid på nasjonalt nivå i India.

Økt fokus på helse og sikkerhet i prosjekter

Helse og sikkerhet er en integrert del av Statkrafts styringssystem og verktøy for prosjektstyring. Dette innebærer at status og resultater om helse- og sikkerhetsspørsmål blir inngår som et besluningskriterium ved alle hovedbeslutninger i prosjektprosessen.

Granskinger og revisjoner viser at Statkraft har etablert tydelige krav og retningslinjer om hvordan helse- og sikkerhetstemaer skal håndteres i prosjekter, men at disse ikke alltid er implementert i det daglige arbeidet. Statkraft jobber derfor målrettet for å tydeliggjøre krav og følge opp helse- og sikkerhetsarbeidet i det daglige arbeidet. Nedenfor følger noen eksempler på forbedringsaktiviteter som er gjennomført i 2013.

  • Utviklingsenheten South East Europe har etter flere alvorlige trafikkulykker gjennomført et trafikksikkerhetsprosjekt som har fokusert på risiko i forbindelse med transportaktiviteter. Det har blitt gjennomført holdningskampanje og opplæring for å tydeliggjøre gjeldende krav og fremme ønsket adferd i trafikken. Trafikksikkerhet er også viktig i de lokalmiljøene der vi er til stede. Som en del av utbyggingen av Kargi vannkraftanlegg i Tyrkia ble det i mai 2013 åpnet en trafikksikkerhetspark for grunnskole-elever utenfor Osmancik.

 

I 2013 ble det gjennomført en trafikksikkerhetskampanje i Tyrkia.

  • Driftsenheten Power Generation har i løpet av 2013 besøkt alle anlegg og prosjekter for å øke bevisstheten på helse- og sikkerhetstemaer, identifisere risikoområder og vurdere status og tiltak. Konklusjonene og anbefalingene fra besøkene er oppsummert i en rapport som er et godt utgangspunkt for det videre helse- og sikkerhetsarbeidet i Power Generation.
  • Sheringham Shoal har blitt nominert til den britiske bransjeforeningen Renewable UKs Helse- og sikkerhetspris for 2014. Vindparken ble nominert for å ha inkludert en funksjon for livreddende førstehjelp også i vindparkens driftsfase. I havvindbransjen har det vært vanlig å ha denne funksjonen tilgjengelig på fartøyene i utbyggingsfasen, men altså ikke i driftsfasen.

 

Gransking av alvorlige hendelser

I Statkraft blir ulykker, nestenulykker og farlige forhold registrert i et konsernfelles oppfølgings- og analyseverktøy, Emendo. Emendo blir kontinuerlig videreutviklet for å best mulig legge til rette for oppfølging og analyse av hendelser for å finne effektive tiltak.

Hendelser med, eller med potensiale for, alvorlig konsekvens blir fulgt opp spesielt. Disse hendelsene blir gransket etter en fastlagt prosedyre for å fullt ut forstå hva som har skjedd. Granskingen oppsummeres i en granskingsrapport der detaljert hendelsesforløp, årsakssammenheng og gjennomførte tiltak, på kort og lang sikt, blir beskrevet. Granskingsrapporten blir fulgt opp av ansvarlig enhet, samt av relevante styrer. En kortversjon av granskingsrapporten blir også gjort tilgjengelig for hele organisasjonen slik at vi kan lære av feil og unngå at hendelsen gjentar seg.

Sykefravær

Sykefraværet i Statkraft ligger på et stabilt lavt nivå og var 2,9 % i 2013, noe som er innenfor målet om et sykefravær lavere enn 3,5 %. Alle de norske selskapene i konsernet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) som innebærer aktiv fraværsoppfølging og tilpassing av arbeidssituasjonen etter medarbeiders behov.