Forretningsetikk

Statkraft er fast bestemt på å drive sin virksomhet i tråd med de høyeste standarder for etisk ansvarlig adferd, og har nulltoleranse for korrupsjon.

Vår forpliktelse

Statkrafts forpliktelse til et høyt integritetsnivå kommer klart til uttrykk i konsernets leveregler, som godkjennes av styret. Levereglene beskriver hvordan vi driver vår virksomhet i Statkraft, og gjelder for alle som handler på vegne av selskaper i Statkraftkonsernet. Statkraft har også vedtatt et dokument med krav til forretningsetikk for konsernet med en mer detaljert tilnærming. Våre retningslinjer gir ikke rom for tvil om vår holdning til korrupsjon: Vi motarbeider alle former for korrupsjon, inkludert bestikkelser og tilretteleggingsbetalinger. 

Statkraft slutter opp om de ti prinsippene i FNs Global Compact, som inkluderer en klar standard for forretningsetikk. Som medlem av Global Compact rapporterer vi årlig vårt arbeid med å innarbeide vår kultur for forretningsetikk i alle deler av organisasjonen.

Utfordrende arena – tydelig holdning

I følge FNs Global Compact innebærer korrupsjon et kostnadstillegg på 10 prosent for forretningsvirksomhet globalt, og hele 25 % for innkjøpskontrakter i utviklingsland. Statkraft er aktiv i mange forskjellige markeder. Noen av disse ligger høyt på Transparency Internationals korrupsjonsindeks, og det legges spesiell vekt på å motarbeide korrupsjon i disse markedene. Korrupsjonsrisiko er en alvorlig trussel mot både vårt forretningsmiljø og samfunnene vi har virksomhet i. Det er derfor viktig å aktivt og kontinuerlig motarbeide slik risiko.

Tiltak 2013

Statkraft har forpliktet seg til en høy etisk standard og foretningkultur, og er fast bestemt på å sikre fortsatt forbedring i sitt antikorrupsjonsarbeid. I 2012 ble det tatt en beslutning om å styrke konsernets antikorrupsjonsarbeid ytterligere. Dette ga seg utslag i en rekke nye aktiviteter som ble iverksatt i 2012 og 2013.

Eksempler på dette er opplæring av medarbeidere, gjennom både personlig og nettbasert opplæring, bakgrunnssjekk av mulige samarbeidspartnere og innlemming av relevante klausuler i kontrakter. For å legge til rette for en konsekvent og systematisk håndtering av etiske problemstillinger, har hver forretningsenhet nå en Integrity Manager, og det er etablert en Integrity Officer-funksjon på konsernnivå.

Statkraft har gjennomført viktige antikorrupsjonstiltak i 2013. Spesiell oppmerksomhet er rettet mot utvikling av dilemma-baserte opplæringsmoduler og implementering av disse i de deler av organisasjonen der risiko i forbindelse med korrupsjon anses å være høyest.

Et annet fokusområde i 2013 har vært utvikling av nye veiledningsverktøy som skal hjelpe ansatte i Statkraft med håndtering av etiske dilemmaer, og dokumentere hvordan slike dilemmaer håndteres. Implementeringen av de nye veiledningsverktøyene vil fortsette i 2014, og verktøyene er ment å utfylle antikorrupsjonshåndboken og e-læringsprogrammet.

Ett av de nye veiledningsverktøyene: En hurtigveiledning i forretningsetikk i Statkraft

Ansvarlig leverandørkjede

I 2013 innførte Statkraft tiltak for å sikre effektiv implementering av levereglene for leverandører (Supplier Code of Conduct (SCoC)) i sin utvidede leverandørkjede. Det er nå iverksatt et styringssystem som bygger på en systematisk og risikobasert tilnærming. Systemet skal sikre sterkere samfunnsansvar i leverandørkjeden. Systemet tar spesielt sikte på å forbedre arbeidet med prekvalifisering og vurdering av mulige leverandører, kravene som skal inkluderes i anbudsprosessenes og overvåking av og tilsyn med leverandører.

I 2013 ble det gjennomført tilsyn av en rekke leverandører, og det ble gjort oppfølgende undersøkelser for å sikre at forpliktelser i forbindelse med samfunnsansvar oppfylles.

Varslingskanal

Statkraft er opptatt av å skape åpenhet rundt dilemmaer og etiske problemstillinger, og har etablert Integrity Helpline hvor medarbeidere kan få råd med hensyn til tolking av Statkrafts leveregler og ønsket adferd. Statkrafts leveregler understreker at medarbeidere har både rett og plikt til å varsle om brudd på juridiske eller etiske forpliktelser, enten i linjen eller til den uavhengige varslingskanalen ledet av Konsernrevisjonen. I 2013 mottok konsernrevisjonen to varslingssaker som begge er ferdigbehandlet.

I utbyggingsprosjekter registreres og håndteres eventuelle klager fra interessenter i henhold til fastlagte prosedyrer.