Egenkapital

Tabellen viser endringer i egenkapitalen for Statkraft AS konsern for 2013: