Styrets arbeid

Styret i Statkraft AS avholdt ni styremøter i 2013. Styret har hatt stort fokus på løpende drift og pågående utbyggingsprosjekter. I tillegg har en vesentlig del av styrets arbeid i 2013 vært knyttet til utarbeiding av en ny strategisk plattform.

Erik Haugane etterfulgte Inge Ryan som styremedlem i juni og det var ellers ingen andre endringer i styrets sammensetning i 2013.

Styret har et kompensasjonsutvalg bestående av styrets leder og to av styrets medlemmer og et revisjonsutvalg bestående av fire av styrets medlemmer. Kompensasjonsutvalget avholdt fire møter og revisjonsutvalget avholdt seks møter i løpet av året.