Statkrafts virksomhet

Statkrafts segmentstruktur presenteres etter samme inndeling som den interne styringsinformasjonen som ledelsen systematisk gjennomgår og benytter for ressursallokering og måloppnåelse. Segmentene er Nordisk vannkraft, Kontinental energi og handel, Internasjonal vannkraft, Vindkraft, Fjernvarme og Industrielt eierskap. Områder som ikke vises som et eget segment presenteres under Annen virksomhet.

Nordisk vannkraft

Nordisk vannkraft er det klart største av segmentene målt etter installert kapasitet og aktiva så vel som netto driftsinntekter og resultater. Segmentet omfatter vannkraftanlegg i Norge, Sverige og Finland. Produksjonsaktivaene er i hovedsak regulerbare. Segmentets inntekter kommer primært fra salg av kraft i spotmarkedet og på langsiktige kontrakter, sistnevnte i hovedsak med kraftkrevende industri i Norge. Det leveres også konsesjonskraft i Norge. Flerårsmagasiner og fleksibiliteten i kraftverkene muliggjør optimalisering av kraftproduksjonen i forhold til den hydrologiske situasjonen og prisbildet. Nordisk vannkraft optimaliseres derfor over en lengre tidsperiode enn et år.

Volumet som blir omsatt i spotmarkedet kan variere betydelig mellom årene, ut fra ressurstilgang og energidisponering. Disponering av Statkrafts flerårsmagasiner i Norge medfører at konsernet normalt oppnår en høyere gjennomsnittspris enn øvrige kraftselskap i Norge. Optimaliseringsevnen vurderes gjennom måltallet «Realisert prismargin», som måler hvor mye bedre gjennomsnittpris Statkraft oppnår i forhold til rest-Norge. Statkraft har et langsiktig mål, og et kortsiktig mål. I 2013 var realisert prismargin høyere enn målsettingen både på kort og lang sikt.

Produksjonskostnadene knyttet til vannkraft er relativt lave og følges opp gjennom måltallet «Kostnad per kWh»1). De lave produksjonskostnadene blir til en viss grad motvirket av høyere skattesats på norsk vannkraftproduksjon gjennom grunnrentebeskatning.

Tilgjengelighet er en viktig faktor i forhold til å optimalisere inntektene fra vannkraft, og gjennom måltallet «Nyttejustert utilgjengelighet»2) måler Statkraft i hvilken grad den installerte effekten er tilgjengelig når det er mest lønnsomt å produsere og derigjennom hvor godt man planlegger vedlikehold.

Måltallene viser gjennomgående gode resultater, og den gode driften gjenspeilte seg i segmentets EBITDA, som var 10 043 millioner kroner i 2013 (9409 millioner kroner). I tillegg til god drift, skyldes forbedringen hovedsakelig høyere inntekter som følge av høyere nordiske kraftpriser.

Kontinental energi og handel

Kontinental energi og handel omfatter gasskraftverk i Tyskland og Norge, vannkraftverk i Tyskland og Storbritannia, biobaserte kraftverk i Tyskland samt Baltic Cable, sjøkabelen mellom Sverige og Tyskland. Kraftproduksjonen optimaliseres i forhold til prisen på innsatsfaktorene (brensel, CO2 og hydrologi) og salgsprisene (kraft og grønne sertifikater). Segmentet inkluderer trading og origination, samt inntektsoptimalisering og risikoavlastning knyttet til både den kontinentale og den nordiske produksjonsvirksomheten.

For å avlaste risiko knyttet til usikkerhet i fremtidig pris og produksjonsvolum sikrer Statkraft produksjonsinntekter gjennom finansiell handel med kraft. Andelen av produksjonen som sikres varierer med forventningene til markedsutviklingen. Kraftprisen påvirkes av andre råvarepriser som kull, olje, gass og CO2, og fordi disse prisene både kan inngå som innsatsfaktorer i gasskraftproduksjonen (gass og CO2) og som prisjusteringsfaktorer i kontraktene driver Statkraft finansiell handel også i disse råvarene.

Statkrafts analysevirksomhet har en sentral posisjon i hele handelsvirksomheten. Denne er basert på innsamling og bearbeiding av hydrologiske data og andre markedsdata. Dataene benyttes til å beregne forventede markedspriser og optimalisere den regulerbare produksjonen.

Dynamisk forvaltningsportefølje er viktig for å optimalisere fremtidige inntekter, og Statkraft måler prestasjonene gjennom måltallet «Merverdi fra forvaltningsporteføljene» for både den nordiske og den kontinentale porteføljen. Begge porteføljene skapte en høyere merverdi enn konsernets mål i 2013.

Statkraft driver også med relativt kortsiktig posisjonering med finansielle standardkontrakter (trading) og handel med strukturerte produkter og skreddersydde avtaler for industri og næringsliv (origination). Inntektene kan variere betydelig mellom perioder og år. Statkraft måler prestasjonene i trading og origination-aktiviteten gjennom måltallet «Verdiskapning fra trading og origination», som måler resultatet etter skatt i forhold til risikokapitalen. Verdiskapningen var betydelig over konsernets mål i 2013.

Markedsaktivitetene bidro totalt sett positivt til segmentets EBITDA, men i mindre grad enn året før som var et rekordår for dette segmentet. EBITDA endte på 402 millioner kroner i 2013 (809 millioner kroner)

Internasjonal vannkraft

Internasjonal vannkraft har virksomheten i fremvoksende økonomier med antatt høy vekst og økende behov for energi. Statkraft satser i utvalgte markeder der konsernets vannkraftkompetanse kan skape verdi. Virksomheten omfatter eierandelen på 60 % i SN Power samt konsernets vannkraftaktiviteter i Sørøst-Europa med hovedvekt på Tyrkia og Albania. SN Power har eiendeler på totalt 1052 MW, hvorav 317 MW i konsolidert virksomhet, i vannkraftanlegg i Sør-Amerika, Asia og Afrika. I tillegg har selskapet to vannkraftverk på til sammen 186 MW (SN Powers andel) under bygging. I Brasil driver SN Power også krafthandelsvirksomhet. SN Powers investeringer foretas ofte sammen med lokale partnere eller internasjonale investorer. I Tyrkia eier Statkraft et vannkraftverk på 20 MW, mens tre vannkraftverk på til sammen 619 MW er under bygging. I Albania har Statkraft startet byggingen av to kraftverk på til sammen 243 MW.

Segmentets EBITDA endte på 278 millioner kroner i 2013 (320 millioner kroner), mens resultatandel i tilknyttede selskaper og felles virksomhet var 458 millioner kroner (146 millioner kroner). Forbedringen i resultatandelene skyldes primært at det i 2012 ble foretatt nedskrivninger i India.

Vindkraft

Vindkraft omfatter Statkrafts satsing innenfor land- og havbasert vindkraft. Segmentet har landbaserte vindparker i drift i Norge, Sverige og Storbritannia og en havvindpark i Storbritannia. Inntektene kommer fra salg av kraft til spotpris samt grønne sertifikater. Segmentet har tre vindparker i Sverige og en i Storbritannia under bygging. Disse vil få en installert effekt på totalt 339 MW (Statkrafts andel).

Kostnadene knyttet til vindkraft følges opp gjennom måltallet «Kostnad per kWh»1)  for både land- og havbasert vindkraft, mens tilgjengeligheten følges opp gjennom måltallet «Nyttejustert utilgjengelighet»3).

God drift, ny produksjonskapasitet og høyere kraftpriser medførte at segmentet doblet omsetningen til over en milliard kroner, og med en EBITDA-margin på nærmere 50 % var segmentets EBITDA 507 millioner kroner i 2013 (-25 millioner kroner).

Fjernvarme

Fjernvarme driver virksomhet i Norge og Sverige. Inntektene er påvirket av kraftpris, nettleie og avgifter, og pris til kunde reguleres månedlig eller kvartalsvis. Avfall, biomasse, olje og gass er viktige innsatsfaktorer i produksjonen av fjernvarme.

God og stabil drift medførte at segmentets EBITDA bare hadde en mindre nedgang til tross for salg av produksjonsaktiva, og endte på 133 millioner kroner i 2013 (142 millioner kroner).

Industrielt eierskap

Industrielt eierskap omfatter forvaltning og utvikling av norske eierposisjoner, og inkluderer selskapene Skagerak Energi, Fjordkraft, BKK, Istad og Agder Energi. De to førstnevnte konsolideres i konsernregnskapet, mens de tre øvrige rapporteres som tilknyttede selskaper. Skagerak Energis virksomhet er konsentrert om produksjon av kraft, fjernvarmevirksomhet, nettvirksomhet, elektroentreprenørvirksomhet og naturgassdistribusjon. Fjordkrafts virksomhet er konsentrert rundt salg av strøm til privatpersoner og bedrifter.

Segmentets EBITDA var 1583 millioner kroner i 2013 (1495 millioner kroner). Forbedringen skyldes primært høyere inntekter som følge av høyere nordiske kraftpriser. Resultatandel i tilknyttede selskaper og felles virksomhet var 640 millioner kroner (781 millioner kroner). Nedgangen i resultatandelene skyldes hovedsakelig lavere produksjon for BKK og urealiserte verdiendringer for Agder Energi.

Annen virksomhet

Annen virksomhet omfatter småskala vannkraft, innovasjon og konsernfunksjoner. Aksjeposten på 4,17 % i E.ON SE ble solgt i 2013.

1) Kostnad per kWh: Alle variable produksjonskostnader/normalisert produksjonsvolum.

2) Nyttejustert utilgjengelighet: Andel tilgjengelig installert effekt når markedsprisen er høyere enn vannverdien.

3) Nyttejustert utilgjengelighet: Faktisk produksjon / (Faktisk produksjon + Beregnet tapt produksjon ved produksjonsstans).