Statkrafts verdier, strategi og viktige hendelser

Statkraft har i mer enn 100 år utviklet og forvaltet norsk vannkraft. Da selskapet ble etablert som uavhengig statseid selskap i 1992 hadde selskapet en kraftproduksjon på 32 TWh i Norge. Vel 20 år etter er konsernet nå Europas største produsent av fornybar energi med en årsproduksjon i 2013 på 56 TWh og har om lag 3500 ansatte med tilstedeværelse i mer enn 20 land.

Statkrafts internasjonale posisjon er et resultat av vekst bygget på norske ressurser og kompetansebygging over mange år. Statkrafts ambisjon er å styrke posisjonen som en ledende internasjonal leverandør av ren energi.

Verdier

Konsernets kjerneverdier er styrende for virksomheten og førende for medarbeidernes opptreden:

 • Kompetent
  Bruke kunnskap og erfaring til å nå ambisiøse mål og bli anerkjent som ledende.
 • Ansvarlig
  Skape verdier med respekt for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn.  
 • Nyskapende
  Tenke nytt, søke mulighetene og utvikle og skape gode løsninger.

Kjerneverdiene gjelder for alle medarbeidere og andre som engasjeres til å representere Statkraft.

Strategi og viktige hendelser i 2013

Statkraft har over flere år lagt vekt på å utvikle konsernets strategiske ressurser. Dette er ressurser som kan gi Statkraft konkurransefortrinn og dermed et grunnlag for meravkastning i forhold til andre selskaper. Statkrafts konkurransefortrinn er først og fremst knyttet til:

 • Unike aktiva og vannkraftkompetanse.  
 • Integrert forretningsmodell og markedskompetanse.  
 • Dyktig organisasjon.

Statkraft har produksjonsanlegg med lave variable kostnader, lang levetid og lave CO2-utslipp. Anleggene har høy reguleringsevne og en betydelig andel av den totale europeiske magasinkapasiteten. God drift, vedlikehold og markedskunnskap samt integrerte forretningsprosesser gjør det mulig å optimalisere kraftproduksjonen i forhold til korte og lange prisvariasjoner i kraftmarkedet. Konsernet har utviklet en markedsorientert organisasjon med lang erfaring fra deregulerte markeder. Innen energihandel og tjenester har Statkraft vist evne til å være tilpasningsdyktig når det gjelder endringer i markedsbetingelsene.

Statkraft har videre etablert attraktive markedsposisjoner i fremvoksende markeder og vindkraft som vil være sentrale i verdiskapingen fremover.

Konsernet var tidlig ute med å investere i fremvoksende markeder, og har i dag posisjoner i en rekke markeder med høy vekst i kraftforbruket og gode muligheter for utbygging av vannkraft. Engasjementene er fortsatt i en tidlig fase, og selskapet ønsker å styrke posisjonen ved å ta i bruk de konkurransefortrinn selskapet har bygget opp i Europa.

Statkraft har over tid utviklet en sterk posisjon innen landbasert vindkraft. Konsernet åpnet i 2003 Norges første vindpark på Smøla, og har siden utviklet solid kompetanse i alle faser fra prosjektutvikling til drift og vedlikehold. Statkraft har særlig utviklet kompetanse knyttet til prosjektgjennomføring og kostnadseffektiv drift og vedlikehold. Samtidig er det etablert en stor prosjektportefølje i Norge og Sverige. Statkraft har også etablert en posisjon innen havbasert vindkraft i Storbritannia.

Konsernet er godt posisjonert for å delta i Europas omlegging til renere kraftproduksjon og bidra med ny, ren produksjon i fremvoksende markeder. De følgende fem strategiske områdene vil bli prioritert:

 • Europeisk fleksibel kraftproduksjon  
 • Energihandel og tjenester  
 • Vannkraft i fremvoksende markeder
 • Vindkraft i Norge, Sverige og Storbritannia
 • Fjernvarme i Norge og Sverige

Statkrafts strategi er basert på vurderinger av markedets attraktivitet og Statkrafts evne til å skape verdi. Premissene for strategien er at forretningsutvikling, utbygging og drift av kraftverk samt annen virksomhet skal basere seg på bærekraftige miljømål og en forpliktelse til et sunt og sikkert arbeidsmiljø. Høye krav innen helse, miljø og sikkerhet og samfunnsansvar er hovedprioriteringer i hele organisasjonen. Planlagt aktivitet i nye vekstmarkeder bidrar til økte utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet samt ivaretakelse av Statkrafts samfunnsansvar. Disse utfordringer må håndteres på en god måte for over tid å kunne skape verdi. Konsernet arbeider systematisk for å opprettholde en høy etisk standard og har nulltoleranse for korrupsjon.

Statkraft arbeider for å styrke den finansielle plattformen og vurdere nye forretningsmuligheter som oppstår som følge av energiomleggingen i Europa. Konsernet vil løpende tilpasse det totale investeringsnivået slik at selskapet opprettholder en sterk finansiell stilling.

I tillegg til de fem fokusområdene vil Statkraft fortsette å støtte en solid utvikling av de deleide regionale kraftselskapene i Norge innen miljøvennlig energi. Småkraft vil fortsatt utvikles gjennom det industrielle eierskapet av Småkraft AS. Videre vil Statkraft styrke innovasjonsaktivitetene for å øke konkurransefortrinnene innen kjernevirksomheten og fremme ny forretningsutvikling.

Europeisk fleksibel kraftproduksjon

Europeisk fleksibel kraftproduksjon består av vannkraft i Norden, på kontinentet og i Storbritannia, samt gasskraftverk. Nordisk vannkraft står for hoveddelen av Statkrafts inntekter og verdier. Statkrafts hovedmål innen europeisk fleksibel kraftproduksjon er å maksimere den langsiktige verdien av anleggene gjennom god drift, oppgraderinger og investeringer i ny kapasitet innen eksisterende reguleringsområder for vannkraft.

Viktige hendelser i 2013 innen europeisk fleksibel kraftproduksjon

1960-tallet var tiåret med flest kraftutbygginger i Norge, og mange av Statkrafts vannkraftverk i Norge og Sverige begynner å bli gamle. Statkraft går derfor inn i en periode med mange store rehabiliteringer, og planlegger å investere 12 milliarder kroner i opprustning av eksisterende norske og svenske vannkraftverk i perioden 2014-18.

I 2013 ble kraftverk med en total installert effekt på 620 MW overført fra Statkraft SF. Overføringen hadde ingen konsekvenser for leieavtalene, leietakerne eller kommunene hvor kraftverkene ligger. Verdien på transaksjonen var 3,4 milliarder kroner.

Det tyske gasskraftverket Robert Frank ble lagt i kald reserve som følge av markedssituasjonen i Europa.

Statkraft kjøpte de resterende aksjene i de tyske biomasseanleggene Landesbergen og Emden fra E.ON SE.

Energihandel og tjenester

Det europeiske kraftmarkedet er i betydelig endring. Nye aktører i kraftmarkedet og mye desentralisert kraftproduksjon, øker behovet for kompetansebaserte tjenester som et bindeledd mellom kraftproduksjon og marked. Statkraft har vist evne til å skape verdier i denne omleggingen. Statkraft tilbyr tjenester knyttet til å håndtere markedsadgang for desentraliserte produsenter av fornybar kraft, og vil gradvis øke aktivitetene innen energihandel for å skape nye forretningsmuligheter i et europeisk marked i endring. I tillegg er Statkrafts mål å utvikle markedsoperasjoner i utvalgte internasjonale markeder hvor Statkraft har eierandeler i kraftproduksjon.

Viktige hendelser i 2013 innen energihandel og tjenester

Statkraft styrket sine aktiviteter innen markedsadgang for produsenter av fornybar energi ved å inngå nye kontrakter i Norge og i Storbritannia.  I Tyskland har konsernet beholdt en ledende posisjon i dette markedet, og hadde ved inngangen til 2014 inngått kontrakter på totalt 8500 MW.

Statkraft utvidet energihandelsvirksomheten i Brasil samt startet med energihandel i Tyrkia og India.

Vannkraft i fremvoksende markeder

Statkraft, SN Power og Agua Imara har i løpet av de siste årene etablert virksomheter i flere attraktive fremvoksende markeder med store muligheter innen vannkraft.  Statkrafts mål er å styrke konsernets posisjon i disse vekstmarkedene gjennom lønnsom vekst. Med utgangspunkt i et fortsatt samarbeid med Norfund, vil Statkraft etablere integrerte operasjoner i Sørøst-Europa (Tyrkia og Albania), Sør-Amerika (Brasil, Chile og Peru) og Sør-Asia (India og Nepal). Dette skal gjøres ved å bygge på konsernets kompetanse, omorganisere SN Power, samt styrke prosjektgjennomføring.

Viktige hendelser i 2013 innen vannkraft i fremvoksende markeder

Statkraft og Norfund signerte en avtale om å restrukturere og forlenge samarbeidet innen fornybar energi for å styrke satsingen i fremvoksende markeder hvor både behovet for miljøvennlig energi og potensialet for å utvikle vannkraft er stort. Formålet er å utvikle et ledende internasjonalt vannkraftmiljø som bidrar til utviklingen av fornybar energi gjennom lønnsomme investeringer. Det er to hovedelementer i den nye strukturen. SN Powers eksisterende portefølje i Sør-Asia og Sør-Amerika samles og blir operasjonelt integrert med Statkrafts øvrige portefølje, og Statkrafts eierandel økes fra 60 % til 67 % i denne delen av porteføljen. Et reorganisert SN Power får geografisk fokus på Sørøst-Asia, Afrika og Mellom-Amerika. Initialt vil Statkraft og Norfund eie SN Power med 50 % hver. Afrika og Mellom-Amerika dekkes gjennom Agua Imara, hvor BKK og TrønderEnergi er minoritetseiere. En egen utbyggingsenhet etableres i Statkraft. Utbyggingsenheten skal være en foretrukket leverandør av utbyggingstjenester til alle internasjonale vannkraftprosjekter i både Statkraft og SN Power. Avtalen terminerer samtidig Norfunds opsjon til å selge sine aksjer i SN Power til Statkraft, og erstattes av et revidert program mellom Statkraft og Norfund med salgs- og kjøpsopsjoner for aksjene i den internasjonale vannkraftvirksomheten for perioden 2017-2023. Avtalen forventes gjennomført i løpet av 2014.

Statkraft kjøpte østerrikske EVN’s 50 % andel i Devoll Hydropower Sh.A., og eier nå 100 % av selskapet som utvikler vannkraftprosjekter i Albania.

Vindkraft

Statkraft vil føre en fokusert strategi med sikte på å ferdigstille prosjekter under bygging, realisere prosjekter i Fosen- og Snillfjordområdet i Midt-Norge samt utvikle nåværende markedsposisjon innen landbasert og havbasert vindkraft i Storbritannia.  Innen havbasert vindkraft vil Statkraft fortsette å videreutvikle kompetanse for å ta operatøransvar i hele verdikjeden.

Viktige hendelser i 2013 innen vindkraft

Tre nye landbaserte vindkraftverk ble satt i drift i 2013, Stamåsen (60 MW) og Tollarpabjär (3 MW) i Sverige samt Baillie (52,5 MW) i Storbritannia. I tillegg har Statkraft ytterligere tre landbaserte vindkraftverk under bygging i Sverige og et i Storbritannia.

SAE Vind mottok fire vindkraftkonsesjoner på til sammen inntil 660 MW i
Sør-Trøndelag i Norge og en i Sogn og Fjordane på inntil 105 MW fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Statkraft har også to prosjekter innen havbasert vindkraft. For Dudgeon-prosjektet (400 MW), som utvikles sammen med Statoil, forventes investeringsbeslutning i andre halvdel av 2014. En eventuell investeringsbeslutning for Doggerbank-prosjektet, hvor Statkraft er en av fire partnere, ligger noen år frem i tid.

Fjernvarme

Statkraft vil videreutvikle lønnsomheten i den eksisterende porteføljen og organisk vokse i tilknytning til eksisterende anlegg i Norge og Sverige.

Viktige hendelser i 2013 innen fjernvarme

Statkraft åpnet et nytt fjernvarmeanlegg på Ås i Norge (24 MW).

Ny biokjel i Kungsbacka i Sverige ble ferdigstilt (12 MW).

Alingsås Energi benyttet en opsjon om å kjøpe tilbake produksjonsanlegget i Alingsås (85 MW) i Sverige.

Andre viktige hendelser i 2013

For å frigjøre kapital til egne investeringer og nedbetale gjeld solgte Statkraft aksjeposten på 4,17 % i E.ON SE for 8,5 milliarder kroner.

Intensjonsavtalen mellom Statkraft og BKK, Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag og Sognekraft om å gjennomføre endringer i eierskap i BKK og kraftverk på Vestlandet ble avsluttet i november da partene ikke kom til enighet.