Samfunnsansvar

Statkraft har satt tydelige mål med hensyn til å utvise samfunnsansvar i alle aktiviteter. Konsernet skal være en trygg og sikker arbeidsplass der mennesker, miljø og selskapets eiendeler blir ivaretatt og beskyttet. Statkraft adresserer klimautfordringen ved å tilby fornybar energi på en bærekraftig måte.

For å ivareta konsernets samfunnsansvar støtter Statkraft seg på globalt anerkjente initiativer og standarder, herunder OECDs Guidelines for Multinational Enterprises og IFCs Performance Standards on Environmental & Social Sustainability.

Statkraft er medlem av FNs Global Compact og forplikter seg ved dette til å følge opp initiativet og dets ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon, samt årlig å rapportere resultater til Global Compacts medlemsregister.

Statkraft har som ambisjon å være ledende i bransjen med hensyn til å utvise samfunnsansvar. Vurderinger fra uavhengige ratingbyråer gir en indikasjon på om konsernet lykkes i å etablere en slik posisjon. Statkraft har i 2013 blitt vurdert å være på ledende nivå i oekom Corporate Rating av konsernets resultater innen området samfunnsansvar.

Nedenfor følger en kortfattet oversikt over Statkrafts arbeid og resultater innen samfunnsansvar i 2013.

Styring av samfunnsansvar

Statkrafts grunnleggende prinsipper for å opptre på en bærekraftig, etisk og sosialt ansvarlig måte er beskrevet i Statkrafts leveregler. Levereglene gjelder for alle selskaper og medarbeidere i Statkraftkonsernet, og det forventes at Statkrafts forretningspartnere har standarder som er i tråd med disse. Statkraft har også utarbeidet tilsvarende retningslinjer for konsernets leverandører. I 2013 har det blitt arbeidet aktivt med å styrke oppfølgingen av Statkrafts leverandører ved å implementere «Responsible Supply Chain» - et risikobasert verktøy som identifiserer og følger opp risikoelementer gjennom hele innkjøpsprosessen.

Oppfølging av Statkrafts samfunnsansvar er en integrert del av Statkrafts styringssystem, The Statkraft Way. Styringssystemet utgjør fundamentet for en god, strukturert og ensartet håndtering av selskapets samfunnsansvar, og systemet blir jevnlig evaluert for å tilpasses til nye omgivelser og utfordringer. Resultater for temaer knyttet til samfunnsansvar følges opp på ulike måter. Enkelte temaer er tatt inn i målekort på både konsernnivå og for forretningsområder, mens øvrige følges opp i regelmessige resultatgjennomganger for hvert forretningsområde og gjennom konsernrevisjonens arbeid. Deler av Statkrafts virksomhet er sertifisert etter kvalitetsstyringsstandarden ISO 9000 og miljøstyringsstandarden ISO 14001.

I 2013 ble det arbeidet spesielt med å styrke implementering, resultater og etterlevelse innen to sentrale områder; antikorrupsjon og helse og sikkerhet. Innen området antikorrupsjon er det arbeidet spesielt med opplæringstiltak og implementering av risikoreduserende tiltak. Tiltakene omfatter blant annet tilpasset opplæring. Som en del av konsernets helse- og sikkerhetsarbeid har et nytt verktøy for oppfølging av tiltak og resultater blitt implementert i 2013.

Oppfølging av samfunnsansvar er en viktig faktor ved utbyggingsprosjekter og oppkjøp. Statkraft har utviklet en beslutningsmodell for gjennomføring av større utbyggingsprosjekter, fusjoner og oppkjøp hvor samfunnsansvar er en integrert del.

Riktig kompetanse i hele organisasjonen om alle temaer knyttet til samfunnsansvar og hvordan dette skal ivaretas både i prosjekt- og driftsfase er en suksessfaktor for å oppnå selskapets mål. Statkraft arbeider derfor systematisk med kompetanseoppbygging og erfaringsoverføring og har blant annet utarbeidet håndbøker og opplæringsprogrammer i antikorrupsjon og helse og sikkerhet. Samfunnsansvar er også et integrert tema i introduksjon for nyansatte og i konsernets lederopplæring.

Statkraft er opptatt av å skape åpenhet rundt dilemmaer og etiske problemstillinger og har etablert Integrity Helpline hvor medarbeidere kan få råd med hensyn til tolking av Statkrafts leveregler og ønsket adferd. Statkrafts leveregler understreker at medarbeidere har både rett og plikt til å varsle om brudd på juridiske eller etiske forpliktelser, enten i linjen eller til den uavhengige varslingskanalen ledet av Konsernrevisjonen.

I utbyggingsprosjekter registreres og håndteres eventuelle klager fra interessenter i henhold til fastlag-te prosedyrer.

Helse og sikkerhet

Statkraft skal være en trygg og sikker arbeidsplass og målet er at ingen alvorlige personskader skal oppstå grunnet selskapets aktiviteter. God planlegging, tydelig kravsetting og tett oppfølging i alle prosjektfaser og driftsaktiviteter er avgjørende. Riktig og tilstrekkelig kompetanse om helse og sikkerhet blant medarbeidere, kontraktører og underkontraktører er kjernen i konsernets helse- og sikkerhetsarbeid. Konsernets styring og oppfølging av helse og sikkerhet er basert på kravene i standarden OHSAS 18001 og internasjonal god praksis.

I 2013 inntraff likevel to fatale ulykker i tilknytning til Statkrafts virksomhet, hvorav én var arbeidsrelatert.

Den arbeidsrelaterte dødsulykken inntraff ved utbyggingsprosjektet Cheves i Peru som er heleid av SN Power. Ulykken inntraff i august da en entreprenøransatt omkom grunnet klemskader under tunnelarbeid. Hovedkonklusjonen fra granskingen var at arbeidet pågikk i et område som var for dårlig sikret, og praksis ble umiddelbart endret etter ulykken.

En fatal ulykke som rammet tredjepart inntraff i mai da en person ble funnet druknet i nærheten av Pariac vannkraftverk i Peru som også eies av SN Power. Ulykken skjedde i en åpen del av kanalen som ikke var sikret i henhold til gjeldende krav grunnet uenighet med grunneier. Tiltak ble satt i verk for å sikre kanalen etter ulykken.

Flere av skadeindikatorene er forbedret de siste årene. Sett i et lengre perspektiv går utviklingen med hensyn til arbeidsrelaterte skader i riktig retning. Indikatoren for skader med fravær, H1, blant konsernets medarbeidere og kontraktører var 3,5 i 2013 (3,8), mens indikatoren for alle typer personskader, H2, var 6,6 (6,6).  Totalt ble det registrert 230 skader (239), hvorav 123 fraværsskader (138), blant konsernets medarbeidere og kontraktøransatte. I tillegg ble det registrert 9415 farlige forhold (8239) og 1531 nestenulykker (363). 49 av ulykkene og nestenulykkene hadde et alvorlig potensiale og har blitt gransket og fulgt opp nøye.

Konsernet arbeider målrettet for å unngå skader i all virksomhet. Alle hendelser med stort skadepotensiale følges opp tett i henhold til fastlagte krav, og det legges opp til erfaringsoverføring på tvers i organisasjonen. Et nytt verktøy for egenevaluering av helse- og sikkerhetsarbeid har i 2013 blitt implementert i alle forretningsområder og resultatene fra denne blir tatt inn som en del av konsernets resultatoppfølgingsprosess. Økt trafikksikkerhet har vært et spesielt fokusområde i 2013, spesielt i utbyggingsprosjekter utenfor Norge.

Sykefraværet i Statkraft ligger på et stabilt lavt nivå og var 2,9 % i 2013 (3,1 %), noe som er innenfor målet om et sykefravær lavere enn 3,5 %. Alle de norske selskapene i konsernet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA) som innebærer aktiv fraværsoppfølging og tilpassing av arbeidssituasjo-nen etter behov.

Sikring (Security)

Statkraft jobber systematisk med spørsmål knyttet til sikring (security) og beredskap, og har som mål å være på nivå med internasjonal beste praksis. Håndteringen av sikringstemaer er basert blant annet på føringer gitt i The Voluntary Principles on Security and Human Rights. I Statkraft er det fire områder som omfattes av området sikring; sikring av personell, fysisk sikring, sikring av IT-systemer og informasjonssikkerhet.

For å styrke dette arbeidet ble det i 2013 etablert et prosjekt som skal identifisere forbedringsområder og konkrete forbedringstiltak, samt sørge for en koordinert håndtering av temaer og spørsmål knyttet til sikring.

Klima og miljøpåvirkning

Statkrafts miljøambisjon er å tilby fornybare og bærekraftige energiløsninger. Fortsatt vekst kombinert med internasjonal god praksis for miljøstyring er sentrale elementer for å nå dette målet.

Det var ingen alvorlige miljøhendelser i konsernet i 2013. 127 mindre alvorlige miljøhendelser ble regi-strert (128), hvorav to med høy miljørisiko. De fleste av disse gjaldt kortvarige brudd på manøvreringsbestemmelsene og mindre oljeutslipp. Disse hendelsene hadde liten eller ingen påvirkning på miljøet.

Statkrafts utslipp av klimagasser var 460 900 tonn CO2-ekvivalenter i 2013 (483 879 tonn), hvorav 78 % kom fra konsernets gasskraftvirksomhet (82 %). Cirka 97 % av konsernets kraft- og fjernvarme-produksjon var i 2013 basert på fornybare energikilder (97 %).

I 2013 var elektrisitetsbruken i Statkraft 882 GWh. All elektrisitetsbruk i konsernet er sertifisert fornybar i henhold til RECS (Renewable Energy Certificate System). Videre genererte Statkraft 86 tusen tonn farlig avfall fra kraft- og fjernvarmeproduksjon (79 tusen tonn) som ble behandlet i tråd med gjeldende regelverk. Hoveddelen av dette (62 %) var restprodukter fra Statkrafts avfallsforbrenningsanlegg.

Samfunnspåvirkning

Både direkte og indirekte skaper Statkraft store verdier for samfunnet. Samtidig er all kraftproduksjon, også fornybar, forbundet med ulike former for inngrep i natur og samfunn. Statkraft arbeider systematisk for å redusere de negative virkningene mest mulig og for å ivareta alle interessenter på en god måte. Dette gjøres gjennom strukturerte prosesser hvor tett dialog med alle som blir berørt av selskapets aktiviteter er et sentralt element. En rekke forhold, som for eksempel miljøkonsekvenser eller helsetilstand, blir nøye vurdert, målt og fulgt opp gjennom hele prosjektløpet.

Konsernets økonomiske verdiskaping utgjorde 20 824 millioner kroner i 2013 (14 883 millioner kroner). Verdiene som skapes fordeles på en rekke ulike interessenter.

Samlede investeringer utgjorde 13 344 kroner i 2013 (11 721 millioner kroner), hvorav 7338 millioner kroner ble investert i Norge (1753 millioner kroner). Dette inkluderte overføringen av kraftverk fra Statkraft SF. 85 % av investeringene var knyttet til økt produksjonskapasitet (69 %).

Forretningsetikk og antikorrupsjon

Statkraft har forpliktet seg til en høy etisk standard og forretningskultur og har nulltoleranse overfor korrupsjon. Basert på krav i styringssystemet har Statkraft gjennomført en rekke antikorrupsjonstiltak i 2013. Spesiell oppmerksomhet har blitt gitt til utvikling av dilemmabaserte opplæringsmoduler og implementering av disse i de deler av organisasjonen der risikoen er vurdert å være høyest med hensyn til etiske problemstillinger.

Et annet fokusområde i 2013 har vært utvikling av et veiledningsverktøy som skal bistå medarbeidere ved håndtering av etiske dilemmaer samt dokumentere vurderingsprosessen. Implementering av de nye verktøyene fortsetter i 2014 og supplerer eksisterende håndbok og e-læring om antikorrupsjon.

Menneskerettigheter 

Statkraft er til stede i deler av verden hvor oppfølging av menneskerettigheter kan bli satt på prøve. Dette er et tema som konsernet tar på alvor. Statkraft setter blant annet tydelige krav til leverandører, både i Supplier’s Code of Conduct og i verktøy for leverandøroppfølging, og har tatt inn menneskerettigheter som en integrert del av selskapets prosjektstyringsverktøy.

For å styrke oppfølgingen av menneskerettigheter utarbeidet Statkraft i 2013 et styringsdokument som tar utgangspunkt i FNs Guiding Principles on Business and Human Rights. Videre initiativer for å understøtte implementering vil bli gjennomført i 2014.

I 2012 ble Statkraft klaget inn for OECDs norske og svenske kontaktpunkt for flernasjonale selskaper i forbindelse med utbygging av vindkraft i Sverige, og saken pågår fortsatt.

Medarbeidere og organisasjon

Tydelig ledelse, et godt og utviklende arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er strategisk viktige områder i Statkraft. Statkrafts ledelsesplattform beskriver de viktigste driverne for god ledelse, og alle ledere blir jevnlig målt i forhold til disse. Kompetanseutvikling følges opp i medarbeidersamtaler, og i tillegg til kurs og videreutdanning oppfordres medarbeidere til intern rotasjon.

Det gjennomføres årlig en felles medarbeiderundersøkelse i Statkraft, Skagerak Energi og SN Power, og også i år var resultatene fra undersøkelsen meget gode. I forhold til indikatoren «Arbeidsglede» var Statkrafts resultat 73 i 2013, noe som ligger over den norske bransjeindeksen (69).

Statkraft arbeider systematisk og målrettet med rekruttering og selskapet er en attraktiv arbeidsgiver både blant nyutdannede og arbeidstakere med erfaring. Konsernet har et traineeprogram som i 2013 tok opp fem nye traineer.

Statkraft legger opp til et nært og strukturert samarbeid med alle fagforeninger som er representert. I tillegg til nasjonalt samarbeid med fagorganisasjoner har Statkraft et europeisk samarbeidsråd (Statkraft European Works Council, SEWC) med tillitsvalgte fra Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannia. SEWC er et viktig samarbeidsforum for å samordne og implementere prinsipper og retningslinjer med hensyn til arbeidsliv og arbeidstakerrettigheter i Statkraft.

Konsernet anerkjenner ILO-konvensjonen for arbeidstakerrettigheter og aktuelle EU-direktiver er tatt inn som en del av SEWC-avtalen med EPSU (European Federation of Public Service Unions), paraplyorganisasjonen for europeiske fagforeninger innen energibransjen.

Statkraft ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og legger likebehandling til grunn ved rekruttering og i personalpolitikken. Objektive og profesjonelle rekrutteringsprosesser skal sikre at den best kvalifiserte kandidaten blir valgt. Statkraft er en av samarbeidspartnerne til Alarga, en stiftelse som arbeider for å øke andelen arbeidstakere med multikulturell kompetanse i norsk næringsliv.

Statkraft ønsker en jevnere kjønnsfordeling i konsernet og flere kvinner i ledende stillinger. Statkraft deltar sammen med en rekke andre større, norske selskaper et forskningsprosjekt hvor formålet er å finne konkrete tiltak for å bedre kjønnsbalansen i ledende stillinger. I 2013 var 23 % av konsernets ansatte kvinner (24 %), og andelen kvinner i lederstillinger var 22 % (21 %). Blant nyansatte var kvinneandelen 23 %. Andelen kvinner i Statkrafts styre er 44 %. Forholdet mellom gjennomsnittslønn for kvinner relativt til menn blant alle medarbeidere i Statkraft var 0,92 i 2013. Styret følger opp arbeidet for balansert kjønnsfordeling, herunder etterlevelse av lovbestemte krav om kjønnsfordeling i styrene i datterselskaper og i selskaper der Statkraft har større eierinteresser.

Ved utgangen av 2013 hadde konsernet 3493 årsverk (3475 årsverk). Konsernet hadde medarbeidere i 23 land, og 34 % var lokalisert utenfor Norge (34 %). Gjennomsnittlig ansiennitet i Statkraft var 10,9 år og turnover 6,0 % (5,7 %).